Czy termin płatności może stanowić kryterium w postępowaniu?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 r., o sygnaturze III CZP 52/02 „Termin płatności ceny może być przyjęty przez podmiot udzielający zamówienia publicznego jako jedno z kryteriów oceny oferty (art. 2 ust. 1 pkt 8 i art. 27d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664)”.


Czy aby na pewno ustalenie kryterium terminu płatności nie narazi Zamawiającego na poniesienie większych kosztów niżeli wynikałoby to z ceny oferty w związku z realizacją zamówienia?

Zwróćmy uwagę na następujące okoliczności:
- Zamawiający, przy ustaleniu terminu płatności powinien kierować się postanowieniami innych ustaw, w tym ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (art. 2 pkt 3),
- Zamawiający powinien pamiętać o art. 5 przytoczonej ustawy w brzmieniu „Jeżeli strony transakcji handlowej (…) przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego”.
Z przepisu wynika, że:
· wierzyciel (Wykonawca) ma możliwość (uprawnienie, a nie obowiązek) do naliczenia odsetek ustawowych od jeszcze niewymagalnego świadczenia
· odsetki mogą zostać naliczone za sam fakt opóźnienia w płatności (powyżej 30 dni, niezależnie od postanowień umownych) – nie ma tu znaczenia ani dobra czy zła wola po stronie Zamawiającego, ani też wystąpienie czy też nie szkody po stronie Wykonawcy,

Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Zgodnie z § 1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych „Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 8% w stosunku rocznym”.

-Wykonawca może żądać zapłacenia odsetek ustawowych po upływie 30 dni do dnia zapłaty, nie dłużej jednak niżeli do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego
Wymagalność świadczenia pieniężnego – ostatni dzień, w którym dłużnik może spełnić świadczenie zgodnie z treścią zobowiązania tj. umowy.
·możliwość naliczenia odsetek uzależniona jest od spełnienia dwóch warunków:
-Wykonawca spełnił świadczenie, do którego był zobowiązany
-Wykonawca doręczył dłużnikowi (Zamawiającemu) fakturę lub rachunek – należy zwrócić uwagę na użytą terminologię: DORĘCZYŁ, A NIE WYSTAWIŁ!
Zgodnie z art. 6 ustawy KC w brzmieniu „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”, ciężar udowodnienia, że rachunek/faktura została doręczona w określonej dacie, spoczywa na wierzycielu (Wykonawcy).
Żadne przepisy nie regulują terminu, w którym rachunek czy faktura powinna zostać dostarczona do dłużnika.
- Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 wskazanej ustawy, wierzycielowi, który nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określonych na podstawie art. 56 Ordynacji Podatkowej.
Skorzystanie z przysługującego Wykonawcy uprawnienia do naliczenia odsetek ustawowych może mieć w rezultacie wpływ na wysokość świadczenia Zamawiającego tzn. na rzeczywisty koszt realizacji zamówienia.

Ale……
Jak już wspomniałam, żadne przepisy nie regulują terminu, w którym rachunek czy faktura powinna zostać dostarczona do dłużnika.

I tu znajdujemy możliwość dla ustalenia tej kwestii w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Zapis typu „ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu rachunek w terminie 10 dni od dnia jego wystawienia” etc. załatwia naszą sprawę, ale czy aby na pewno chodzi o to żeby szukać luk w prawie aby uzasadnić zasadność wyroku Sądu Najwyższego? Co Wy na to?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger