Klauzula społeczna z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Klauzula społeczna z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp


Obowiązek wynikający z treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ma na celu zagwarantowanie przestrzegania prawa pracy przez Wykonawców realizujących zamówienia publiczne. Stanowi on tym samym wyraz woli ustawodawcy zagwarantowania osobom świadczącym pracę w rozumieniu Kodeksu pracy by ich prawa były respektowane, a w miejsce umowy o pracę nie były zawierane umowy cywilnoprawne.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), dalej KP.
Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger