Nowy rok, nowa strona oraz najwyższy czas aby rozpocząć przygotowania do wejścia w życie nowej ustawy Pzp.....do biegu, gotowi, START:)

Nowy rok, nowa strona oraz najwyższy czas aby rozpocząć przygotowania do wejścia w życie nowej ustawy Pzp.....do biegu, gotowi, START:)

Szanowny Czytelniku!
Przyszedł czas na zmiany, a wraz z nim nie tylko nowa ustawa Pzp, ale również nowa strona o zamówieniach publicznych :) Liczę na Twoje zaangażowanie i udział w jej tworzeniu. Wskazówki jak to zrobić, znajdziesz na nowej stronie do której już teraz odsyłam:

www.zamówienia-publiczne.com

P.S. 1 - Tak, w adresie strony jest polski znak "ó".
P.S. 2 - Treści będą pojawiały się na bieżąco, ale daj mi chwilę....to dopiero początek:)
P.S. 3 - Za jakiś czas na stronie pojawi się możliwość zakupu moich publikacji na temat nowej ustawy Pzp :)
P.S. 4 Przewiduję również inne ścieżki komunikacji z Czytelnikami:)

Pozdrawiam i do zobaczenia,

Katarzyna Bełdowska


Problematyczna próbka

Problematyczna próbka

Co zrobić z tą nieszczęsną próbką? Czemu ma służyć jej przedłożenie przez wykonawcę? Kiedy jej wymagać? Kiedy jej brak oznacza dyskwalifikację wykonawcy? Temat dość skomplikowany niemniej jednak postaram się go trochę rozjaśnić. Jaką rolę pełni próbka w postępowaniu? Odpowiedź brzmi - dwojaką:)

Po pierwsze stanowi potwierdzenie tego, że wykonawca nam oferuje to czego wymagamy tj. potwierdza spełnienie naszych "minimalnych wymagań".

Po drugie stanowi potwierdzenie tego, że wykonawca nam oferuje coś ekstra...coś czego zaoferowanie obiecaliśmy nagrodzić w czasie oceny ofert (z zastosowaniem kryteriów).
Klauzula społeczna z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Klauzula społeczna z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp


Obowiązek wynikający z treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ma na celu zagwarantowanie przestrzegania prawa pracy przez Wykonawców realizujących zamówienia publiczne. Stanowi on tym samym wyraz woli ustawodawcy zagwarantowania osobom świadczącym pracę w rozumieniu Kodeksu pracy by ich prawa były respektowane, a w miejsce umowy o pracę nie były zawierane umowy cywilnoprawne.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), dalej KP.
Procedura podstawowa (unijna) vs. procedura uproszczona (krajowa) - różnice

Procedura podstawowa (unijna) vs. procedura uproszczona (krajowa) - różnice


Wiem, że niezwykle trudno jest wyłapać różnice między procedurą klasyczną (unijną), a procedurą uproszczoną (krajową), w sytuacji gdy postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia równej lub przekraczającej progi, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, prowadzi się niezbyt często. Wiem, że takich Zamawiaczy nie  jest  mało.
A więc...zarówno dla Zamawiaczy, którzy sporadycznie prowadzą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem procedury podstawowej, jak i dla tych którzy mają ochotę usystematyzować swoją wiedzę na temat różnic w procedurach, zamieszczam poniżej tabelkę prezentującą  owe różnice. Jeśli o czymś zapomniałam, proszę śmiało pisać i uzupełniać - pomagajmy sobie wzajemnie :) 
Konsekwencje zastrzeżenia kluczowych części zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę

Konsekwencje zastrzeżenia kluczowych części zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę


Bez zbędnych komentarzy, krótko i na temat :)
Począwszy od lipca 2016 roku, nie ma już możliwości, by „kluczowe części zamówienia” wykonywał podmiot udostępniający wykonawcy swoje doświadczenie. Z powyższego wynika, że:
- jeżeli Zamawiający zastrzegł realizację „kluczowych części zamówienia” przez Wykonawcę  osobiście, wówczas to właśnie Wykonawca ma  je zrealizować i nie ma tu wyjątku,
- jeżeli warunki udziału w postępowaniu dotyczą posiadania doświadczenia w zakresie realizacji kluczowych części zamówienia, wówczas brak jest możliwości powoływania się przez Wykonawcę na potencjał podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wizja lokalna

Wizja lokalna


Do dnia 28 lipca 2016 roku nie było wątpliwości. Korzystanie z instytucji wizji lokalnej było dopuszczalne. Nie można było jednak zobowiązać Wykonawcy do jej odbycia pod rygorem poniesienia odpowiedzialności w postaci wykluczenia Wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty. Od 28 lipca 2016 roku, kwestia możliwości ustanowienia w treści SIWZ obligatoryjnej wizji lokalnej dla wszystkich Wykonawców chcących złożyć ofertę, nie jest już taka oczywista. Ustawodawca bowiem, po raz pierwszy odniósł się do instytucji wizji lokalnej w ustawie Pzp, odstąpił jednak od jej szczegółowej konkretyzacji.
 
Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp)m w przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od minimalnych terminów składania ofert określonych w ustawie.
Z brzmienia cytowanej regulacji można wywieść wniosek, że Zamawiający są upoważnieni do zastrzeżenia w treści SIWZ obowiązku odbycia wizji lokalnej pod rygorem pozbawienia Wykonawców, którzy nie uczynią zadość żądaniu Zamawiającego, możliwości złożenia oferty. Jak dotąd regulacja, o której mowa nie została obudowany ani praktyką, ani orzecznictwem, w związku z powyższym, podchodzę do niej raczej sceptycznie i z dużą dozą ostrożności.
Unieważnienie postępowania w części - i co dalej?

Unieważnienie postępowania w części - i co dalej?

Zamawiający jest upoważniony do dokonywania podziału jednego zamówienia na części (art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp). Zamówienia na owe części, które powstały po podziale jednego zamówienia, mogą zostać udzielone w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia lub w ramach odrębnych postępowań prowadzonych dla każdej z części, z zastrzeżeniem, że wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 ustawy Pzp).

Prościej:
Zamówienie XYZ, dzielimy na 3 części X, Y i Z.
Zamówienia na X,Y,Z udzielamy po przeprowadzeniu jednego postępowania z podziałem na 3 części
--> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z
lub po przeprowadzeniu:
postępowania na X --> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z
postępowania na Y --> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z
postępowania na Z --> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z


Powyższe oznacza, że Zamawiający ma swobodę w doborze najdogodniejszego sposobu udzielenia zamówienia w częściach, musi jednak pamiętać, że postępowanie dla każdej z części prowadzone jest z zachowaniem rygorów właściwych dla łącznej wartości wszystkich jego części.
Koszty eksploatacji, wpływ na środowisko czy wielofunkcyjność jako kryteria w postępowaniu

Koszty eksploatacji, wpływ na środowisko czy wielofunkcyjność jako kryteria w postępowaniu

Z treści art. 91 ustawy Pzp wynika, że wybór oferty najkorzystniejszej następuje na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. W celu "ułatwienia" doboru odpowiednich, ustawodawca zamieścił w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, OTWARTY KATALOG propozycji kryteriów.

Zasadą jest, że znaczenie kryterium ceny nie powinno przekraczać 60%. 

Warunki gwarancji, rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz serwis jako kryteria wyboru oferty

Warunki gwarancji, rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz serwis jako kryteria wyboru oferty

Warunki gwarancji:

Kryterium
Gwarancja jakości
Podkryterium
Okres gwarancji – można przyznawać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji wobec wskazanego w OPZ minimum w odniesieniu do poszczególnych elementów zrealizowanego zamówienia np. dla robót budowlanych czy samochodu

Przeglądy gwarancyjne

Jednorazowa naprawa gwarancyjna, a następnie dostarczenie rzeczy nowej, wolnej od wad

Katalog uprawnień przysługujących kupującemu w razie wykrycia wady

Objęcie gwarancją także wad wynikających z przyczyn zewnętrznych,

Odbiór rzeczy będącej przedmiotem gwarancji przez sprzedającego w miejscu wyznaczonym przez kupującego
rękojmia a gwarancja

rękojmia a gwarancja

Często stosowanymi kryteriami w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rękojmia oraz warunki gwarancji. Zamawiający niemalże zamiennie stosują te dwa pojęcia. Postaramy się zatem rozwiać wątpliwości dotyczące terminów gwarancja jakości oraz rękojmia za wady fizyczne i prawne.Na wstępie należy dokonać podziału wad rzeczy na wady fizyczne i prawne.


Wada fizyczna
 • Rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • Rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • Rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 • Rzecz została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.  

 Wada prawna:

 •    sprzedana rzecz stanowi własność osoby trzeciej,
 •    sprzedana rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej,
 •    prawo będące przedmiotem sprzedaży nie istnieje.
     


Prawo wyboru reżimu prawnego, w oparciu o który kupujący zamierza realizować swoje uprawnienia przysługuje kupującemu. Dominujący jest przy tym pogląd, że wybór reżimu realizacji uprawnień wiąże tylko i wyłącznie w odniesieniu do konkretnej wady. Powyższe oznacza, że jeżeli wystąpi kolejna wada wobec której kupujący nie realizował jeszcze swoich uprawnień, może on dowolnie wybrać korzystny dla niego reżim prawny.
Rękojmia
Gwarancja
Ustawowa ochrona kupującego – nie wymaga dodatkowej deklaracji sprzedającego à odpowiedzialność z tytułu rękojmi powstaje w momencie wydania rzeczy, nie wymaga sporządzenia odrębnej umowy, czy dokumentu, czy dodatkowego oświadczenia woli. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma charakter absolutny, ponoszona jest na zasadzie ryzyka tzn., że sprzedający podlega jej niezależnie od tego czy ponosi winę za wadę, a nawet od tego czy wadliwość mógł przewidzieć.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości powstaje z chwilą przekazania dokumentu gwarancyjnego, określającego warunki gwarancji, a zatem zależna jest od woli sprzedającego à gwarancja ma charakter umowy, odrębnej od umowy sprzedaży. Gwarancja jest zatem swego rodzaju przejawem dobrej woli gwaranta, który może ale nie musi gwarancji udzielić.
Gwarancja może wyjątkowo zostać udzielona poprzez sformułowanie odpowiednich postanowień w umowie sprzedaży, ale tylko i wyłącznie wówczas gdy sprzedawca jest jednocześnie gwarantem. Jeżeli gwarant i sprzedawca to dwie różne osoby to umowa sprzedaży nie może przesądzać o powstaniu obowiązku po stronie gwaranta.
Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne
Odpowiedzialność za wady fizyczne, oraz, jeżeli dokument gwarancyjny tak stanowi, za wady prawne
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi powstaje z chwilą wydania rzeczy
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji powstaje z chwilą przekazania dokumentu gwarancyjnego
Obowiązki sprzedającego uregulowane są w KC i mogą zostać wyłączone, ograniczone lub rozszerzone w umowie zgodnie z wolą stron
Obowiązki gwaranta określa dokument gwarancyjny. Obowiązkami gwaranta mogą być w szczególności zwrot zapłaconej ceny, wymiana rzeczy bądź jej naprawa. W razie udzielenia gwarancji i zaistnienia wątpliwości co do obowiązków gwaranta – jest on zobowiązany do usunięcia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad
Nowelizacja KC z dnia 24.12.2014r., znacząco wydłużyła terminy odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. I tak, aktualnie sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, z tym, że roszczenie kupującego z tytułu rękojmi przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady.
Jeżeli zatem w umowie nie ustalono inaczej – odpowiedzialność z tytułu rękojmi istnieje 2 lub 5 lat od wydania rzeczy/nieruchomości.
Przepis należy interpretować następująco: minęło pół roku od momentu wydania rzeczy przez sprzedającego. Kupujący stwierdził wadę rzeczy. Kupujący ma rok na zgłoszenie roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad. W tym czasie może również  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli w ciągu roku od stwierdzenia wady kupujący nie podejmie żadnego z ww. kroków, wówczas jego roszczenia ulegają przedawnieniu.

Bieg terminu rękojmi za wady prawne rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.


Jeżeli nie ustalono inaczej – gwarancja wynosi 2 lata licząc od dnia wydania rzeczy
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ponosi sprzedawca
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obciąża gwaranta, którym nie koniecznie musi być sprzedawca. Jeżeli sprzedawca nie jest producentem, pełni on rolę swoistego „posłańca”.

Dokument gwarancyjny przesądza o odpowiedzialności sprzedającego – jego brak wskazuje zatem na brak roszczenia po stronie kupującego z tytułu gwarancji, chyba że jest on w stanie udowodnić, że taka gwarancja została udzielona

Dokument gwarancyjny jest imienny lub na okaziciela – w tym drugim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują osobie, która jest w jego posiadaniu – kolejny właściciel.
Jeżeli kupujący wiedział o wadzie w momencie wydania rzeczy, wówczas odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Jeżeli kupujący wiedział o wadzie w momencie wydania rzeczy, wówczas odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie jest wyłączona
Żądania kupującego z tytułu rękojmi:

 • roszczenie o usunięcie wady
 • roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
Jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, kupujący nie może odstąpić od umowy ani złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny, chyba że rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę.
Jeżeli sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, kupujący może:

 • odstąpić od umowy
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

Treść dokumentu gwarancyjnego przesądza o tym jakie roszczenia z tytułu gwarancji przysługują kupującemu – jeżeli gwarancja określa, że kupującemu przysługuje tylko żądanie o usunięcie wady fizycznej rzeczy, wówczas nawet wiele nieudolnych napraw nie prowadzi do pojawienia się po stronie kupującego roszczenia o dostarczenie rzeczy nowej, wolnej od wad.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
O sposobie zaspokojenia interesu kupującego decyduje gwarant, niezależnie od żądania skierowanego przez kupującego
Brak usunięcia wady à możliwość odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny
Brak usunięcia wady è odpowiedzialność odszkodowawcza gwaranta 471 KC
Wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi następuje na skutek upływu terminów do zgłoszenia stosownych roszczeń.
Okoliczności skutkujące wygaśnięciem gwarancji mogą zostać określone w dokumencie gwarancyjnym :  wykorzystywanie rzeczy niezgodnie z jej przeznaczeniem, naruszenie naklejek zabezpieczających, podjęcie próby samodzielnej naprawy bądź w serwisie nieautoryzowanym, niedokonanie przeglądów gwarancyjnych w określonym terminie.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi znajduje zastosowanie nie tylko do umowy sprzedaży, ale także do umowy dostawy (609 KC), umowy o dzieło (638 KC) oraz umowy na roboty budowlane (656 KC)
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości ponosi ten kto takowej gwarancji udzielił, niezależnie czy jest to umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa o dzieło czy umowa o roboty budowlane

Standardowo gwarancja obejmuje wady wynikłe z przyczyn tkwiących w rzeczy. Na podstawie dokumentu gwarancyjnego, gwarancja może obejmować ponadto  wady spowodowane okolicznościami „zewnętrznymi"

Jeżeli rzecz wadliwa została wymieniona na rzecz nową, wolną od wad lub dokonano istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie od nowa

Kilka przepisów z Kodeksu Cywilnego:
Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Art. 609. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych rzeczy także w tym wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w sposób określony przez odbiorcę lub według dostarczonej przez niego dokumentacji technologicznej, chyba że dostawca, mimo zachowania należytej staranności, nie mógł wykryć wadliwości sposobu produkcji lub dokumentacji technologicznej albo że odbiorca, mimo zwrócenia przez dostawcę uwagi na powyższe wadliwości, obstawał przy podanym przez siebie sposobie produkcji lub dokumentacji technologicznej.
Art. 638. § 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.
§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.
Art. 656. § 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

Brak tytułu

Usługi pocztowe

Poczta Polska już nie jest monopolistom na rynku usług pocztowych – do tego faktu Zamawiający już zdążyli dojrzeć, zatem naturalną i powszechną praktyką jest udzielanie zamówień na usługi pocztowe w trybie konkurencyjnym – głównie w jednym z trybów podstawowych – przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.
Przeanalizowałam wiele dokumentacji dotyczących tego rodzaju zamówień i doszłam do następujących wniosków:
1)   Zamawiający nie mają problemów z określaniem warunków udziału w postępowaniu
2) Zamawiający mają potężny problem w kreowaniu kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej

Słów kilka o warunkach udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może określić warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)   posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oto przykłady w jaki sposób Zamawiający może oceniać spełnienie warunków z pkt 1 i 2:
Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że posiada zezwolenie na wykonywania działalności pocztowej na podstawie aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunku dotyczącego  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
·    Dokument potwierdzający wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
·  Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – propozycję stanowi załącznik nr ….. do SIWZ.
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje, co najmniej ……. zamówienia polegające na świadczeniu usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie co najmniej ….. miesięcy, o wartości co najmniej  ……… złotych z podatkiem VAT każda, oraz załączył dowody, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

Ocena spełniania warunku dotyczącego  posiadania wiedzy i doświadczenia nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty niżej wymienionych dokumentów:
·  Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – propozycję stanowi załącznik nr …. do SIWZ;
·   Wykaz należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonywanych zamówień polegających na świadczeniu usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane.
·   Dowody potwierdzające, że zamówienia ujęte w wykazie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
·    poświadczenie od podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,
·  oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Zamawiający załącza do SIWZ wzór wykazu usług.
Zamawiający często rezygnują z konkretyzowania warunków z pkt. 3 i 4, a zatem nie będą one stanowiły przedmiotu dalszych rozważań.
Przechodząc do problematyki kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, należy odpowiedzieć na następujące pytania:
1.  Czy Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie w oparciu o kryterium ceny?
2.   Jakie kryteria może Zamawiający zastosować do wyboru oferty najkorzystniejszej?
Zgodnie z art. 91 ust. 2a, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie w oparciu o kryterium ceny jeżeli zostały spełnione ustawowe przesłanki określone w ww. artykule.
Art. 91. 2a. Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.
A zatem:
-Przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny
-Przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe
-Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 (jednostki sektora finansów publicznych oraz inne niżeli jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), wykaże w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia
Ażeby nie powielać takich samych treści na blogu, w celu zapoznania się z interpretacją pojęć powszechnej dostępności oraz ustalonych standardów jakościowych, zapraszam tutaj.
Dodatkowo, należy podkreślić iż usługą dostępną o ustalonych standardach jakościowych nie może być usługa, do której wykonywania, niezbędne jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (w tym obowiązek uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia, wpisu etc.)
Poniżej cytowany wyrok wprawdzie dotyczy przesłanek zastosowania trybu zapytania o cenę, jednakże z uwagi na tożsamość przesłanek zastosowania ww. trybu oraz możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie w oparciu o kryterium ceny, uznałam, że jest on wart zacytowania.
Zgodnie z uchwałą KIO z dnia 9 kwietnia 2014 r., o sygnaturze KIO/KD 26/14 „Jak wynika z literalnego brzmienia przepisu art. 5 p.z.p. powołana regulacja nie daje zamawiającemu prawa do odstąpienia od ustawowych przesłanek zastosowania trybu zapytania o cenę. Wszczynając postępowanie w tym trybie zamawiający obowiązany jest do wykazania przesłanek z art. 70 p.z.p. (…) Tryb zapytania o cenę nie może być bowiem stosowany do zamawiania usług nietypowych, wymagających szczególnych kwalifikacji bądź indywidualnego zastosowania, a do takich usług zalicza się właśnie usługi ochroniarskie. Usługa ochrony osób i mienia należy do kategorii usług, do których wykonania niezbędne jest posiadanie przez wykonawców odpowiednich kwalifikacji, w tym w szczególności dysponowanie doświadczonym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia”.
Wykonawca świadczący usługi pocztowe jest zwykle zobowiązany posiadać stosowne zezwolenie na podstawie aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529). Wymóg ten eliminuje usługę pocztową z kręgu usług, które mogą być oceniane wyłącznie w oparciu o kryterium ceny.
Wniosek: Zamawiający, udzielając zamówienia, których przedmiotem są usługi pocztowe, jest zobowiązany do wskazania również innych niż cena kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jakimi kryteriami może się zatem posłużyć Zamawiający?
Oczywistym jest, że standardowe niejako kryteria tj. termin realizacji, warunki serwisu gwarancji, okres rękojmi, nie mogą mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie.
Poniżej przedstawione zostaną przykładowe kryteria, z których może korzystać Zamawiający:
Kryterium
Znaczenie (waga) w %
Cena

Posiadanie systemu umożliwiającego śledzenie za pośrednictwem strony www przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Termin doręczenia przesyłek poleconych (Gabaryt …) nie będących przesyłkami najszybszej kategorii w obszarze miejscowym

Termin doręczenia przesyłek poleconych (Gabaryt …) nie będących przesyłkami najszybszej kategorii w obszarze zamiejscowym

Samodzielny odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę w dni robocze w godzinie ustalonej z Zamawiającym

Punkt odbioru przesyłek 24h/7 w miejscowości właściwej dla siedziby Zamawiającego

Ilość punktów odbioru przesyłek w kraju


Sposób oceny:
Cena:
Zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najkorzystniejsza ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium ….%
Cena oferty badanej
Wykonawca podaje cenę za realizację zamówienia w formularzu ofertowym ( załącznik nr …. do niniejszej specyfikacji).
Możliwość śledzenia przesyłek na stronie www.
Podkryterium
Znaczenie (%)
Wykonawca umożliwia monitorowanie przesyłek za pośrednictwem strony www w obrocie krajowym

Wykonawca umożliwia monitorowanie przesyłek za pośrednictwem strony www w obrocie zagranicznym

Razem

Punkty podlegają sumowaniu.
Oferta może otrzymać maksymalnie ….pkt ( 1%=1pkt ) w zakresie ww. kryterium.
Jeżeli Wykonawca nie deklaruje możliwości śledzenia przesyłek za pomocą strony www. , wówczas jego oferta nie uzyska dodatkowych punktów w zakresie ww. kryterium.
Ważne!
Wszelkie zapisy dotyczące możliwości odrzucenia oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ w przypadku jeżeli oferta nie uzyska min…. Pkt w zakresie ww. kryterium, są nieuprawnione.
Termin doręczenia przesyłek:
I tu Zamawiający ma pełne pole do popisuJ Sprawa jednak nie jest prosta, i jeżeli Zamawiający chciałby skorzystać z tego typu kryterium, musi je należycie przemyśleć, tak ażeby nie pozostało ono wyłącznie pustą deklaracją Wykonawcy , niemożliwą do dotrzymania!
Zamawiający może określić własną kategorię przesyłek „szczególnie dla niego ważnych”, określić w OPZ maksymalny czas na ich doręczenie, a w zakresie oceny ofert, może dodatkowo punktować odpowiednie skrócenie tego msksymalnego czasu.
Powiedźmy, że Zamawiający wskazał, że przesyłka będzie doręczana w czasie maksymalnie 24 h od momentu przekazania jej Wykonawcy przez Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający przekazał przesyłkę w godzinach 8-12, wówczas może punktować dodatkowo deklarację dostarczenia przesyłki miejscowej w tym samym dniu.
Jeżeli Zamawiający przekazał przesyłkę w godzinach 12-16, wówczas może punktować dodatkowo deklarację dostarczenia przesyłki w następnym dniu roboczym w godzinach 8-10.
Jeżeli Zamawiający postanowi skorzystać z ww. rozwiązania, wówczas musi pamiętać:
- o określeniu pewnego minimum, który Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować, ażeby oferowana przez niego usługa odpowiadała wymaganiom określonym w SIWZ, np. maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 24h, o ile termin jest możliwy tj. jest to dzień roboczy).
- o określeniu jaki obszar objęty będzie priorytetowym czasem dostarczenia przesyłki (miejscowy, zamiejscowy). Warto również wskazać, co Zamawiający rozumie poprzez termin obszar miejscowy lub zamiejscowy.
- Termin musi być realny tj. jeśli Zamawiający określił minimum na poziomie 24 h czy inaczej jednego dnia roboczego, wówczas może dodatkowo premiować czas krótszy o ile jest on realny np. z uwagi na godziny pracy innych instytucji. Warto zatem wskazać, że chodzi o przesyłki dostarczone Wykonawcy do określonej godziny w danym dniu np. godzina 12.
Jasne i precyzyjne określenie warunków oceny w ww. kryterium może prowadzić do wielu trudności, a zatem zalecam jego stosowanie wyłącznie do przesyłek, których maksymalny czas dostarczenia wynosi minimum 48 h – skrócenie tego czasu do 24h jest realne i nie budzi wątpliwości, lub do przesyłek kurierskich.
Samodzielny odbiór przesyłek przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego.
Kryterium

Samodzielny odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego w dni robocze. Wykonawca odbierze przesyłki jednorazowo w godzinach ustalonych z Zamawiającym np. 14-15. 

Warto wskazać godziny popołudniowe, gdyż wówczas poczta jest już zwykle skompletowana.
W umowie można zastrzec, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godziny odbioru przesyłek informując o tym Wykonawcę w dniu odbioru przesyłek maksymalnie do godziny 11.
Punkt odbioru przesyłek 24h/7 w miejscowości właściwej dla siedziby Zamawiającego
Można dodatkowo punktować zapewnienie przez Wykonawcę punktu odbioru przesyłek 24h/7 dni w tygodniu.
Myśl o takim kryterium spowodowana jest kilkuletnią praktyką u Zamawiającego, który często, w celu dotrzymania terminu na wysłanie pisma etc, jest zmuszony nadać przesyłkę w godzinach powiedźmy „niestandardowych”.
Ilość punktów odbioru w kraju
Zdecydowanie uzasadnione jest przyznawanie dodatkowych punktów za posiadanie dużej liczby punktów odbioru przesyłek na terytorium kraju. Takie rozwiązanie służy zapewnieniu „komfortu” osób, do których przesyłki są kierowane przez Zamawiającego. Im punktów więcej, tym teoretycznie odbiór przesyłek jest bardziej komfortowy.
                          ilość punktów odbioru przesyłek
--------------------------------------------------------------------------------- x znaczenie kryterium w pkt
            najwyższa ilość  punktów odbioru przesyłek
Dlaczego nie wskazuję jako możliwe kryterium ilości placówek pocztowych?
A niby czemu miałoby to służyć, jak nie temu ażeby faworyzować Pocztę Polską, która zdecydowanie posiada największą liczbę placówek pocztowych w kraju?
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia zgodnie ze swoimi UZASADNIONYMI potrzebami, natomiast kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej powinny być podobnie jak warunki udziału w postępowaniu związane z OPZ. Zamawiający „ ma niewątpliwy interes” w oczekiwaniu, że punkt odbioru przesyłek lub punkt ich nadania będzie znajdował się blisko siedziby Zamawiającego lub w razie braku takiej placówki, Wykonawca samodzielnie odbierze przesyłki od Zamawiającego. Nie ma bowiem powodów by Zamawiający chcąc zachować uczciwą konkurencję niejako skazywał się na codzienne podróżowanie wiele kilometrów w celu nadania przesyłek (koszt pracy kierowcy plus oczywiście koszt samego przejazdu sprawią, że taka usługa będzie zwyczajnie nieopłacalna dla Zamawiającego). Zamawiający może ponadto oczekiwać, że punkty odbioru przesyłek będą w bliskiej odległości od adresów odbiorców przesyłek. Jakie jednak ma znaczenie to czy punktem odbioru przesyłek będzie kiosk czy placówka pocztowa? W moim odczuciu takie kryteriów prowadziłoby do nieuprawnionego i nieuzasadnionego faworyzowania POCZTY POLSKIEJ względem IN POST.
Zakazane kryteria:
Usługi transportu poczty należą do usług priorytetowych, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym (Dz. U. z 2010r., Nr 12, Poz. 68). Zgodnie z powyższym zakazane jest kreowanie kryteriów tzw. podmiotowych.
Art. 91. 3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Nie ma zatem mowy o dokonywaniu oceny doświadczenia Wykonawcy w trakcie oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Jedyny wyjątek od zakazu stosowanie kryteriów podmiotowych ustawodawca przewidział dla usług niepriorytetowych zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Pzp.
Art. 5. 1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.
Zamawiający często wskazują zakazane kryteria w SIWZ czyniąc to w następujący sposób:
Kryterium ilości dowodów należytej realizacji zamówienia
Kryterium Ilość dowodów uzyskanych od podmiotów na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane usługi pocztowe  zostanie oceniony na podstawie wykazu usług pocztowych o wartości nie mniejszej niż …………zł brutto każda, sporządzonego zgodnie z  załącznikiem nr …. do SIWZ oraz załączonych do niego dowodów należytej realizacji zamówienia
Takie kryterium to nic innego jak punktowanie doświadczenia Wykonawcy, które jest uprawnione wówczas gdy przedmiotem zamówienia są usługi niepriorytetowe à do, których nie należą usługi pocztowe!
Mam nadzieję, że odrobinę pomogłamJ Wszystkim Zamawiaczom życzę powodzenia i zgodnych z Pzp Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia!Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger