Procedura podstawowa (unijna) vs. procedura uproszczona (krajowa) - różnice

Procedura podstawowa (unijna) vs. procedura uproszczona (krajowa) - różnice


Wiem, że niezwykle trudno jest wyłapać różnice między procedurą klasyczną (unijną), a procedurą uproszczoną (krajową), w sytuacji gdy postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia równej lub przekraczającej progi, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, prowadzi się niezbyt często. Wiem, że takich Zamawiaczy nie  jest  mało.
A więc...zarówno dla Zamawiaczy, którzy sporadycznie prowadzą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem procedury podstawowej, jak i dla tych którzy mają ochotę usystematyzować swoją wiedzę na temat różnic w procedurach, zamieszczam poniżej tabelkę prezentującą  owe różnice. Jeśli o czymś zapomniałam, proszę śmiało pisać i uzupełniać - pomagajmy sobie wzajemnie :) 
Konsekwencje zastrzeżenia kluczowych części zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę

Konsekwencje zastrzeżenia kluczowych części zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę


Bez zbędnych komentarzy, krótko i na temat :)
Począwszy od lipca 2016 roku, nie ma już możliwości, by „kluczowe części zamówienia” wykonywał podmiot udostępniający wykonawcy swoje doświadczenie. Z powyższego wynika, że:
- jeżeli Zamawiający zastrzegł realizację „kluczowych części zamówienia” przez Wykonawcę  osobiście, wówczas to właśnie Wykonawca ma  je zrealizować i nie ma tu wyjątku,
- jeżeli warunki udziału w postępowaniu dotyczą posiadania doświadczenia w zakresie realizacji kluczowych części zamówienia, wówczas brak jest możliwości powoływania się przez Wykonawcę na potencjał podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wizja lokalna

Wizja lokalna


Do dnia 28 lipca 2016 roku nie było wątpliwości. Korzystanie z instytucji wizji lokalnej było dopuszczalne. Nie można było jednak zobowiązać Wykonawcy do jej odbycia pod rygorem poniesienia odpowiedzialności w postaci wykluczenia Wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty. Od 28 lipca 2016 roku, kwestia możliwości ustanowienia w treści SIWZ obligatoryjnej wizji lokalnej dla wszystkich Wykonawców chcących złożyć ofertę, nie jest już taka oczywista. Ustawodawca bowiem, po raz pierwszy odniósł się do instytucji wizji lokalnej w ustawie Pzp, odstąpił jednak od jej szczegółowej konkretyzacji.
 
Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp)m w przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od minimalnych terminów składania ofert określonych w ustawie.
Z brzmienia cytowanej regulacji można wywieść wniosek, że Zamawiający są upoważnieni do zastrzeżenia w treści SIWZ obowiązku odbycia wizji lokalnej pod rygorem pozbawienia Wykonawców, którzy nie uczynią zadość żądaniu Zamawiającego, możliwości złożenia oferty. Jak dotąd regulacja, o której mowa nie została obudowany ani praktyką, ani orzecznictwem, w związku z powyższym, podchodzę do niej raczej sceptycznie i z dużą dozą ostrożności.
Unieważnienie postępowania w części - i co dalej?

Unieważnienie postępowania w części - i co dalej?

Zamawiający jest upoważniony do dokonywania podziału jednego zamówienia na części (art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp). Zamówienia na owe części, które powstały po podziale jednego zamówienia, mogą zostać udzielone w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia lub w ramach odrębnych postępowań prowadzonych dla każdej z części, z zastrzeżeniem, że wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 ustawy Pzp).

Prościej:
Zamówienie XYZ, dzielimy na 3 części X, Y i Z.
Zamówienia na X,Y,Z udzielamy po przeprowadzeniu jednego postępowania z podziałem na 3 części
--> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z
lub po przeprowadzeniu:
postępowania na X --> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z
postępowania na Y --> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z
postępowania na Z --> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z


Powyższe oznacza, że Zamawiający ma swobodę w doborze najdogodniejszego sposobu udzielenia zamówienia w częściach, musi jednak pamiętać, że postępowanie dla każdej z części prowadzone jest z zachowaniem rygorów właściwych dla łącznej wartości wszystkich jego części.
Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger