Konsekwencje zastrzeżenia kluczowych części zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę


Bez zbędnych komentarzy, krótko i na temat :)
Począwszy od lipca 2016 roku, nie ma już możliwości, by „kluczowe części zamówienia” wykonywał podmiot udostępniający wykonawcy swoje doświadczenie. Z powyższego wynika, że:
- jeżeli Zamawiający zastrzegł realizację „kluczowych części zamówienia” przez Wykonawcę  osobiście, wówczas to właśnie Wykonawca ma  je zrealizować i nie ma tu wyjątku,
- jeżeli warunki udziału w postępowaniu dotyczą posiadania doświadczenia w zakresie realizacji kluczowych części zamówienia, wówczas brak jest możliwości powoływania się przez Wykonawcę na potencjał podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

I jeszcze przytoczenie przepisów wraz ze wskazaniem zmian:

Art. 22a.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Art. 36a. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:
1)   kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;
2)   prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

2a. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót.

3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1.
3.  (uchylony).

1 komentarz:

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger