Stosowanie art. 6a ustawy Pzp

Jeżeli Zamawiający udziela zamówienia dzieląc je na mniejsze części i chce dla każdej z części przeprowadzić odrębne postępowanie, wówczas musi pamiętać, że szacunkowa wartość zamówienia dla każdej z części musi wynosić tyle ile wynosi szacunkowa wartość całego zamówienia tj. Zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie dla każdej z części w procedurze właściwej dla wartości całego zamówienia. Wyjąt
ek od wyżej opisanej zasady stanowi art. 6a ustawy Pzp, w brzmieniu:

Art. 6a. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Rozłóżmy przepis na czynniki pierwsze:
-Zamawiający chce przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia,
-Zamawiający zamierza podzielić owe zamówienie na mniejsze części,
-Zamawiający zamierza dla każdej z mniejszych części przeprowadzić odrębną procedurę
-wartość wyodrębnionej części nie przekracza 80 000 Euro w przypadku dostaw i usług oraz 1 000 000 Euro w przypadku robót budowlanych,
-wartość wyodrębnionej części nie przekracza 20 % wartości całego zamówienia
-Zamawiający może udzielić zamówienia stosując procedurę właściwą dla danej części (zamiast procedury podstawowej, wybiera krajową)

Dodatkowo Zamawiający ma możliwość udzielenia na podstawie art. 6a Pzp zamówienia na kilka części, które spełniają wyżej wskazane kryteria przy czym należy pamiętać że wartość wszystkich części zamówienia udzielanych na tej podstawie nie może przekroczyć 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Warunek procentowy odnosi się bowiem do wszystkich części, których udzielenie Zamawiający planuje z zastosowaniem art. 6a ustawy Pzp.

Jeżeli wartość części zamówienia nie przekracza 30 000 Euro, wówczas, zgodnie z większościowym stanowiskiem doktryny, Zamawiający może udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Patrz è opinia Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) Stosowanie art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłączenie stosowania ustawy Pzp odbywa się wówczas na podstawie art. 4 pkt 8 w zw z art. 6a ustawy Pzp.

„W przypadku, gdy wartość części zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (oraz wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia) dopuszczalne jest udzielnie zamówienia na tę część z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W takiej sytuacji nie mamy jednak do czynienia z automatycznym odstąpieniem od stosowania ustawy Pzp, bowiem zamawiający powinien mieć na względzie przepisy ogólne ustawy, a w szczególności art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp. Lege non distinguente, nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który bez uzasadnionej przyczyny zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp".

A oto stanowisko mniejszościowe:

Zgodnie z orzeczeniem Głównej Komisji Orzekającej z dnia 19 lipca 2012 roku, o sygnaturze BDF1/4900/59/59/12/1577  „Uprzywilejowanie przewidziane w art. 6a p.z.p. nie obejmuje wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy”.

Zastanówmy się zatem jakie zamówienie może zostać podzielone na części, by nikt nie mógł nam postawić zarzutu z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp tj. dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Najogólniej: Zamawiający może dokonać podziału zamówienia jeżeli nie czyni tego w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawyJ tj.
-zamówienie jest wielorodzajowe,-za podziałem zamówienia przemawiają względy techniczne, ekonomiczne, organizacyjne lub celowościowe tj. rozdzielenie świadczeń składających się na całość zamówienia jest nie tylko wykonalne, ale także racjonalne i uzasadnione.

Czyli zgodnie z moim „zamówieniowym mottem” – Jeśli potrafisz się wytłumaczyć dlaczego tak uczyniłeś, masz racjonalne argumenty przemawiające za wybranym przez Ciebie rozwiązaniem, a ponadto nie masz nic na sumieniu – wówczas możesz tak właśnie zrobićJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger