Koszty eksploatacji, wpływ na środowisko czy wielofunkcyjność jako kryteria w postępowaniu

Z treści art. 91 ustawy Pzp wynika, że wybór oferty najkorzystniejszej następuje na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. W celu "ułatwienia" doboru odpowiednich, ustawodawca zamieścił w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, OTWARTY KATALOG propozycji kryteriów.

Zasadą jest, że znaczenie kryterium ceny nie powinno przekraczać 60%. 

Jestem pewna, że katalog kryteriów niebudzących wątpliwości jest tak szeroki, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie.

Póki co, opisane zostały następujące kryteria:

Dziś kolej na kolejne kryteria:
- koszty eksploatacji,
- wpływ na środowisko,
- wielofunkcyjność

Na początek koszty eksploatacji:

Stosując to kryterium Zamawiający punktuje dodatkowo rozwiązania, które zapewniają oszczędność przy eksploatacji budynku. Kryterium niezwykle przydatne podczas procedury udzielania zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest nie tylko wybudowanie obiektu, ale i jego zaprojektowanie, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Jak dokonać oceny?
Jestem zwolenniczką przyznawania określonej liczby punktów za zaproponowanie rozwiązania spełniającego oczekiwania Zamawiającego. Stworzenie wzorów etc. jest niebywale trudne, tym bardziej, że powinno się opierać na faktach, suchych liczbach, które z uwagi na to, że obiekt dopiero powstaje i tym samym jeszcze nie był użytkowany, są trudne do ustalenia.
Na wstępie należy ustalić na zmniejszeniu jakich kosztów eksploatacji zależy Zamawiającemu. Zwykle chodzi o zmniejszenie zużycia energii i podniesienie efektywności jej wykorzystania.
Pomyślmy zatem jakie rozwiązania mogą zapewniać zmniejszenie kosztów eksploatacji tj. zmniejszyć zużycie energii i potraktujmy je jako podkryteria w kryterium kosztów eksploatacji.
Kryterium
Koszty eksploatacji
Waga podkryterium (pkt)
Podkryterium
Typowe drogi „ucieczki energii z budynku” a sposoby przeciwdziałania
Jako typowe rozumiemy otwory okienno-drzwiowe i przegrody zewnętrzne, mostki termiczne, ściany, dach etc.0-5

Stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania a jego wpływ na oszczędność zużycia energii

0-5

sposoby ograniczenia strat ciepła przy ogrzewaniu czy klimatyzacji

0-5

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 
0-5

Działania podjęte w celu zwalczania wilgoci murów
0-5

Zastosowanie rozwiązań technologicznych a ograniczenie kosztów zużycia energii

0-5

Urządzenia energooszczędne
0-5

Do wykonywania funkcji obiektu potrzebna jest praca mniejszej niż określona w OPZ liczby osób

0-5

Każdy z członków Komisji Przetargowej przyznaje danej ofercie punkty w zakresie poszczególnych podkryteriów. Ofercie zostaje przyznana punktacja stanowiąca średnią arytmetyczną z otrzymanych poszczególnych punktacji.
Ażeby nikomu nie przyszło do głowy stawianie zarzutu zbyt dużej swobody w przyznawaniu punktów, warto, jeśli jest to oczywiście w danym przypadku możliwe, określić co członkowie KP wezmą pod wagę podczas przyznawania punktów. I tu na przykład:
Pokdkryterium: sposoby ograniczenia strat ciepła przy ogrzewaniu czy klimatyzacji
·         dobra izolacja termiczna ścian zewnętrznych, stropów, dachów, piwnic oraz okien,
·         odzysk ciepła z wentylacji,
·         poprawa sprawności źródeł ciepła - kotłów, pieców,
·         prawidłowa regulacja i eksploatacja systemów ogrzewania,
·         wysokosprawna instalacja grzewcza a ilość energii zamówionej.
Idziemy dalej:

Wpływ na środowisko:

Tak samo jak podczas oceny w ramach poprzedniego kryterium, Zamawiający określa „tematy”, do których powinien odnieść się Wykonawca w składanej przez siebie ofercie. Ważne jest by precyzyjnie je określić i wskazać co będzie podlegało ocenie Zamawiającego.
Kryterium
Wpływ na środowisko
Waga podkryterium (pkt)
Podkryterium
Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery


Zmniejszenie zapotrzebowania na energię


Zmniejszenie ilości wytwarzanych lub pozostających bezużytecznych odpadów


Ograniczenie emisji hałasu


Alternatywne źródła zasilania


Oszczędna gospodarka wodna


Prośrodowiskowe technologie wykonania robót budowlanych


Określamy w miarę możliwości jakie rozwiązania w zakresie podkryteriów będą punktowane i gotowe. Osoba z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem nie powinna mieć problemu z opisem szczególnie pożądanych rozwiązań w zakresie każdego z wymienionych podkryteriów.

I na koniec wielofunkcyjność:


Dodatkowe punkty mogą zostać przyznane jeżeli Wykonawca zapewni, że dostosuje obiekt do pełnienia wielu funkcji, tak aby obiekt zaspokajał potencjalnie potrzeby wielu użytkowników. A zatem obiekt spełniający funkcje biurowe, może również spełniać funkcje gastronomiczne, handlowe czy konferencyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger