Problematyczna próbka

Co zrobić z tą nieszczęsną próbką? Czemu ma służyć jej przedłożenie przez wykonawcę? Kiedy jej wymagać? Kiedy jej brak oznacza dyskwalifikację wykonawcy? Temat dość skomplikowany niemniej jednak postaram się go trochę rozjaśnić. Jaką rolę pełni próbka w postępowaniu? Odpowiedź brzmi - dwojaką:)

Po pierwsze stanowi potwierdzenie tego, że wykonawca nam oferuje to czego wymagamy tj. potwierdza spełnienie naszych "minimalnych wymagań".

Po drugie stanowi potwierdzenie tego, że wykonawca nam oferuje coś ekstra...coś czego zaoferowanie obiecaliśmy nagrodzić w czasie oceny ofert (z zastosowaniem kryteriów).

Zacznijmy od tego, że zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, oświadczenie to, wykonawca składa w formie JEDZ-a.

O tym, do złożenia jakich jeszcze dokumentów wraz z ofertą, może zobowiązać wykonawcę zamawiający, przeczytacie  niebawem tutaj.

Co do zasady zatem, wykonawca składa wraz z ofertą, wyłącznie oświadczenie z art. 25a.

Ustalmy po co żądaliśmy próbki:
1) Chcieliśmy, żeby wykonawca potwierdził, że oferuje nam coś czego chcieliśmy (z zastrzeżeniem, że to opisaliśmy).
W takiej sytuacji, niezależnie od tego co wpisaliśmy sobie w SIWZ (zwracam uwagę bo wielu zamawiających ma tendencje do tego żeby czynić wbrew ustawodawcy i żądać takiej próbki wraz z ofertą a co gorsze - karać wykluczeniem/odrzuceniem za jej brak), zobowiązanym do złożenia próbki będzie wyłącznie wykonawca, którego o to poprosimy w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.
W celu weryfikacji czy przedmiot świadczenia spełnia „wymogi minimalne”, zamawiający nie może żądać, by wszyscy wykonawcy załączyli do treści oferty dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. m.in. próbki. „Dokument” ten, jest/może być bowiem wymagany, wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.
Nie ma zatem kary za brak złożenia tego rodzaju próbki wraz z ofertą.
Próbka podlega również uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

2) Chcieliśmy, żeby wykonawca potwierdził, że oferuje nam coś ekstra.
W uproszczeniu można przyjąć, że wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej oceny ofert, powinny być w posiadaniu zamawiającego w dniu składania ofert, i nie podlegają one uzupełnieniu, wyjaśnieniu, czy późniejszej weryfikacji. 
Jeżeli, zatem próbka – jej weryfikacja pod kątem posiadania „dodatkowej opcjonalności”, ma wpływ na ocenę ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, wówczas, w celu umożliwienia dokonania prawidłowej oceny, zamawiający żąda jej przedłożenia wraz z ofertą.  
Jedyną karą za niezłożenie próbki jest nieprzyznanie punktów w czasie oceny z zastosowaniem danego kryterium.
Próbka ta nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3) Chcieliśmy zarówno, żeby wykonawca potwierdził, że oferuje nam coś czego chcieliśmy, jak i to że oferuje nam coś ekstra.
I teraz się zaczyna:)

W związku z tym, że można umownie przyjąć, że w obecnym stanie prawnym, mamy do czynienia z dwiema kategoriami próbek, zamawiający powinien dokonać rozróżnienia dwóch rodzajów próbek: 
próbka składana w celu oceny ofert 
- próbka potwierdzająca „minimalną opcjonalność/wymagania”.


Zamawiający może żądać by wykonawca złożył wraz z ofertą „próbkę składaną w celu oceny ofert”, której weryfikacja umożliwi przyznanie punktów za dodatkową opcjonalność. Próbka ta, jako, że nie stanowi potwierdzenia, że oferowane świadczenie spełnia wymogi określone przez zamawiającego, nie musi umożliwiać weryfikacji opcjonalności minimalnie wymaganej.
Jeżeli próbka składana w celu oceny ofert, nie zostanie złożona wraz z ofertą, wówczas wykonawca nie otrzyma punktów w ramach oceny ofert z zastosowaniem odpowiedniego kryterium. Poza niższą oceną nie mogą spotkać wykonawcę żadne inne konsekwencje albowiem próbka, która potwierdza, że oferowane świadczenie spełnia wymogi określone przez zamawiającego jako minimalne może zostać złożona dopiero na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

A teraz wyobraźmy sobie, że wykonawca załączył do oferty próbkę składaną w celu oceny ofert i jednocześnie  potwierdzającą minimalną opcjonalność (może tak zrobić choć nie jest to obowiązkowe).
Jeżeli próbka składana w celu oceny ofert, będzie umożliwiała weryfikacji „minimalnej opcjonalności” i na podstawie jej oceny zamawiający dojdzie do wniosku, że próbka potwierdza wymagane minimum, wówczas zamawiający nie będzie żądał jej przedłożenia w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, bowiem nie będzie, moim zdaniem, podstaw do weryfikacji jej aktualności – nadmierny formalizm.
ALE - Jeżeli próbka składana w celu oceny ofert, będzie potwierdzała, że oferowane świadczenie nie posiada „minimalnej opcjonalności”, wówczas sytuacja nieco się komplikuje.  W takiej sytuacji, należy rozważyć odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca bowiem już w dniu składania ofert zaoferował świadczenie zgodne  z wymogami zamawiającego. Wadliwa próbka czyli taka z której w sposób jasny wynika że oferowane świadczenie nie odpowiada wymogom zamawiającego nie podlega uzupełnieniu!

Proste? Pewnie, że tak:)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger