Procedura podstawowa (unijna) vs. procedura uproszczona (krajowa) - różnice


Wiem, że niezwykle trudno jest wyłapać różnice między procedurą klasyczną (unijną), a procedurą uproszczoną (krajową), w sytuacji gdy postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia równej lub przekraczającej progi, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, prowadzi się niezbyt często. Wiem, że takich Zamawiaczy nie  jest  mało.
A więc...zarówno dla Zamawiaczy, którzy sporadycznie prowadzą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem procedury podstawowej, jak i dla tych którzy mają ochotę usystematyzować swoją wiedzę na temat różnic w procedurach, zamieszczam poniżej tabelkę prezentującą  owe różnice. Jeśli o czymś zapomniałam, proszę śmiało pisać i uzupełniać - pomagajmy sobie wzajemnie :) 


Procedura krajowa (uproszczona)
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8)
Procedura unijna (podstawowa)
Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,)
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu - OBLIGATORYJNIE
W Biuletynie  Zamówień Publicznych
Art. 11 ust. 1 pkt  1 w zw. z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Art. 11 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu - FAKULTATYWNIE
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Art. 11b ust. 1 ustawy Pzp
W Biuletynie  Zamówień Publicznych
Art. 11 ust.  5 ustawy Pzp
W inny sposób w tym w prasie o zasięgu ogólnopolskim
Art. 11 ust. 7c ustawy Pzp
UWAGA: Jeżeli postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, a tym samym Zamawiający jest zobowiązany do publikacji ogłoszenia w Dz. U. UE., to publikacja ogłoszenia w inny sposób (w BZP, w prasie o zasięgu ogólnopolskim etc. nie może nastąpić przed 
  • publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo  
  • przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  à art. 11 ust. 7d ustawy Pzp
Dodatkowo, ogłoszenia te publikowane w innych miejscach nie mogą zawierać innych informacji niż informacje zawarte w ogłoszeniach przekazanych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej à art. 11 ust. 7e ustawy Pzp
Zmiana treści ogłoszenia – zmiana istotna,
w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania
zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach (art. 12a ust. 2 ustawy Pzp)
Brak szczegółowych regulacji w zakresie długości terminu jaki powinien pozostać na składanie ofert/wniosków od zmiany treści ogłoszenia
termin składania:
àofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego;
àwniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
Powołanie Komisji Przetargowej -
FAKULTATYWNE – art. 19 ust. 2 ustawy Pzp
OBLIGATORYJNE – art. 19 ust. 1 ustawy Pzp
Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
Art. 25a ust. 1 ustawy Pzp- Oświadczenie
Art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ)
Informacja o podmiotach trzecich, na których zasoby powołuje się Wykonawca w oświadczeniu à art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp
Osobny JEDZ dla podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się Wykonawca à art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp
Informacja o podwykonawcach w oświadczeniu – jeżeli Zamawiający zastrzegł taki obowiązek
Osobny JEDZ dla podwykonawców, jeżeli Zamawiający zastrzegł taki obowiązek
Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia - JEDZ lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówieniem obowiązku wykazania braku podstaw do wykluczenia wobec każdego z Wykonawców oraz z uwzględnieniem zakresu w jakim każdy z Wykonawców spełnia warunku udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp)
Wezwanie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
FAKULTATYWNE à art. 26 ust. 2 ustawy Pzp
OBLIGATORYJNE à art. 26 ust. 1 ustawy Pzp
Min. 5 dni na złożenie
Min 10 dni na złożenie

Moment publikacji SIWZ na stronie internetowej
Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 37 ust. 2 ustawy Pzp)
od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania (art. 37 ust. 2 ustawy Pzp)
Możliwość zamieszczenia wstępnego ogłoszenia informacyjnego skutkującego możliwością skrócenia terminów składania ofert
NIE
TAK na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Pzp
Wadium
FAKULTATYWNE à art. 45 ust. 2 ustawy Pzp
OBLIGATORYJNE à art. 45 ust. 1 ustawy Pzp
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  jest instytucją, której stosowanie nie jest obligatoryjne niezależnie od wartości zamówienia. W związku z powyższym niezrozumiałym jest zwalnianie Zamawiających, którzy realizują zamówienie o wartości poniżej progów unijnych i jednoczesne zobowiązywanie tych, którzy zamawiają dostawę, usługę lub robotę budowlaną o wartości powyżej progów unijnych do zawarcia w treści SIWZ informacji o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy – art. 36 ust. 3 ustawy Pzp.
Terminy na udzielenie odpowiedzi na zapytania Wykonawców
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
1)   na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2)   na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Postępowanie z ofertą złożoną po upływie terminu składania ofert
zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie (art.84 ust. 2 ustawy Pzp)
zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Termin związania ofertą
Maksymalnie 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp)
Maksymalnie 60 dni (art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp)
Termin zawarcia umowy
nie wcześniej niż przed wpływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)
nie wcześniej niż przed wpływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp)
Podstawy wniesienia odwołania do KIO
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2)  określenia warunków udziału w postępowaniu;
3)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4)  odrzucenia oferty odwołującego;
5)  opisu przedmiotu zamówienia;
6)  wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy ( art. 180 ust. 1 ustawy Pzp).
Dodatkowe obowiązki przy stosowaniu procedury podstawowej
Jeżeli Zamawiający udziela zamówienia na dostawy lub usługi z zastosowaniem trybu z wolnej ręki, jest zobowiązany w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomić Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 60 ust. 2 ustawy Pzp)
Obowiązek zawiadomienia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 90 ust. 4 ustawy Pzp).
Zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na okres dłuższy niż 4 lata, zawiadamia Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 142 ust.3 ustawy Pzp)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger