środa, 8 kwietnia 2015

Koszty eksploatacji, wpływ na środowisko czy wielofunkcyjność jako kryteria w postępowaniu

Jak powszechnie wiadomo, po nowelizacji ustawy Pzp (19.10.2014r.), Zamawiający powinni w większości przypadków dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu zarówno kryterium ceny jak i innych kryteriów.

Przesłanki zastosowania ceny jako wyłącznego kryterium w postępowaniu są bardzo zbliżone do przesłanek stosowania trybu zapytania o cenę, z doświadczenia wiem zatem, że wykazanie przez Zamawiającego ich spełnienia okazuje się często bardzo problematyczne. Po co w takim razie niepotrzebnie się narażać? Jestem pewna, że katalog kryteriów niebudzących wątpliwości jest tak szeroki, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie.
Póki co, opisane zostały następujące kryteria:

poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Warunki gwarancji, rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz serwis jako kryteria wyboru oferty

Warunki gwarancji:

Kryterium
Gwarancja jakości
Podkryterium
Okres gwarancji – można przyznawać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji wobec wskazanego w OPZ minimum w odniesieniu do poszczególnych elementów zrealizowanego zamówienia np. dla robót budowlanych czy samochodu

Przeglądy gwarancyjne

Jednorazowa naprawa gwarancyjna, a następnie dostarczenie rzeczy nowej, wolnej od wad

Katalog uprawnień przysługujących kupującemu w razie wykrycia wady

Objęcie gwarancją także wad wynikających z przyczyn zewnętrznych,

Odbiór rzeczy będącej przedmiotem gwarancji przez sprzedającego w miejscu wyznaczonym przez kupującego

rękojmia a gwarancja

Często stosowanymi kryteriami w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rękojmia oraz warunki gwarancji. Zamawiający niemalże zamiennie stosują te dwa pojęcia. Postaramy się zatem rozwiać wątpliwości dotyczące terminów gwarancja jakości oraz rękojmia za wady fizyczne i prawne.Na wstępie należy dokonać podziału wad rzeczy na wady fizyczne i prawne.


Wada fizyczna
  • Rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • Rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • Rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • Rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  • Rzecz została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.  

piątek, 20 marca 2015

Usługi pocztowe

Poczta Polska już nie jest monopolistom na rynku usług pocztowych – do tego faktu Zamawiający już zdążyli dojrzeć, zatem naturalną i powszechną praktyką jest udzielanie zamówień na usługi pocztowe w trybie konkurencyjnym – głównie w jednym z trybów podstawowych – przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.
Przeanalizowałam wiele dokumentacji dotyczących tego rodzaju zamówień i doszłam do następujących wniosków:
1)   Zamawiający nie mają problemów z określaniem warunków udziału w postępowaniu
2) Zamawiający mają potężny problem w kreowaniu kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej

poniedziałek, 2 lutego 2015

Waloryzacja jako obowiązek Zamawiającego

Klauzula waloryzacyjna określa wysokości świadczenia według miernika wartości innego niż pieniądz. Pieniądz jest tu odzwierciedleniem wartości konkretnego dobra. Waloryzacja w zamówieniach publicznych ogranicza się do rozmiarów rzeczywistego wzrostu kosztów realizacji zamówienia spowodowanego wzrostem wartości dobra stanowiącego miernik. Wynagrodzenie wzrasta zatem stosownie do określonego w umowie/prawie minimum i nie ma mowy o wzroście wyższym. Klauzula waloryzacyjna pozwala zatem na zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia publicznego.Nowelizacja z dnia 19 października 2014 roku wprowadziła do ustawy Pzp zapis dotyczący waloryzowania wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli umowa o udzielenie zamówienia została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Do wejścia w życie nowelizacji Zamawiający niechętnie wprowadzali klauzule waloryzacyjne do umów długoterminowych, co wiązało się z wysokim stopniem ryzyka Wykonawców. Nie mając pewności, że należne im wynagrodzenie „w sposób naturalny” wzrośnie w określonych okolicznościach, zawyżali ceny ofertowe, tak by wliczona nadwyżka mogła przypuszczalnie skonsumować stratę spowodowaną wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia, głównie obciążeń publicznoprawnych. Wykonawcy, którzy nie zawyżyli stosownie wynagrodzenia, brali na siebie pełne ryzyko ekonomiczne wprowadzenia zmian od nich niezależnych.
Ratio legis wprowadzonego przepisu jest możliwość uzyskania przez Wykonawcę waloryzacji wynagrodzenia uwzględniającej faktyczny wzrost kosztów w związku z podwyższeniem stawki podatku VAT lub faktyczny wzrost kosztów zatrudnienia pracowników przy realizacji zamówienia.

piątek, 30 stycznia 2015

Umowa ramowa

Zagadnienie umowy ramowej charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania, który nie znalazł wyrazu w szeregu regulacji ustawowych wyjaśniających znaczenie tego zagadnienia. Definicja legalna umowy ramowej jest powiedźmy dość „skąpa” co może prowadzić do wielu problemów interpretacyjnych. Ale że jako praktycy zamówień publicznych zdążyliśmy się już do takich „szczupłych i niedookreślonych” regulacji przyzwyczaić, nie robimy z tego tytułu tragedii i szukamy właściwych rozwiązań :) Dzisiejsze rozważania dotyczą zatem instytucji umowy ramowej. Zapraszam!

Najtrafniejszym określeniem dla oddania istoty umowy ramowej jest swego rodzaju porozumienie zawarte między Zamawiającym a wyselekcjonowanymi z zachowaniem konkurencyjności Wykonawcami, które umożliwi szybkie udzielenie zamówienia realizacyjnego bez konieczności stosowania ustawy Pzp.Umowa ramowa powinna służyć udzieleniu zamówień, których zakres lub wielkość nie jest możliwa do określenia, a termin realizacji jest trudny lub niemożliwy do przewidzenia.Przykłady: remonty,  prace konserwacyjne, dostawy paliwa, dostawy części zamiennych i wszelkie inne, które nie muszą być natychmiastowo zrealizowane z uwagi na istniejący po stronie Zamawiającego obowiązek zebrania ofert, ich oceny i podpisania umowy.


Co oznacza pojęcie pojęcie istotna zmiana umowy?

Strony umowy nie mogą dokonywać istotnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że zostały one przewidziane przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania i należycie obwieszczone.

Czym jest zmiana istotna?

Za zmianę istotną należy uznać każdą zmianę, o której informacja na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogłaby wpłynąć na poszerzenie kręgu potencjalnych Wykonawców starających się o udzielenie zamówienia a contrario, za zmianę nieistotną uznać należy każdą zmianę, o której informacja o możliwości jej wprowadzenia do treści umowy, nie mogła wpłynąć na krąg potencjalnych Wykonawców.

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Presse-text Nachrichtenagentur „Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona", oraz
Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 25 października 2011 r., o sygnaturze VII GC 127/11 „(...) uprawnionym jest wniosek, że ustawa uzależnia możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w sprawie zamówienia od przewidzenia możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków takiej zmiany. A contrario możliwość dokonywania nieistotnej zmiany umowy nie jest poddana analogicznym rygorom. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż przepis art. 144 ust. 1 ustawy nie wskazuje, jakie zmiany umowy należy traktować jako zmiany istotne umowy w sprawie zamówienia publicznego. W uzasadnieniu projektu noweli z dnia 4 września 2008 r. (druk sejmowy nr 2154, Sejm RP VI Kadencji) wskazuje się jednak, że zmiany nieistotne należy rozumieć jako takie, co do których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie ani na wynik postępowania”, oraz
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2014 r., o sygnaturze II GSK 12/13 „Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni”.

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Prawo opcji w Pzp

Czym jest prawo opcji? Jakich zamówień może dotyczyć?

Podstawa prawna:

Art. 34. 5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.

Czym jest prawo opcji?

Ustawodawca posługuje się pojęciem prawa opcji tylko i wyłącznie w odniesieniu do zasad szacowania wartości przedmiotu zamówienia. Ustawa Pzp nie zawiera zatem legalnej definicji prawa opcji. Przy ustaleniu znaczenia tego terminu posiłkujemy się orzecznictwem KIO, stanowiskiem doktryny oraz wykładnią ustawy Pzp dokonywaną przez Prezesa UZP.
Najogólniej: Istota prawa opcji sprowadza się do prawa wyboru Zamawiającego w odniesieniu do zakresu realizacji świadczenia przez Wykonawcę.

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 a prawo opcji

Zamawiający przed otwarciem ofert podaje maksymalną kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. O jakiej kwocie mowa w sytuacji gdy zostały przewidziane opcje? Zdecydowanie chodzi o środki finansowe, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego, czy inaczej gwarantowanego. W tym przypadku nie ma znaczenia wartość przewidywanych opcji.


Oferta najkorzystniejsza cenowo przy zastosowaniu prawa opcji

Jaką cenę powinien brać pod uwagę Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty? Oczywiście cenę całkowitą obejmującą nie tylko realizację zamówienia podstawowego, ale również cenę skorzystania z ewentualnych opcji. Tylko takie rozwiązanie czyni zadość zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a ponadto zabezpiecza interes Zamawiającego. W jaki zatem sposób przygotować dokumentację z zastosowaniem prawa opcji?
niedziela, 25 stycznia 2015

Jak Sąd Okręgowy kupuje nieruchomości z zastosowaniem art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp


W dużym uproszczeniu:
Uchwałą Rady Miasta Gdańska został zmieniony plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego na skutek czego, niżej opisany teren został przeznaczony na „usługi wymiaru sprawiedliwości”. 11 miesięcy później, na skutek niewyjaśnionych okoliczności, władze samorządowe przekazały w formie umowy ustanawiającej odrębną własność teren podmiotowi prywatnemu. Podmiot prywatny, nie będąc zobowiązanym umową, wybudował „Centrum Sprawiedliwości”, wyposażył je w meble i inne wyposażenie (zgodnie z wytycznymi Sądu Okręgowego), a następnie sprzedał całość Sądowi Okręgowemu w Gdańsku za kwotę 157 mln złotych. Sąd Okręgowy dokonując ww. zakupu, zastosował art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp jako podstawę wyłączenia stosowania przepisów ustawy.

Sądy Okręgowe, które zgodnie z art. 198b ust. 1 ustawy Pzp, rozpatrują skargi na orzeczenia KIO, dokonujące przy tym wykładni przepisów Pzp, powinny dawać dobry przykład Zamawiającym, a tu proszę. W moim odczuciu sprawa jest bulwersująca, a co Wy o tym myślicie? W artykule streściłam przywołany niżej wyrok KIO.  Posłużyłam się w dużej mierze cytatami z wyroku, ażeby najpełniej oddać istotę sprawy.

środa, 21 stycznia 2015

Zamawiający ma prawo do umownego wyłączenia możliwości stosowania art. 632 § 2 ustawy KC przez Wykonawcę

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r., o sygnaturze V CSK 436/12 „Przepis art. 632 § 2 k.c. ma charakter dyspozytywny. Przyjęcie w art. 632 § 2 k.c. jednostronnej ochrony wykonawcy (przyjmującego zamówienie) nie pozbawia stron umowy o roboty budowlane w ramach swobody zawierania umów (art. 3531 k.c.) możliwości ułożenia tego stosunku prawnego według swego uznania w ten sposób, że zostanie zrównoważone ryzyko przyjęcia wynagrodzenia wykonawcy w formie ryczałtowej. Wówczas przeciwwagą dla ryzyka wykonawcy powstania rażącej straty związanej z nieprzewidywalnym wzrostem cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych jest sytuacja prawna inwestora, który nie może żądać obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego nawet w przypadku, gdy wykonawca osiągnął wyższe od oczekiwanych korzyści, np. na skutek spadku cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych. (…)Jednocześnie trzeba podkreślić, że ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie zawsze stawia z góry wykonawcę w niekorzystnej sytuacji. Jest to kwestia określonej koniunktury gospodarczej. Charakter usług budowlanych może być różny. Raz może funkcjonować „rynek inwestora” innym razem „rynek wykonawcy”. Wobec tego nie można uznać, że ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy jest zawsze korzystne dla zamawiającego”.

Zarówno art. 357KC jak i 632 § 2 KC zaliczane są do przepisów o charakterze dyspozytywnym.
Co to oznacza?
Ius dispositivum (inaczej norma prawna dyspozytywna lub względnie obowiązująca) – zastosowanie normy może zostać wyłączone, ograniczone lub zmodyfikowane przez strony w ramach swobody umów. Normy te znajdują zastosowanie gdy strony umowy nie uregulowały danej kwestii odmiennie lub niw uregulowały danej kwestii wcale.
Nic dodać, nic ująć….strony umowy (w tym przypadku Zamawiający bo on jest gospodarzem postępowania), ma prawo wyłączyć możliwość stosowania przez Wykonawcę art. 632 ustawy KC w celu podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. Uzasadnienie znajduje się w wyroku zatem bezcelowe jest jego powtarzanieJ


poniedziałek, 19 stycznia 2015

Wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie!


Wynagrodzenie wynikające z umowy o roboty budowlane jest zwykle uregulowane w formie:·         Ryczałtu
·         Wynagrodzenia kosztorysowego

Dziś zajmiemy się ryczałtem, albo jak kto woli, wynagrodzeniem ryczałtowym.

Jak to jest z tym ryczałtem? Czy to prawda, że Wykonawca dużo ryzykuje godząc się na tą formę wynagrodzenia? Sprawdźmy wszystko krok po kroku.

Podstawa prawna zastosowania formy wynagrodzenia ryczałtowego w umowach o roboty budowlane

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, „Do umów w sprawach zamówień publicznych, (…), stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego składu 7 sędziów z dnia 29 września 2009 r., o sygnaturze III CZP 41/09 „Przepisy art. 629 i 632 § 2 k.c. mogą mieć zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane”.


piątek, 16 stycznia 2015

Kryteria oceny ofert a odrzucenie oferty


Wielokrotnie spotkałam się z zapisami w SIWZ o następującej treści „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli oferta podczas oceny ofert otrzyma 0 pkt (%) w zakresie któregokolwiek podkryterium”. I niby w porządku, Zamawiający wskazał w jaki sposób będzie postępował, sposób postępowania jest jednolity dla każdego Wykonawcy etc. Ale czy takie zastrzeżenie mogło się w ogóle w SIWZ znaleźć? Zdania są mocno podzielone, brak jest jednak argumentacji przemawiającej za odpowiedzią TAK oraz za odpowiedzią NIE.Moim zdaniem nie, a dlaczego? Będzie to dość długi wywód więc polecam cierpliwym i zainteresowanym tematem. Przedstawiam w nim bardzo dokładnie swój tok rozumowania. Jeżeli uda się któremuś z Szanownych Czytelników „przebrnąć” przez całość mojego wywodu, proszę, napiszcie jakie jest Wasze zdanie. Jestem otwarta na dyskusję.

czwartek, 15 stycznia 2015

Kryterium jakości

Poniżej zamieściłam przykładowe sposoby zastosowania kryterium jakości przy postępowaniach, których przedmiotem jest wiele usług, dostaw a także robót budowlanych – wybierzcie odpowiednie. Powodzenia!


Kryterium jakości 40 %
1%=1 pkt
Podkryterium
Waga (%)
Obsługa klienta (helpdesk)
5
Możliwość zastąpienia kluczowego personelu (choroba etc.)
10
Kontrola jakości/zapewnienie jakości (plan, zasady)
10
Czas reakcji na zgłoszenie (podjęcie działań)
5
Organizacja zespołu
10

środa, 14 stycznia 2015

Kryteria - odsłona 1 - jak stosować kryteria mierzalne? - przykłady

Kilka faktów o kryteriach (pomiń jeśli nie interesują Cię podstawy, dalej znajdziesz przykłady kryterium mierzalnych wraz ze sposobem ich zastosowania):
-kryterium ceny musi być zastosowane w każdym postępowaniu. Inne kryteria powinny być związane z przedmiotem zamówienia,
-kryterium ceny nie musi mieć przypisanej najwyższej wagi
-kryteria nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy (wyjątkiem są usługi niepriorytetowe). Właściwość Wykonawcy jest badana za pomocą warunków udziału w postępowaniu. Każdy Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu ażeby jego oferta została poddana badaniu i ocenie ofert. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków, wówczas zostaje wykluczony z postępowania a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.
-wszystkie kryteria muszą zostać dokładnie opisane w ogłoszeniu o zamówieniu tzn. każdy Wykonawca ma prawo wiedzieć w jaki sposób zostanie dokonany wybór oferty najkorzystniejszej.
-Zamawiający przypisuje każdemu kryterium odpowiednią wagę, np.
Kryterium
Waga (%)
Cena
90
Termin realizacji
10
- Zamawiający może stosować również podkryteria i im również przypisywać określoną wagę
- Kryteria dzielimy na mierzalne (zwykle wzorem matematycznym) lub niemierzalne (poddane w pewnym stopniu suwerennej ocenie Zamawiającego).
- Zamawiający stosuje kryterium ceny jako jedyne w postępowaniu prowadzonym w trybach: zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki.

wtorek, 13 stycznia 2015

Nadzór autorski a prawo zamówień publicznych


Do pełnienia nadzoru autorskiego, twórca projektu budowlano-architektonicznego zobowiązany jest na podstawie przepisów Prawa budowlanego. Od kogo zależy realizacja tego obowiązku? Czy twórca projektu ma prawo do pełnienia nadzoru autorskiego? Jakie postanowienia odnośnie nadzoru autorskiego powinny znaleźć się w umowie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu? Czy osoba trzecia może sprawować nadzór autorski w miejsce twórcy projektu? W jakim trybie zamówienie na nadzór autorski powinno zostać udzielone? Po odpowiedzi na wyżej wskazane pytania dochodzimy do ciekawych wniosków.niedziela, 11 stycznia 2015

Kto jest zobowiązany wobec Zamawiającego po rozwiązaniu spółki cywilnej?


Jak każdy kto choć troszkę „liznął” tematyki zamówień publicznych wie, Zamawiający ma możliwość udzielenia zamówienia tylko i wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany zgodnie z przepisami ustawy (art. 7 ust. 3 ustawy Pzp), oznacza to tyle, że Zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym z zastosowaniem właściwej procedury wskazanej w Pzp.

Jak powyższe ma się do sytuacji, w której w trakcie realizacji umowy spółka cywilna, której zostało udzielone zamówienie ulega rozwiązaniu?


Nierealne warunki realizacji zamówienia jako czyn nieuczciwej konkurencji

Zgodnie z art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, "Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:
  1)   sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;
 2)   nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;
  3)   rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;
  4)   pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;
 5)   działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.
2. Czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może polegać w szczególności na:
  1)   ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy;
  2)   stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym;
  3)   emisji, oferowaniu oraz realizacji znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi oferowane przez jednego przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców pozostających w związku gospodarczym, w okolicznościach wskazanych w pkt 1 lub 2".

sobota, 10 stycznia 2015

Gwarancja jako sposób złożenia wadium


Umowa gwarancji tworzy taki stosunek prawny, w którym gwarant (bank, ubezpieczyciel) jest zobowiązany do świadczenia, natomiast beneficjent (Zamawiający) jest uprawnionym ze stosunku gwarancji. Wykonawca nie jest zatem uprawnionym, który poprzez podjęcie jakiejkolwiek czynności może mieć wpływ na byt stosunku prawnego wynikającego z gwarancji.


Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 6 kwietnia 2011 r., o sygnaturze KIO 628/11 „Jedynie podmiot uprawniony ze stosunku gwarancji może swoim uprawnieniem dysponować, zatem tylko zwrot gwarancji dokonany przez beneficjenta gwarancji (zamawiającego) może prowadzić do jej wygaśnięcia przed upływem okresu ważności, natomiast zwrot oryginału dokumentu przez wykonawcę (zleceniodawcę) pozostaje bez wpływu na byt stosunku prawnego nawiązanego w wyniku zawarcia umowy (..) Określenie kwestii związanych z formą dokumentu potwierdzającego prawidłowe zabezpieczenie oferty wadium (które to kwestie nie są uregulowane w przepisach p.z.p.), jest w gestii zamawiającego (…) Zatem to zamawiający określa, jaką formę dowodu wniesienia wadium uzna za wystarczającą i należycie chroniącą jego interesy, a decyzja zamawiającego winna znaleźć wyraz w postanowieniach SIWZ. Jeśli w fakcie nieposiadania oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zamawiający dopatruje się niebezpieczeństwa dla skuteczności dochodzenia ewentualnych roszczeń (niezależnie od tego, czy obawy te mają merytoryczne uzasadnienie), to ma prawo i obowiązek tak sformułować postanowienia SIWZ, aby dopuścić składanie takich dowodów wniesienia wadium, które w jego ocenie zapewniają pełną ochronę interesów zamawiającego.

Zarabianie za darmo