wezwanie do uzupełnienia dokumentów - wzór

Wzór pisma                             Warszawa, data

                                  
                                                  Dane Wykonawcy

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Dotyczy: sygnatura akt


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ………………………./którego przedmiotem jest…………………………………………
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z………………) wzywam do uzupełnienia następujących dokumentów w przedmiotowym postępowaniu:·         
………………………………………………………
Zgodnie z § 6 ust. 1.rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia …………………………. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane „….Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę”.
Dlaczego złożone dokumenty nie spełniają wymagań Zamawiającego?
Powyżej wskazane dokumenty Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………………….. roku.

Z poważaniem,

Zamawiający


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger