Co oznacza pojęcie istotna zmiana umowy?

Strony umowy nie mogą dokonywać istotnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że zostały one przewidziane przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania i należycie obwieszczone.

Czym jest zmiana istotna?

Za zmianę istotną należy uznać każdą zmianę, o której informacja na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogłaby wpłynąć na poszerzenie kręgu potencjalnych Wykonawców starających się o udzielenie zamówienia a contrario, za zmianę nieistotną uznać należy każdą zmianę, o której informacja o możliwości jej wprowadzenia do treści umowy, nie mogła wpłynąć na krąg potencjalnych Wykonawców.

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Presse-text Nachrichtenagentur „Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona", oraz
Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 25 października 2011 r., o sygnaturze VII GC 127/11 „(...) uprawnionym jest wniosek, że ustawa uzależnia możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w sprawie zamówienia od przewidzenia możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków takiej zmiany. A contrario możliwość dokonywania nieistotnej zmiany umowy nie jest poddana analogicznym rygorom. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż przepis art. 144 ust. 1 ustawy nie wskazuje, jakie zmiany umowy należy traktować jako zmiany istotne umowy w sprawie zamówienia publicznego. W uzasadnieniu projektu noweli z dnia 4 września 2008 r. (druk sejmowy nr 2154, Sejm RP VI Kadencji) wskazuje się jednak, że zmiany nieistotne należy rozumieć jako takie, co do których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie ani na wynik postępowania”, oraz
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2014 r., o sygnaturze II GSK 12/13 „Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger