wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - wzór

   Wzór pisma                             


Warszawa, ………………………………                                              

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Dotyczy: sygnatura akt


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ……………………………./ktego przedmiotem jest…………………………………………...Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z ………………………..) wzywam do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej w ofercie ceny.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający szacował wartość przedmiotu zamówienia. Z kosztorysu inwestorskiego/badania rynku przygotowanego/przeprowadzonego na potrzeby postępowania wynika, iż wartość zamówienia wynosi ok. …………………….. (netto). Wykonawca w ofercie zaproponował wykonanie zamówienia za cenę ……………………………… (brutto).

Z powyższego wynika, iż cena zaoferowana przez Wykonawcę może zostać uznana za cenę rażąco niską i na tej podstawie oferta Wykonawcy może zostać odrzucona  ( art. 90 ust. 3 ustawy PZP ).

Ewentualnie można załączyć „sposób obliczania ceny” oraz postanowienia wzoru umowy, które tego zagadnienia dotyczą. Można również przypomnieć, że Wykonawca jest związany opisem przedmiotu zamówienia i znajdującymi się w nim wytycznymi.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny (wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny) w nieprzekraczalnym terminie do dnia …………………………………………….


Z poważaniem,

Zamawiający                  1 komentarz:

  1. a co dalej? Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie są wystarczające dla Zamawającego i odrzuca ofertę. W sumie na tej podstawie odrzuconych zostaje 5 ofert. Jak skutecznie przekonać Zamawiającego? Na jakiej podstawie ocenia on czy wyjaśnienia sa wystarczające - czy to tylko jego "widzimisię"?

    OdpowiedzUsuń

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger