Kryteria - odsłona 1 - jak stosować kryteria mierzalne? - przykłady

Kilka faktów o kryteriach (pomiń jeśli nie interesują Cię podstawy, dalej znajdziesz przykłady kryterium mierzalnych wraz ze sposobem ich zastosowania):
-kryterium ceny musi być zastosowane w każdym postępowaniu. Inne kryteria powinny być związane z przedmiotem zamówienia,
-kryterium ceny nie musi mieć przypisanej najwyższej wagi
-kryteria nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy (wyjątkiem są usługi niepriorytetowe). Właściwość Wykonawcy jest badana za pomocą warunków udziału w postępowaniu. Każdy Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu ażeby jego oferta została poddana badaniu i ocenie ofert. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków, wówczas zostaje wykluczony z postępowania a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.
-wszystkie kryteria muszą zostać dokładnie opisane w ogłoszeniu o zamówieniu tzn. każdy Wykonawca ma prawo wiedzieć w jaki sposób zostanie dokonany wybór oferty najkorzystniejszej.
-Zamawiający przypisuje każdemu kryterium odpowiednią wagę, np.
Kryterium
Waga (%)
Cena
90
Termin realizacji
10
- Zamawiający może stosować również podkryteria i im również przypisywać określoną wagę
- Kryteria dzielimy na mierzalne (zwykle wzorem matematycznym) lub niemierzalne (poddane w pewnym stopniu suwerennej ocenie Zamawiającego).
- Zamawiający stosuje kryterium ceny jako jedyne w postępowaniu prowadzonym w trybach: zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki.

Do dnia 19.10 2014 roku, Zamawiający bez jakichkolwiek wątpliwości miał możliwość dokonania suwerennego i niczym nie skrępowanego wyboru czy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie wyłącznie kryterium ceny czy na podstawie kryterium ceny ora innych kryteriów związanych z przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, suwerenność w decydowaniu o możliwości zastosowania ceny jako jedynego kryterium w postępowaniu, została w istotny sposób ograniczona.
Zamawiający może bowiem zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium w postępowaniu jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe tj. w ogromnym uproszczeniu…przedmiot może nabyć każdy zainteresowany, każdy Wykonawca działający w danej branży jest w stanie przedmiot zrealizować oraz przedmiot jest typowy i swoją jakością odpowiada potrzebom przeciętnego nabywcy.  W każdym innym przypadku, a zatem wówczas gdy przedmiot zamówienia nie przejawia dwóch wyżej wskazanych cech ŁĄCZNIE, Zamawiający nie ma prawa do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryterium ceny.
Zgodnie z art. 2 pkt  5, którego brzmienie nie uległo zmianie, żadna okoliczność nie uzasadnia zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium w postępowaniu do zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
Bez jakichkolwiek wątpliwości należy uznać, że wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, jest przejawem działalności twórczej projektanta. Podlega ponadto ochronie jako utwór zgodnie z ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Kryterium ceny nie może być jedynym również w postępowaniach których przedmiotem są usługi prawnicze, inżyniera kontraktu, opracowanie studium wykonalności lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zmiana dokonana w wyniku nowelizacji ma na celu zmianę zachowań Zamawiających, którzy notorycznie stosowali kryterium ceny jako jedyne zmierzające do wybrania najkorzystniejszej oferty. Dlaczego tak się działo? Odpowiedź jest prosta…postawienie na także inne kryteria wiąże się nie tylko z trudem, ale również z ryzykiem. Postaram się po kolei przybliżać problematykę kryteriów oraz podać konkretne przykłady ich zastosowania.
Kryteria mierzalne:
Bez zbędnego opisywania co jest co, od razu przechodzę do rzeczyJ Poniżej znajduje się wzór zastosowania kryteriów mierzalnych. Należy pamiętać, że warunki te są mierzone na podstawie wzorów matematycznych lub punktów przyznawanych wprost za oferowanie realizacji zobowiązania wynikającego z podkryterium, w postaci np. dodatkowych punktów za wskazanie dodatkowych parametrów czy funkcjonalności.
Kryteria do zastosowania przy większości zamówień na dostawy.
A więc:
Zapisy SIWZ w pkt OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp.
Kryterium oceny oferty
Znaczenie (%)
1
Cena
50
2
Jakość techniczna (dodatkowa funkcjonalność)
20
3
Termin realizacji
10
4
Warunki gwarancji
10
5
Warunki serwisu
10


Razem: 100
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej przez Komisję Przetargową powołaną przez Kierownika Zamawiającego. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
CENA:
Zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najkorzystniejsza ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 50%
Cena oferty badanej
Wykonawca podaje cenę za realizację zamówienia w formularzu ofertowym ( załącznik nr …. do niniejszej specyfikacji).
JAKOŚĆ TECHNICZNA:
Wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty jeśli jego oferta spełni wymagania Zamawiającego określone w tabeli poniżej. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiadającą liczbie punktów uzyskanych za wszystkie dodatkowe parametry:
Parametry dodatkowo punktowane:
LP.
Nazwa parametru
Liczba punktów
Spełnia (S)/
nie spełnia (NS)
12
Razem: 20
Razem:…….

Ważne!
Wykonawca składając ofertę musi pamiętać, że jego oferta musi spełniać każdy parametr określony w specyfikacji technicznej w formularzu do oceny jakości technicznej - parametry minimalne. Wykonawca deklaruje spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia dodatkowo punktowanych parametrów w specyfikacji technicznej – formularz do oceny ofert wg kryteriów oceny ofert (załącznik nr …. do niniejszej specyfikacji).
Oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt ( 1%=1pkt ) w zakresie kryterium jakości technicznej.
TERMIN REALIZACJI:
Zamawiający oceniając termin realizacji weźmie pod uwagę deklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia. Maksymalny termin realizacji to 30 dni = 0 pkt. Oferta, która będzie przewidywała dłuższy termin realizacji niżeli 30 dni,  zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.
Termin realizacji (maks. 30 dni)
(wybieramy jedną opcję)
Spełnia (S)/
nie spełnia (NS)
30 dni                 
0

27 -29                 
2

24-26
3

22-23
5

21 i mniej
10

Wykonawca deklaruje termin realizacji przedmiotu zamówienia w formularzu oferty ( załącznik nr …. do niniejszej specyfikacji) oraz w specyfikacji technicznej – formularz do oceny ofert wg kryteriów oceny ofert (załącznik nr …. do niniejszej specyfikacji).
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt ( 1%=1pkt ) w zakresie kryterium termin realizacji.
WARUNKI GWARANCJI:
Zamawiający oceniając warunki gwarancji weźmie pod uwagę:
a)      Okres na jaki zostanie udzielona gwarancja, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (Wykonawca musi zagwarantować minimalnie 24 miesięcy gwarancji= 0 pkt).
b)      Ilość oferowanych przeglądów gwarancyjnych oraz pomoc techniczną w okresie gwarancyjnym (Wykonawca musi zagwarantować minimalnie realizację 3 wizyt serwisowych).
Oferta, która będzie przewidywała gwarancję krótszą niż 24 miesiące lub ilość oferowanych przeglądów gwarancyjnych będzie mniejsza niż 3, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

Gwarancja min. 24 miesiące (wybieramy jedną opcję)
Spełnia (S)/
nie spełnia (NS)

24 miesiące
0

Większa niż 24 miesiące lecz mniejsza bądź równa 36 miesięcy
2

Większa niż 36 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 48 miesięcy
3

Większa niż 48 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 60 miesięcy
5

Powyżej 60 miesięcy
7

Gwarancyjne przeglądy oraz pomoc techniczna w okresie gwarancyjnym – min. 3 wizyty (wybieramy jedną opcję)

3 wizyty serwisowe (min. 8 godzin każda)
0

4-6 wizyt serwisowych (min. 8 godzin każda)
1

Ponad 6 wizyt serwisowych (min. 8 godzin każda)
3


Razem 10
Razem….
Wykonawca deklaruje na jaki okres zostanie udzielona gwarancja w formularzu oferty ( załącznik nr …. do niniejszej specyfikacji) oraz w specyfikacji technicznej – formularz do oceny ofert wg kryteriów oceny ofert (załącznik nr …. do niniejszej specyfikacji).
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt ( 1%=1pkt ) w zakresie kryterium warunki gwarancji.
WARUNKI SERWISU:
Zamawiający oceniając warunki serwisu weźmie pod uwagę czas reakcji na zgłoszenie (Wykonawca musi zagwarantować, że czas reakcji nie przekroczy 48 h).
Czas reakcji na zgłoszenie - podjęcie działań serwisowych max. 48h
(wybieramy jedną opcję)
Spełnia (S)/
nie spełnia (NS)
do 48h                         
0

do 24h                         
5

do 12h
10

Wykonawca deklaruje warunki serwisu w formularzu oferty ( załącznik nr …. do niniejszej specyfikacji) oraz w specyfikacji technicznej – formularz do oceny ofert wg kryteriów oceny ofert (załącznik nr …. do niniejszej specyfikacji).
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt ( 1%=1pkt ) w zakresie kryterium warunki serwisu.
Łączna liczba punktów za ofertę =
liczba punktów za cenę brutto + liczba punktów za jakość techniczną + liczba punktów za termin realizacji + liczba punktów za warunki gwarancji + liczba punktów za warunki serwisu
Niezależnie od ilości otrzymanych punktów w poszczególnych kryteriach, oferta nie może zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Przy kryteriach mierzalnych, gdzie Zamawiający ogranicza swobodę Wykonawcy poprzez wskazanie minimalnej lub maksymalnej wartości, której przyznaje 0 pkt, nie ma możliwości odrzucenia oferty gdy Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia zgodnie z minimum lub maksimum określonym przez Zamawiającego.

Następna odsłona – zastosowanie kryterium jakości jako kryterium niemierzalnego w postępowaniach, których przedmiotem są niektóre usługi i roboty budowlane!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger