Zatrzymanie wadium po nowelizacji


Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie:-po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a.- po podpisaniu umowy i ewentualnie jeżeli Zamawiający tego wymagał, po wniesieniu zabezpieczenia należytej realizacji zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza- na wniosek Wykonawcy, jeżeli ten wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2006 r., o sygnaturze II CSK 293/06 „Użytego w art. 455 k.c. terminu "niezwłocznie" nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin "niezwłocznie" oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, a także regulacje zawarte w art. 354 i art. 355 k.c”.

Termin niezwłocznie oznacza zatem nie natychmiast, lecz bez zbędnej zwłoki, tj. w momencie gdy ustaną powody uzasadniające przetrzymywania wadium  przez Zamawiającego.Jeżeli wadium było wpłacone w pieniądzu, zwrotowi wraz z wadium podlegają odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym wadium było  przechowywane (jeżeli rachunek był oprocentowany), pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Jeżeli Zamawiający przechowywał pieniądze na nieoprocentowanym rachunku bankowym, wówczas zwraca wadium w wysokości pomniejszonej o koszty prowadzenia rachunku i koszty transakcji zmierzających do przyjęcia i zwrotu wadium.
Wadium wniesione w innej formie niżeli w pieniądzu również podlega zwrotowi. Zamawiający zwraca wówczas dokument stanowiący wadium (gwarancję ubezpieczeniową, gwarancję bankową) Wykonawcy lub gwarantowi. Zatrzymanie dokumentu gwarancji nie będzie zasadne ani też celowe, z uwagi na wygaśnięcie zobowiązań z niej płynących po upływie terminu ważności gwarancji.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jest zobowiązany do ponownego wniesienia wadium na wezwanie Zamawiającego i w określonym przez niego terminie. Wadium zostaje ponownie zwrócone na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 – po podpisaniu umowy i ewentualnym wniesieniu zabezpieczenia. Należy podkreślić, że jedynym uzasadnieniem dla ponownego wezwania Wykonawcy do wniesienia wadium jest rozstrzygnięcie odwołania. W innych przypadkach. np. w sytuacji gdy w wyniku ponownego badania i oceny ofert Zamawiający zmienia decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie przysługuje mu uprawnienie do ponownego wzywania Wykonawcy do wniesienia wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wniesione przez Wykonawcę wraz z odsetkami, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w sytuacji gdy:
· Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
I tu:
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 9 stycznia 2009 r., o sygnaturze KIO/UZP 1484/08 „Dla dokonania wykładni terminu "odmowa podpisania umowy" pomocnym może być wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 6.9.2005 r. sygn. (...). W wyroku tym Sąd wypowiedział interesujący, trafny i istotny dla wykładni art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p. pogląd, że za odmowę podpisania umowy uznać można tylko oświadczenie woli wykonawcy, zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego, ewentualnie takie działanie wykonawcy, z którego wynikałaby dla zamawiającego informacja, iż takiego rodzaju oświadczenie woli skarżący rzeczywiście złożył. Odmowa podpisania umowy jest tożsama ze stanowiskiem podjętym świadomie przez wykonawcę i przekazanym do wiadomości zamawiającego. W konsekwencji brak stawiennictwa w siedzibie zamawiającego pracownika wykonawcy, spowodowany zaniedbaniem przez niego obowiązków, nie jest tożsamy z uchyleniem się wykonawcy od zawarcia umowy - stwierdził ostatecznie Sąd”.

· Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
· zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – jeżeli zatem przyczyny nie leżą po stronie Wykonawcy, wówczas nie traci on wadium.
Nie chodzi jedynie o działanie zawinione Wykonawcy. Zatrzymanie wadium dotyczy sytuacji, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca niezależnie od istnienia winy (choroba, nagły wyjazd etc.)

Czy Zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium jeżeli minął termin związania ofertą?

Oczywiście nie! Jak wynika z wielu wyroków KIO, podpisanie umowy po terminie związania ofertą jest uprawnieniem Wykonawcy. Znaczy to dokładnie tyle, że jeśli Wykonawca ma chęć to podpisze umowę w sytuacji gdy jego oferta już nie jest dla niego wiążąca. Jeśli natomiast nie ma ochoty podpisać umowy, wówczas nie można mu z tego tytułu postawić zarzutu, a tym bardziej zatrzymać jego wadium – KTÓRE OD MOMENTU UPŁYWU TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ JUŻ OFERTY OWEJ NIE ZABEZPIECZA!

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 4 czerwca 2013 roku, o sygnaturze KIO 1197/13 „O ile zawarcie umowy nie wymaga ważności terminu związania ofertą (dopuszczalne jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia po upływie terminu związania ofertą, jeśli chęć jej podpisania wyraża wykonawca, którego oferta została uznana w postępowaniu za najkorzystniejszą), o tyle niedopuszczalne jest dokonywanie wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert, wśród których znajdują się oferty pozostające w terminie związania ofertą i takich, wobec których termin związania ofertą upłynął. Powodowałoby to naruszenie normy art. 7 ust. 1 p.z.p. i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców”.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji gdy:
·   Wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 lub dokonał poprawienia innej oczywistej omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3
·  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, a także pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub gdy nie wyraził zgody na poprawienie omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3
·    Przyczyny nie złożenia ww. dokumentów leżały po stronie Wykonawcy
·   Niezłożenie ww. dokumentów skutkowało brakiem możliwości wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszą.

Takie przesłanki wynikają ze znowelizowanego dnia 19 października 2014 roku art. 46 ust 4a. Przesłanki opisane wyżej muszą zachodzić łącznie.
Nowością jest uzależnienie możliwości zatrzymania wadium od sytuacji w wyniku której uzupełniana lub poprawiana oferta byłaby najkorzystniejszą jeśli do owego uzupełnienia bądź poprawienia by doszło.
Nie ma już zatem możliwości zatrzymania wadium jeśli ewentualne uzupełnienie dokumentów czy też wyrażenie zgody na poprawienie omyłki nie miałoby wpływu na wynik postępowania a dokładniej na wybór oferty najkorzystniejszej. Bardzo sensowna nowelizacja pod tym względem! Celem przepisu jest bowiem zwalczanie zmów cenowych, a takich możemy się dopatrywać tylko w sytuacji gdy wybrana zostaje oferta mniej korzystna dla Zamawiającego z uwagi na brak możliwości wybrania korzystniejszej.

Prześledźmy zatem wyroki KIO oraz sądów powszechnych odnoszące się do przesłanki nieuzupełnienia dokumentów oraz jego przyczyn:

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 20 października 2010 r., o sygnaturze KIO/UZP 2190/10 „W przepisie art. 46 ust. 4a p.z.p. chodzi o brak "fizyczny" dokumentu lub oświadczenia, a zatem znajduje on zastosowanie w sytuacji, gdy wezwany do uzupełnienia dokumentu wykonawca w ogóle nie przedłoży go zamawiającemu (…) Dyspozycja przepisu art. 46 ust. 4a p.z.p. nie zostaje wypełniona w przypadku, gdy w wyniku wezwania zostanie złożony dokument, który jednak nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 maja 2010 r., o sygnaturze I ACa 357/10 „Z wypełnieniem dyspozycji art. 46 ust. 4a p.z.p. mamy do czynienia wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca faktycznie (fizycznie) nie uzupełni dokumentów (oświadczeń, pełnomocnictw). (…) Sankcja zatrzymania wadium z pewnością nie dotyczy sytuacji w której wykonawca odpowiada na wezwania bez zbędnej zwłoki i przedkłada wymagane dokumenty z nieznacznym, usprawiedliwionym obiektywnymi okolicznościami, opóźnieniem. Przedmiotowa sankcja nie dotyczy również sytuacji, w której sama czynność uzupełnienia dokumentów dotknięta jest dalszymi brakami formalnymi. Niedopuszczalna jest bowiem interpretacja prowadząca do sytuacji, w której każde uchybienie wykonawcy w realizacji wezwania do uzupełniania dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. powstaniem po stronie zamawiającego prawa do zatrzymania wadium. Zamawiający nie może nadużywać swojego prawa, czyniąc z praktyki zatrzymania wadium wykonawców niejako dodatkowe źródło dochodu.

 Do tej pory: nieuzupełnienie oznacza tyle co „fizyczny brak dokumentu” tak więc wadliwe uzupełnienie nie może skutkować zatrzymaniem wadium.
I dalej: Z wyroków KIO możemy odczytać pewne wahanie – czy aby na pewno tylko i wyłącznie fizyczne nieuzupełnienie dokumentu powinno pociągać za sobą konsekwencje w postaci zatrzymania wadium? Czy taka interpretacja oddaje cel ustanowienia przepisu?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r., o sygnaturze I ACa 275/14 „W obowiązującym stanie prawnym nie sposób przyjąć, że sankcja zatrzymania wadium mogłaby zostać zastosowana w stosunku do wykonawcy, który - działając w dobrej wierze - doręczył zamawiającemu dokumenty, niepotwierdzające jednak, w ocenie zamawiającego, spełnienia wymagań dotyczących uczestnictwa w przetargu”.


Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 11 stycznia 2011 r., o sygnaturze KIO/UZP 2805/10; KIO/UZP 2810/10 „Nie sposób w oderwaniu od stanu faktycznego i specyficznych okoliczności konkretnej sprawy, doktrynalnie przesądzić o sposobie zastosowania art. 46 ust. 4a p.z.p. oraz generalnie określić sposób czy zakres stosownych uzupełnień (ich wad), które warunkują zatrzymanie wadium wniesionego przez wezwanego wykonawcę (…) Należy w szczególności unikać popadania w obustronne skrajności przekreślające sens i cel przepisu art. 46 ust. 4a p.z.p. - np. z jednej strony przyjmowanie, iż formalnie przeprowadzone, uzupełnienie jakichkolwiek dokumentów przesądza o niemożliwości zatrzymania wadium na podstawie ww. przepisu (a contrario: tylko "fizyczny" brak uzupełnienia uprawnia do zatrzymania wadium), a z drugiej strony przyjęcie stanowiska, że tylko w pełni odpowiadające, w tym również materialnym, wymaganiom zamawiającego w przedmiocie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, uzupełnienie dokumentów zapobiega zatrzymaniu wadium”.

I dochodzimy do sedna sprawyJ Chodzi o to by zapobiegać zmowom cenowym.
 Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2011 r., o sygnaturze II CSK 675/10Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami, gdy wykonawca nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, nie zaś w przypadku, przekazuje informacje w niewłaściwej formie (faksem, zamiast w formie pisemnej), a po nieznacznym upływie wyznaczonego terminu doręczony zostaje oryginał dokumentu. O istnieniu ryzyka zmowy wykonawców - czemu przeciwdziałać ma omawiana regulacja - można byłoby mówić w przypadku całkowitej bierności wykonawcy, gdyby umyślnie i celowo nie podporządkował się wezwaniu zamawiającego”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2012 r., o sygnaturze II CSK 448/12 „Interpretacja tego przepisu wymaga uwzględnienia jego celu, a zatem powinien być stosowany wyłącznie w celu zapobiegania zmowom wykonawców. Do przyjęcia zawinienia wykonawcy konieczna jest zatem jego całkowita bierność, umyślność i celowość oraz nasilenie złej woli w nie podporządkowaniu się wezwaniu zamawiającego. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lipca 2011 r., II CSK 675/10, niepubl., przyjęcie odmiennego stanowiska i uznanie, że do zatrzymania wadium może dojść w każdej sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do nadużyć ze strony zamawiającego i możliwe staje się wykorzystanie instytucji wadium, jako sposobu nienależytego przysporzenia. W konsekwencji uznać należy, że zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a będzie uzasadniało tylko zawinione działanie wykonawcy polegające na celowym i umyślnym niewykonaniu wezwania zamawiającego do złożenia dokumentów i oświadczeń. 


Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 31 maja 2012 r., o sygnaturze KIO 993/12; KIO 999/12Jedynym aspektem zmowy cenowej, której może dotyczyć art. 46 ust. 4a p.z.p. jest celowe nieuzupełnianie dokumentów przez wykonawcę z niższą ceną, tak by wygrał będący z nim w zmowie wykonawca oferujący wyższą cenę”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2013 r., o sygnaturze V ACa 261/13 „Trybunał Konstytucyjny wskazał jednak, że w nowszym orzecznictwie (...) zarysowuje się inne stanowisko, uznające zatrzymanie wadium za uzasadnione również w sytuacji złożenia na wezwanie zamawiającego dokumentów nieprawidłowych. Według tego poglądu ograniczenie stosowania art. 46 ust. 4a p.z.p. wyłącznie do sytuacji fizycznego niezłożenia dokumentów byłoby niezgodne z intencjami ustawodawcy i regułami wykładni celowościowej, gdyż nie zapobiegłoby możliwości niedozwolonych porozumień przetargowych pomiędzy wykonawcami. Jednak także w takim przypadku (...) podkreśla, że należy badać charakter przyczyn, jakie legły u podstaw nieuzupełnienia wymaganych dokumentów, wpływu braku uzupełnienia dokumentów na postępowanie o udzielenie zamówienia, w tym również możliwość istnienia zmowy przetargowej. Wskazuje się, że zatrzymanie wadium nie jest dopuszczalne, np. jeżeli wykonawca miał uzasadnione trudności z ustaleniem, jakie dokumenty powinny zostać złożone na wezwanie zamawiającego albo uzyskanie określonych dokumentów zależało od zachowania osób trzecich. (por. wyroki (...) z 25 maja 2011 r., sygn. akt KIO 1002/11, LEX nr 841118, z 20 lipca 2011 r. sygn. akt KIO 1444/10, LEX nr 896100). Ze względu na wysoką sankcyjność i restrukcyjność art. 46 ust. 4a p.z.p. jego ścisła interpretacja w przypadku uzupełnienia dokumentu w sposób nieprawidłowy powinna brać pod uwagę okoliczności, które na to nieprawidłowe uzupełnienie wpłynęły, takie jak nieprawidłowe lub niejasne wezwanie, niemożność zdobycia dokumentu, niespełnianie przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, źle zrozumiany warunek, które to okoliczności uznaje się za przyczyny tego, że wykonawca nie mógł dokumentu uzupełnić prawidłowo (por. wyroki (...) z 24 sierpnia 2011 r. sygn. akt KIO 1712/11, KIO 1714/11, KIO 1718/11 LEX nr 951203 i dalsze powołane w uzasadnieniu omawianego postanowienia Trybunału Konstytucyjnego)”.

Z przytoczonych orzeczeń wynika, że w sytuacji gdy Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, przedłoży niewłaściwy dokument działając jednak w dobrej wierze, wówczas Zamawiający nie jest uprawniony do zatrzymania jego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a. Zamawiający zatrzymując wadium powinien kierować się możliwością zaistnienia zmowy cenowej i w związku z tym powinien badać istnienie złej woli Wykonawcy objawiające się celowym nieuzupełnieniem dokumentu lub całkowitą biernością. Powinniśmy mieć na uwadze, że Wykonawca składając ofertę w postępowaniu powinien mieć na celu uzyskanie zamówienia. Dodatkowo, począwszy od 19 października 2014 roku, istotne jest by oferta nieuzupełniona zostałaby w razie jesj uzupełnienia, uznana za najkorzystniejszą

Jeżeli spór między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczy tylko i wyłącznie kwestii zatrzymania wadium, wówczas do rozpoznania sprawy właściwe są sądy powszechne.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 3 marca 2010 r., o sygnaturze KIO/UZP 31/10 „Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego w trybie art. 46 ust. 4a p.z.p. może być rozpatrywane wyłącznie w kategoriach roszczenia cywilnoprawnego, składanego do właściwego sądu powszechnego, co nie zmienia faktu, że w konsekwencji niezasadnego odrzucenia oferty Wykonawcy, jako efektu zakwestionowania prawidłowości dokonanego uzupełnienia złożonej oferty w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p., skutkiem jest nieuprawniony zabór wadium wraz z odsetkami przez Zamawiającego”.

Zgodnie z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r., o sygnaturze P 47/11 „Trybunał zwraca na marginesie uwagę, że zgodnie z art. 14 p.z.p., do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy k.c. i to wprost, a nie odpowiednio (por. M. Stachowiak, uwaga 2 do art. 14 p.z.p., op.cit.; A. Rudowald, Zamówienia publiczne jako sprawy cywilne, Zamówienia Publiczne Doradca, nr 11/2007, s. 61). Odesłanie to obejmuje wszystkie czynności faktyczne i prawne podejmowane przez zamawiającego i wykonawców, w tym dotyczące wniesienia oraz zwrotu wadium (por. S. Babiarz, uwaga 5 i 6 do art. 14 p.z.p., op.cit.; por. też wyrok SN z 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt V CSK 321/09, Lex nr 688054). Nawet jeśli są spełnione przesłanki zatrzymania wadium, zachowanie wykonawcy i zamawiającego podlega kontroli także z punktu widzenia określonej w art. 5 k.c. konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego. W rozpatrywanej sprawie ocenie tej powinno zostać poddane wykonanie przez zamawiającego przysługującego mu prawa zatrzymania wadium (tezę o dopuszczalności stosowania art. 5 k.c. w postępowaniu przetargowym sformułowała KIO w wyroku z 9 maja 2008 r., KIO/UZP 381/08, Lex nr 428485, bez szerszej analizy).

Zamawiający, od 19 października 2014 roku, ma obowiązek zatrzymania wadium również w sytuacji gdy Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.
Oferta Wykonawcy, który:
- oświadczył w sposób jasny i precyzyjny, iż nie wyraża zgody na poprawienie omyłki na podstawie art. 87 ust.  pkt 3 lub
- milczy, co jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody
A także
- w razie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki jego oferta zostałaby uznana za najkorzystniejszą oraz
-przyczyny nie złożenia zgody leżą po stronie Wykonawcy

Zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7, a wadium zostaje zatrzymane na podstawie art. 46 ust. 4a
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 2 kwietnia 2012 r., o sygnaturze KIO/KU 35/12, „Komentarze do ustawy prawo zamówień publicznych zawierają różną interpretacje ww. kwestii. I tak w komentarzu do art. 89 ustawy, pod redakcją Włodzimierza Dzierżanowskiego z 2010 roku prezentowane jest stanowisko, że "Oferta podlega odrzuceniu, gdy wykonawca, który złożył ofertę zawierającą omyłkę, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3, nie zgodził się na jej poprawienie. Zgoda składającego to oświadczenie na taką poprawę jest więc niezbędna. Za równoznaczne z brakiem zgody na dokonanie poprawek musi być traktowane uchybienie 3-dniowemu terminowi przewidzianemu na wyrażenie zgody na poprawki. (...). Milczenie wykonawcy co do tej kwestii będzie traktowane jako brak zgody na poprawienie omyłek. Nie stanowi ono bowiem dorozumianego oświadczenia woli. (...) Z tych względów zgoda na poprawienie omyłek rachunkowych, ta która rodzi doniosłe skutki, nie może być domniemana i wywodzona z milczenia i braku sprzeciwu wobec poprawek (...). Zgodnie z art. 9 (ustawy p.z.p.) obowiązuje zasada pisemności postępowania, od której wyjątki na rzecz innej formy składania oświadczeń przewiduje jedynie art. 27. Oświadczenie woli wykonawcy, iż nie zgadza się on na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, powinno więc zostać złożone w formie pisemnej lub formie właściwej ze względu na zastosowanie przepisów wspomnianych artykułów. Milczenie nie jest zachowaniem żadnej z dozwolonych form". Podobny pogląd jest zaprezentowany w komentarzu do ustawy pod redakcją Arkadiusza Szyszkowskiego, wyd. z 2009 roku str. 169 gdzie stwierdza się, że tylko "w przypadku omyłek (oczywistej pisarskiej i rachunkowej) zamawiający nie ma obowiązku uzyskania zgody wykonawcy". Zdaniem Izby zwrot "uzyskaniem zgody" nie może być milczenie w tej kwestii wykonawcy, lecz może tylko wynikać ze złożenia stosownego oświadczenia woli. Również w komentarzu pod redakcją Pawła Graneckiego wydanie 2 z 2009 roku prezentowane jest stanowisko, że "Zgoda wykonawcy powinna być wyraźna, a nie jedynie dorozumiana, w związku z czym, jeżeli w ww. terminie nie zostanie wyrażona, zamawiający obowiązkowo odrzuca ofertę". Podobny pogląd jest prezentowany w ujęciu cywilistycznym. Zgodnie z art. 60 oświadczeniem woli osoby, jest takie jej zachowanie, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Komentowany przepis pozostawia swobodę w doborze tego zachowania, stawiając tylko jeden wymóg - jego dostatecznej zrozumiałości, tj. możliwości ustalenia przez odbiorcę właściwego sensu złożonego oświadczenia. Podobnie Uchwała SN z kwietnia 2008 roku, IIICZP 6/08".

Ponadto:
·      Art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 statuuje obowiązek a nie uprawnienie Zamawiającego.


   Obowiązek wynikający z art. 46 ust. 4a warunkuje uprzednie prawidłowe wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3 komentarze:

 1. apropos wadium, czy po zmianie przpisów sytuacje jak ta ulegają zmianie: http://www.eporady24.pl/konsekwencje_niepodpisania_umowy_po_zwycieskim_przetargu,pytania,8,117,1059.html ?? niestety mamy taka sytuację, gmina mała, innych oferentów brak ;) ale nie wiemy czy przepisy nas "puszczą" a nie chcemy tracić czasu (=pieniędzy, energii)

  OdpowiedzUsuń
 2. proszę opisać sytuację:) Niestety sytuacja opisana pod adresem www podanym w treści pytania nie dotyczy wadium, a bynajmniej nie bezpośrednio. Nie wiem czy okaże się ta informacja pomocna, ale nie widzę jakichkolwiek przeszkód w wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, który uchylił się w poprzednim postępowaniu od podpisania umowy i stracił wadium. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 3. Witam!
  Czy poważna choroba wykonawcy, którego oferta została wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza, może być argumentem nie podpisania umowy przez wykonawcę z powodu choroby i podstawą żądania zwrotu wadium przez wykonawcę?
  Wykonawca to jednoosobowa działalność gospodarcza bez struktur organizacyjnych- brak zastępców itp.
  Pozdrawiam
  Tadeusz Siwiec
  inzbud21@poczta.onet.pl


  OdpowiedzUsuń

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger