Warunki gwarancji, rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz serwis jako kryteria wyboru oferty

Warunki gwarancji:

Kryterium
Gwarancja jakości
Podkryterium
Okres gwarancji – można przyznawać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji wobec wskazanego w OPZ minimum w odniesieniu do poszczególnych elementów zrealizowanego zamówienia np. dla robót budowlanych czy samochodu

Przeglądy gwarancyjne

Jednorazowa naprawa gwarancyjna, a następnie dostarczenie rzeczy nowej, wolnej od wad

Katalog uprawnień przysługujących kupującemu w razie wykrycia wady

Objęcie gwarancją także wad wynikających z przyczyn zewnętrznych,

Odbiór rzeczy będącej przedmiotem gwarancji przez sprzedającego w miejscu wyznaczonym przez kupującego

Rękojmia za wady:

Skoro „profesjonalne podmioty” będące stronami umowy, mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłączyć, ograniczyć lub rozszerzyć, nic nie stoi na przeszkodzie by rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi stanowiło jedno z kryterium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Kryterium
Rękojmia
Podkryterium
przedłużeniu czasu trwania odpowiedzialności sprzedawcy ponad termin ustawowy

objęcie odpowiedzialnością wad powstałych po wydaniu rzeczy kupującemu

wyłączenie przysługującego sprzedawcy uprawnienia do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo do niezwłocznego usunięcia wady, tak aby odstąpienie od umowy lub oświadczenie o obniżeniu ceny były możliwe zawsze

zobowiązanie sprzedającego do odebrania i demontażu rzeczy wadliwej na własny koszt i na własne niebezpieczeństwo
Czyli tak: Czytamy sobie co nam ustawodawca gwarantuje w KC (art. 556 i nast.) i stosownie dostosowujemy brzmienie tych przepisów, w ten sposób ażeby punktowane były korzystne dla Zamawiającego rozwiązania i tym samym został zwiększony zakres ochrony przysługującej z tytułu rękojmi.

Pojęcie gwarancji jakości i rękojmi za wady - czytaj tutaj

Warunki serwisu:

Jeżeli dodamy jeszcze kryterium dotyczące serwisu, to można śmiało stwierdzić, że w sposób zadowalający zabezpieczyliśmy nasze interesyJ
Kryterium
Serwis
Podkryterium
Czas na usunięcie wady/usterki

Czas reakcji serwisu – czas podjęcia czynności serwisowych

Możliwość zapewnienia urządzeń zastępczych na czas naprawy gwarancyjnej


Czytaj więcej o stosowaniu kryteriów mierzalnych tutaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger