Kryteria oceny ofert a odrzucenie oferty


Wielokrotnie spotkałam się z zapisami w SIWZ o następującej treści „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli oferta podczas oceny ofert otrzyma 0 pkt (%) w zakresie któregokolwiek podkryterium”. I niby w porządku, Zamawiający wskazał w jaki sposób będzie postępował, sposób postępowania jest jednolity dla każdego Wykonawcy etc. Ale czy takie zastrzeżenie mogło się w ogóle w SIWZ znaleźć? Zdania są mocno podzielone, brak jest jednak argumentacji przemawiającej za odpowiedzią TAK oraz za odpowiedzią NIE.Moim zdaniem nie, a dlaczego? Będzie to dość długi wywód więc polecam cierpliwym i zainteresowanym tematem. Przedstawiam w nim bardzo dokładnie swój tok rozumowania. Jeżeli uda się któremuś z Szanownych Czytelników „przebrnąć” przez całość mojego wywodu, proszę, napiszcie jakie jest Wasze zdanie. Jestem otwarta na dyskusję.

A zatem po kolei:

1)    Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazuje minimalne parametry/wymagania/wytyczne co do sposobu realizacji zamówienia, które Wykonawca musi uwzględnić w składanej przez siebie ofercie. Treść oferty zgodna z SIWZ to treść odpowiadająca na merytoryczne potrzeby Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. Jeżeli zatem Wykonawca zaoferuje przedmiot świadczenia, który odpowiada wymaganiom merytorycznym określonym w SIWZ, wówczas oferta jego jest zgodna z treścią SIWZ. Zamawiający zatem określa w opisie przedmiotu zamówienia minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia, sposobu jego realizacji etc. Można również przyjąć, że kontynuacją wymogów stawianych przez Zamawiającego względem sposobu realizacji przedmiotu zamówienia są postanowienia wskazane we wzorze umowy.
2)   Zamawiający ma możliwość zbadania czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w SIWZ. Może w tym celu żądać w szczególności, zgodnie z  § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013 r.
1)   próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
2)   zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
3)   zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
4)   zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.
Katalog dokumentów, których Zamawiający może żądać celem potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia, jest otwarty, co oznacza, że Zamawiający może żądać również innych dokumentów harmonogramów, koncepcji etc.
3)   Dokumenty potwierdzające ww. okoliczności podlegają procedurze uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3, z wyjątkami wskazanymi w przepisie.
4)     Zamawiający, po otwarciu ofert wykonuje kolejno następujące czynności: bada oferty i ocenia oferty (etap badania i etap oceny ofert). Wyodrębnienie badania i oceny jest zasadne, gdyż w każdym etapie wykonuje się inne czynności:
Badanie ofert: Zamawiający sprawdza
·         czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp – tzw. Warunki podmiotowe)
·         czy oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ,
·         czy zostały złożone wymagane pełnomocnictwa
·         czy zostało złożone pisemne zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 , potwierdzające, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (art. 26 ust. 2b).
Zamawiający po wykryciu błędów, braków czy niejasności:
·         Wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3
·         Wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1
·         Poprawia oczywiste omyłki na podstawie art. 87 ust. 2
·         Wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art.26 ust. 4
·         Wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 – rażąco niska cena
To od „odpowiedzi” Wykonawcy (tego czy uzupełni braki lub poprawi błędy lub wyjaśni niejasne treści) zależy czy oferta zostanie przyjęta oraz czy Wykonawca nie zostanie wykluczony. Zauważmy, że wszystkie przesłanki odrzucenia oferty można zastosować na etapie badania ofert….chyba, że z takich czy innych przyczyn Zamawiający powtórzy tę czynność na kolejnych etapach postępowania.
Z powyższego jednoznacznie wynika, że oferty, które nie zostały odrzucone w trakcie badania ofert, podlegają dalszej procedurze – ocenie ofert. Ocenie tej nie podlegają natomiast oferty odrzucone lub złożone przez Wykonawców wykluczonych.

Ocena ofert:
Zamawiający dokonuje oceny ofert poprzez zastosowanie kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.
Stosowanie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty ma na celu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty czyli takiej która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. To od Zamawiającego zależy waga (znaczenie) poszczególnych kryteriów. Nikt nie nakłada na Zamawiającego obowiązku by ten przypisywał cenie najwyższą wagę. Zamawiający może bez dwóch zdań postawić na jakość oraz inne kryteria pozacenowe, tak aby ograniczyć możliwość wyboru oferty najtańszej ale kiepskiej jakości.

Krótkie podsumowanie:
Celem ustalania warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1,2 i 2a) a także żądania dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, jest dokonanie wstępnej selekcji Wykonawców. Jeżeli bowiem wymagane dokumenty zostały załączone do oferty i spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, wówczas oferta zostaje dopuszczana do drugiego etapu – oceny ofert. Dodatkowo, wszystkie dokumenty „niezbędne do przeprowadzenia badania ofert” Zamawiający ma obowiązek uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3, z wyjątkami określonymi w tymże artykule. Stosujemy  również instytucje określone w art. 26 ust. 4, 87 ust.1, 87 ust. 2 oraz 90 ust. 1.
Celem ustalania kryteriów jest natomiast dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. O najkorzystniejszej ofercie mówimy wówczas, gdy oferta nie dość, że spełnia minimalne wymagania Zamawiającego co do przedmiotu i sposobu realizacji zamówienia, to dodatkowo jest najkorzystniejsza spośród wszystkich spełniających minimalne wymagania. Okoliczności, które mają wpływ na ocenę według kryteriów oceny ofert, nie mogą zostać uzupełnione ani poddane innej procedurze określonej powyżej. Mogłoby to bowiem wpłynąć na dokonywanie zmian w oświadczeniach woli Wykonawców, którzy walczą o udzielenie zamówienia po upływie terminu składania ofert tj. w czasie kiedy oferty konkurencji są już jawne.
Biorąc zatem pod uwagę cel ustanowienia powyżej opisanych instytucji, należy dojść do wniosku, że kryteria nie służą badaniu ofert, a jedynie ich ocenie i w związku z tym nie ma możliwości odrzucenia oferty na podstawie niekorzystnego wyniku uzyskanego przez ofertę na etapie oceny ofert. Niekorzystny wynik powinien jedynie wpływać na miejsce rankingowe danej oferty.
Sytuacja: Wykonawca określił w SIWZ, analogicznie do zapisu wskazanego na wstępie, że odrzucona zostanie oferta, która nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego odnośnie uzyskania minimalnej liczby punktów podczas oceny według poszczególnych kryteriów. Co jeśli przyjmiemy, że można odrzucić ofertę jeżeli w trakcie oceny oferty według kryteriów okaże się, że
Przykłady:
Kryterium ceny – jeśli Zamawiający określił, że odrzuci oferty, które uzyskały mniej niż 50 % punktów przyznanych ofercie z ceną najniższą w zakresie kryterium ceny. Prowadzi to do odrzucenia oferty najdroższej. A dlaczego? Jeśli oferta najdroższa przekracza maksymalną kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, wówczas postępowanie zostanie unieważnione. Jeśli natomiast okaże się, że najdroższa = najkorzystniejsza i dodatkowo Zamawiającego „stać” na realizację zamówienia za taką kwotę to nie ma podstaw kwestionowania takiego wyboru. Działanie bez wątpliwości nieuprawnione i chyba nikt nie ma wątpliwości.
Kryterium mierzalne – termin realizacji
Wymagany 21
19-20 dni 3 pkt
18 i mniej 5 pkt.
Logiczne, że za zaproponowanie terminu 21 dni nie przyznamy punktów oraz nie będziemy mieli podstaw do odrzucenia oferty Wykonawcy BO zaproponował minimum!
Kryterium niemierzalne – jakość
Zamawiający żąda przedłożenia harmonogramu, który będzie oceniał w skali od 0 do 20 pkt. Wskazał co będzie oceniał, ale nie wskazał minimalnych wymagań w zakresie tych czynników, które będą podlegały ocenie. Następnie wskazał, że jeśli oferta otrzyma 0 pkt wówczas zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Nonsens! Jak już pisałam…najpierw musi mieć z czym być zgodna = muszą być wymienione minimalne wytyczne. Jeśli ich nie ma, a dodatkowo kryterium jakości poddane jest w pewnym stopniu subiektywnej ocenie Zamawiającego, wówczas nie ma podstaw do odrzucenia oferty!

Niejednokrotnie spotkałam się ze stwierdzeniem, że „jak się w SIWZ umówimy, tak robimy”.
Nie do końca się z tym stwierdzeniem zgadzam. Ustawodawca nie bez powodu określił katalog okoliczności skutkujących wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, odrzuceniem oferty Wykonawcy czy unieważnieniem postępowania. Katalogi te są zamknięte i dodatkowo każda przesłanka powinna być interpretowana w sposób ścisły. Nie ma zatem możliwości by Zamawiający poprzez zapisy SIWZ dokonywał rozszerzenia katalogu o inne, nieznane ustawie przesłanki. Jest to działanie nieuprawnione.
Co jeśli Zamawiający chce ocenić w ramach kryterium jakości dokumenty złożone przez Wykonawcę a potwierdzające spełnienie przez dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych w SIWZ?
Jak dla mnie nie ma problemu. Wskazujemy w katalogu dokumentów, których przedłożenia żądamy na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane, konkretny dokument, który ma podlegać ocenie i w trakcie badania ofert i w trakcie oceny ofert– harmonogram, koncepcja etc.
Następnie dokładnie, konkretnie i precyzyjnie wskazujemy jakie minimalne wymagania muszą te dokumenty potwierdzać by uznano, że oferowany przedmiot świadczenia spełnia wymagania określone w SIWZ tj. wskazujemy parametry, właściwości, wymagania, które przedmiot zamówienia musi spełniać, żeby został uznany za tożsamy z przedmiotem zamówienia (wartości minimalne, graniczne, obligatoryjne).
Jeśli oferowany przedmiot nie spełnia minimalnych wymagań, wówczas korzystamy z instytucji przeznaczonych do badania ofert. Jeśli po wyczerpaniu procedur przeznaczonych do badania ofert, dokumenty nadal nie spełniają wymagań Zamawiającego, wówczas odrzucamy ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.
Jeżeli Zamawiający zażądał złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych w SIWZ a jednocześnie wskazał, że ww. dokumenty będą podlegały ocenie według kryteriów, wówczas oznacza to ni mniej ni więcej jak to że dokumenty aby zostać dopuszczone do oceny według kryteriów muszą spełniać minimalne wymagania, a w czasie oceny według kryteriów mogą uzyskać dodatkową punktację, w konsekwencji czego oferta może zostać uznana jako najkorzystniejsza. Jeżeli natomiast z dokumentu wynika, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają minimalne wymagania, jednakże w czasie oceny według kryteriów nie uzyskują wyższej punktacji, wówczas oferta uplasowuje się na niższej pozycji w rankingu….nie jest tym samym uznana za najkorzystniejszą, jednakże nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.
A co jeśli dokument, który potwierdzał jednocześnie spełnienie przez oferowane świadczenie wymagań określonych w SIWZ oraz który miał być poddany ocenie według kryteriów nie został złożony?
Proste. Zgodnie z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1, dokumenty te podlegają procedurze uzupełnienia. Jeśli zostanie uzupełniony to służy tylko i wyłącznie potwierdzeniu spełnienia przez oferowane świadczenie wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu i sposobu realizacji zamówienia. Nie może natomiast być oceniany i dodatkowo punktowany według kryteriów.
Oferta taka powinna zatem uzyskać 0 pkt w ramach danego kryterium czy podkryterium jednakże nie ma podstaw do jej odrzucenia.

Prześledźmy teraz wyroki KIO:
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 9 marca 2010 r., o sygnaturze KIO/UZP 24/10 „Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z wypracowanym w orzecznictwie Izby poglądem, treść siwz to, przede wszystkim, opis potrzeb i wymagań zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przez zawarcie i zrealizowanie z należytą starannością umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Świadczenie wykonawcy ma odpowiadać opisanym w siwz potrzebom zamawiającego. Ich porównanie (opisu wymagań zamawiającego do zobowiązania wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści siwz. Merytoryczny aspekt zaoferowanego przez wykonawców świadczenia oraz merytoryczne wymagania zamawiającego, w szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia stanowią podstawę oceny zaistnienia przesłanki odrzucenia oferty wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy”.

Dowiadujemy się, że treścią SIWZ jest w szczególności opis wymagań i oczekiwań Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia.
Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać, być tożsame z oczekiwanym przedmiotem świadczenia. O zastosowaniu art. 89 ust. 1 pkt 2 decyduje wynik porównania oczekiwań Zamawiającego i oferty Wykonawcy w aspekcie merytorycznych aspektów zamówienia.
Merytorycznymi aspektami zamówienia są w szczególności: zakres, ilość, jakość, warunki realizacji i inne istotne elementy dla wykonania zamówienia.

Należy również zgodzić się z prawdziwością następującej tezy:
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 22 stycznia 2010 r., o sygnaturze KIO/UZP 1695/09 „Stwierdzić należy na wstępie, że próbki zestawów były wymagane przez zamawiającego na podstawie § 3 ust. 1 pkt rozporządzenia, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Kwalifikowane są zatem jako oświadczenie lub dokument o charakterze przedmiotowym, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, co potwierdza dokonane przez zamawiającego wezwanie odwołującego się do uzupełnienia próbek w trybie określonym w art. 26 ust. 3 ustawy. Próbki stanowią dla zamawiającego źródło wiedzy o zgodności oferty wykonawcy z wymaganiami siwz. Wskazać należy, że o ile niezłożenie próbek spowodowałby, po bezskutecznym zastosowaniu procedury wezwania, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, o tyle, jeśli z próbek wynika niezgodność oferowanego przez wykonawcę świadczenia z wymaganiami siwz, obowiązkiem zamawiającego jest odrzucenie oferty. W okolicznościach sporu wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia, których spełnienie mają potwierdzać złożone próbki, zostały sformułowane w załącznikach nr 1 i nr 1 a do siwz”.

Zrozumiałe, że Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 w brzmieniu:
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert”.
Zamawiający nie ma obowiązku wezwania do uzupełnienia dokumentów Wykonawcy, jeżeli zaistniała taka okoliczność, w wyniku zaisnienia której oferta Wykonawcy, nawet uzupełniona, podlegałaby odrzuceniu.
W przypadku próbki dochodzi następującej sytuacji:
Gdy Wykonawca załączył „wadliwą próbkę” do oferty to nawet uzupełnienie jej nie spowoduje, że Wykonawca udowodni „spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert”. Innymi słowy…otrzymana próbka może decydować o tym, że dostawy, usługi lub roboty budowlane niespełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w dniu składania ofert i żadne jej uzupełnienie tej sytuacji nie zmieni. Próbka załączona wskazuje bowiem ba brak tożsamości między oferowanym świadczeniem a wymaganiami Zamawiającego. Uzupełnienie próbki prowadziłoby do zmiany oświadczenia woli Wykonawcy w zakresie oferowanego przedmiotu świadczenia.
Pamiętać jednak należy, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie! Można tylko w uproszczeniu przyjąć, że wiele dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane świadczenie wymagań Zamawiającego nie może zostać uzupełnionych gdyż wpłynąć by to mogło na zmianę treści oświadczenia woli. Powyższe nie ma absolutnie zastosowania do wszystkich dokumentów, które mogą mimo ich późniejszego wystawienia, potwierdzać stan istniejący w określonej dacie.
Powyższe rozważania dotyczą sytuacji, w której Wykonawca składa „wadliwą próbkę”.
Jak Zamawiający powinien postąpić gdy w ofercie próbki brak?
Ja osobiście skłaniałabym się do uzupełnienia próbki, jeżeli z innych dokumentów, oświadczeń etc. wynika, że Wykonawca deklaruje spełnienie świadczenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający musi udowodnić okoliczność, z której wywodzi skutki prawne w postaci odrzucenia oferty na podstawie jej niezgodności z SIWZ.
Dlaczego zatem nie wzywać do uzupełnienia skoro próbki brak? Z czego w takiej sytuacji ma wynikać jej niezgodność z SIWZ? A może Wykonawca uzupełni próbkę, która będzie potwierdzała, że wymagania Zamawiającego były spełnione na dzień składania ofert? Wszystkie okoliczności należy rozpatrywać w odniesieniu do konkretnej sprawy. Na kategoryczne tezy nie ma zatem miejsca.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 7 maja 2009 r., o sygnaturze KIO/UZP 536/09 „Przepis art. 26 ust. 3 p.z.p. w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 p.z.p., umożliwia uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Wskazana podstawa ustawowa umożliwia uzupełnianie nie tylko dokumentów podmiotowych, ale i przedmiotowych, potwierdzających wymagane właściwości oferowanych wyrobów.
Zamawiający przy dokonywaniu oceny ofert, nie może odstępować od wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż prowadzi to do naruszania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Skoro zaoferowany produkt nie spełnia kompletnych parametrów, wyznaczonych jako granicznie wymagane, obowiązkiem zamawiającego było odrzucenie oferty. Cechy techniczne, którymi obligatoryjnie winno charakteryzować się nabywane urządzenie, stanowią bowiem istotny element oferty, co przesądza o niezgodności jej treści z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. w związku z art. 66 ust. 1 k.c”.

Dlaczego uznałam ten wyrok za ważny i wart przytoczenia?
Gdyż pojawiają się w nim dwa sformułowania kluczowe
- parametry wyznaczone jako graniczne
- cechy techniczne obligatoryjne
I w tym tkwi sedno sprawy : badanie ofert skutkujące ich ewentualnym odrzuceniem to badanie czy oferowane świadczenia spełniają parametry graniczne, inaczej obligatoryjne. Ocena ofert według kryteriów oceny ofert to ocena czy oferowane świadczenia spełniają parametry dodatkowe, za których spełnienie przyznana jest dodatkowa punktacja.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 4 stycznia 2013 r., o sygnaturze KIO 2806/12 „Zgodność treści oferty z treścią SIWZ nie musi wyłącznie polegać na dosłownym powtórzeniu brzmienia zapisów SIWZ lub jej elementów w złożonych ofertach – i tylko w kategoriach czysto formalnych być oceniana. Istotnym jest, aby sens wyrażeń składających się na treść oferty odpowiadał wymaganiom zamawiającego i spełnione zostały parametry minimalne opisane w przedmiocie technicznym wymaganego sprzętu. (…) Przesłanek do odrzucenia oferty, zawartych w art. 89 ust. 1 p.z.p., nie można interpretować rozszerzająco, a zamawiający nie może – odrzucając ofertę – opierać się na ewentualnych przypuszczeniach, gdyż to na nim – w przypadku podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty – spoczywa obowiązek wykazania okoliczności, z których wywodzi skutki prawne w postaci odrzucenia oferty wykonawcy oraz pozbawienia go możliwości uzyskania i realizacji w przyszłości przedmiotu zamówienia.

I znowu mamy powtórzenie tak przeze mnie lubianego określenia – minimalne wymagania.
Dodatkowo teza potwierdza to o czym wcześniej pisałam….nie można odrzucić oferty w oparciu o przypuszczenia…w naszym przypadku, że oferowany przedmiot świadczenia nie spełnia wymagań, czyli…albo wiemy, że nie spełnia bo z „próbki” wynika, że nie spełnia, albo, w razie braku „próbki”, moim zdaniem, wzywamy do uzupełnienia.
Przesłanek odrzucenia oferty w żadnym wypadku nie można interpretować rozszerzająco tj. określać innych niż wprost wymienione w ustawie przesłanek, których zaistnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 10 stycznia 2012 r., o sygnaturze KIO 2749/11; KIO 2756/11; KIO 2763/11 „Zamawiający może dokonać odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. jedynie w sytuacji ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości, że oferta wykonawcy nie zapewni realizacji zamierzonego i opisanego w siwz celu, a zaoferowane świadczenie nie odpowiada wyrażonym w treści siwz wymaganiom. Sprzeczność treści oferty z treścią siwz zachodzi wówczas, gdy przedmiot zaoferowany w ofercie nie odpowiada przedmiotowi zamówienia i rozbieżności te dotyczą istotnych elementów".

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 sierpnia 2013 r., o sygnaturze KIO 1902/13 „O niezgodności treści oferty z treścią SIWZ można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, w ten sposób że nie zapewnia jego całościowej realizacji, zgodnej z wymaganiami zamawiającego”.

I znowu…odrzucamy ofertę gdy oferowany przedmiot świadczenia nie odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ tzn. występują istotne rozbieżności między oferowanym i zamawianym świadczeniem. Wniosek – żeby można było porównać, najpierw trzeba mieć z czym porównaćJ Muszą zatem być określone wymagania.

Zgodnie wyrokiem KIO z dnia 21 sierpnia 2013 r., o sygnaturze KIO 1901/13; KIO 1921/13 „Istotą kryterium jakościowego jest, że wykonawcy otrzymują dodatkowe punkty nie za spełnienie minimalnych wymagań zamawiającego, lecz za wykazanie spełnienia wymagań w wyższym stopniu niż to jest wymagane. Skoro zamawiający zdecydował, że będzie premiował szczegółowość opisu projektu/realizacji funkcjonalności i wskazanie technologii, które gwarantować będą spełnienie wymogów SIWZ, to nielogicznym byłoby przyznanie jakiegokolwiek punktu za powielenie wymagań określonych w SIWZ”.

I właśnie….istotą kryterium jakościowego (oraz każdego innego pozacenowego), jest  to, że Wykonawcy otrzymują dodatkowe punkty za spełnienie wymagań w wyższym stopniu. I tak jak spełnienie wymagań minimalnych nie powinno być dodatkowo punktowane (bo te decydują czy oferta zostanie przyjęta jako zgodna z SIWZ), tak nie spełnienie wymagań w wyższym stopniu nie może powodować odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie wyrokiem KIO z dnia 3 września 2013 r., o sygnaturze KIO 2007/13 „Kryteria oceny ofert muszą być zaprezentowane w SIWZ w taki sposób, by wykonawca na ich podstawie był w stanie uzyskać wiedzę, jakie cechy i właściwości oferowanego przez niego przedmiotu będą uznane za pozwalające na uzyskanie wysokiej pozycji w ramach porównania ofert. Powyższe sprowadza się do określenia, jakie cechy, właściwości, elementy ma spełniać kategoria podlegająca ocenie, w taki sposób, by wykonawca wiedział, co zostanie ocenione wyżej, a co niżej, jakie elementy są uznawane przez zamawiającego za lepsze i wysoko oceniane, jakie zaś niżej, albo jakie dyskwalifikują ofertę oraz zadanie wskazywane dla oceny w kryterium pozacenowym”.

Z wyroku jednoznacznie wynika, że określenie kryteriów to wskazanie cech i właściwości przedmiotu zamówienia, których spełnienie przez oferowane świadczenie pozwoli na uzyskanie przez ofertę wysokiej pozycji w ramach porównania ofert.
Czy coś można dodać? Chyba jasne….kryteria = dodatkowe punkty albo ich brak.

Zapis o treści:
„Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli oferta podczas oceny ofert otrzyma 0 pkt (%) w zakresie któregokolwiek podkryterium”.
W moim odczuciu jest zatem całkowicie nieuprawniony.
Sugeruję zapis w SIWZ o następującej treści:
„Niezawarcie informacji dotyczących …, wymaganych do oceny ofert według kryteriów oceny ofert, nie powoduje niezgodności oferty z siwz, natomiast ich zamieszczenie może spowodować przyznanie dodatkowej punktacji”.1 komentarz:

  1. Czy spotkała się Pani z sytacją że Zamwaiający nie ocenił oferty argumentując że jej cena jest wyższa od kwoty jaka Zamawaiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (dodam że cena nie była jedynym kryterium). Wykonawca nie został wykluczony, oferta nie została odrzucona. Oferty nie oceniono. Nie wiem jak to interpretować?

    OdpowiedzUsuń

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger