Unieważnienie postępowania w części - i co dalej?

Zamawiający jest upoważniony do dokonywania podziału jednego zamówienia na części (art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp). Zamówienia na owe części, które powstały po podziale jednego zamówienia, mogą zostać udzielone w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia lub w ramach odrębnych postępowań prowadzonych dla każdej z części, z zastrzeżeniem, że wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 ustawy Pzp).

Prościej:
Zamówienie XYZ, dzielimy na 3 części X, Y i Z.
Zamówienia na X,Y,Z udzielamy po przeprowadzeniu jednego postępowania z podziałem na 3 części
--> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z
lub po przeprowadzeniu:
postępowania na X --> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z
postępowania na Y --> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z
postępowania na Z --> wartość zamówienia to wartość X + Y + Z


Powyższe oznacza, że Zamawiający ma swobodę w doborze najdogodniejszego sposobu udzielenia zamówienia w częściach, musi jednak pamiętać, że postępowanie dla każdej z części prowadzone jest z zachowaniem rygorów właściwych dla łącznej wartości wszystkich jego części.

Brak jest w ustawie Pzp podstawy prawnej, która zobowiązywałaby Zamawiającego do ogłaszania „zbiorczego” wyniku postępowania w sytuacji gdy postępowanie to zostało podzielone przez Zamawiającego na części. Zgodnie bowiem z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców (na tym etapie postępowania podmioty, które złożyły oferty na realizację zamówienia/ części zamówienia – art. 2 pkt 11 ustawy Pzp), m.in. o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Z powyższego wynika wyłącznie obowiązek Zamawiającego w zakresie poinformowania Wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania/ postępowania w danej części  w stosownym czasie tj. niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie przez Zamawiającego.

W przypadku jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. Dodatkowo, zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający podzielił zamówienie na części, na które zamierza udzielić zamówień po przeprowadzeniu jednego postępowania, przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, powinny być rozpatrywane dla każdej części zamówienia osobno, i tym samym  nie muszą być tożsame dla wszystkich części zamówienia. Może się również okazać, że postępowanie podlega unieważnieniu tylko w zakresie niektórych jego części. W takim przypadku, Zamawiający jest obowiązany do unieważnienia postępowania w części oraz do wyboru oferty najkorzystniejszej w pozostałych częściach, przy czym moment poinformowania Wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania w danej części uzależniony jest od daty podjęcia danej czynności przez Zamawiającego. Może się zatem okazać, że postępowanie w każdej z części będzie rozstrzygane w innym terminie. Odmienne stanowisko nie znajdowałoby uzasadnienia w zasadach zamówień publicznych. Brak jest bowiem jakichkolwiek argumentów przemawiających za celowością powstrzymywania się przez Zamawiającego z ogłoszeniem informacji o unieważnieniu postępowania w części, w tym  również z nieuzasadnionym przetrzymywaniem wadium, do momentu podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu postępowania we wszystkich jego częściach.

Unieważniliśmy w części i co dalej? Czy do udzielenia zamówienia na unieważnioną część nadal musimy stosować reguły wynikające z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp?????? 

NIE! Prowadząc postępowanie na unieważnione części, Zamawiający powinien przyjąć wartość nierozstrzygniętych części.
Zgodnie z treścią publikacji „Szacowanie wartości zamówienia – przykłady nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP” (Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 4/2011 – www.uzp.gov.pl) „zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, dla każdej części zamówienia przyjmuje się wartość całego zamówienia (czyli sumę wartości poszczególnych części) i ona jest decydująca dla zastosowania odpowiednich przepisów Pzp. Brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co do poszczególnych części zamówienia, w przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, skutkuje koniecznością unieważnienia wyłącznie tych części postępowania, które nie zostały rozstrzygnięte. W pozostałym zakresie postępowanie jest ważne i zamawiający może zawrzeć umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty co do poszczególnych części zamówienia. W celu wyboru wykonawców na pozostałe części zamówienia, zamawiający przystępuje do kolejnego postępowania. Zamawiający powinien wówczas ponownie oszacować wartość zamówienia co do części nierozstrzygniętych wcześniejszym postępowaniem. Pamiętać należy, że przystępując do udzielenia zamówienia na pozostałe części nierozstrzygniętego postępowania zamawiający udziela nowego zamówienia (ponownie określane są między innymi przedmiot zamówienia i jego wartość szacunkowa), dlatego też do postępowania takiego stosuje się przepisy wynikające z ponownego oszacowania wartości zamówienia.”
Zamawiający powinien przyjąć wartość nierozstrzygniętych części.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger