Cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 1 września 2014 r., o sygnaturze KIO 1655/14; KIO 1657/14 "Rolą zamawiającego nie jest poszukiwanie rozwiązań, które mają zapewnić komfort realizacji zamówienia przez wykonawcę i zminimalizowanie ryzyk grożących wykonawcy, a przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w celu zaspokojenia potrzeb zamawiającego i zabezpieczenia jego interesów. (...) Żaden przepis prawa nie wymaga od zamawiającego nakładania na wykonawców detalicznego przedstawienia przedmiotu oferty i przeprowadzenia takiego właśnie badania oferty. Potwierdzenie zaprezentowanego poglądu odnaleźć można również w art. 25 ust. 1 pkt 2 p.z.p., który statuuje dla zamawiającego jedynie uprawnienie, a nie obowiązek żądania dokumentów potwierdzających spełnianie przez dostawy (usługi) wymagań zamawiającego. Analogicznie rzecz się ma w odniesieniu do próbek, testów (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz. U. z 2013 r., poz. 231)".

-----------------------------------------------------------

Teza z orzeczenia KIO świetnie odzwierciedla cel prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia. Bez jakichkolwiek wątpliwości należy przyjąć, że jest nim wyłonienie wykonawcy spełniającego w największym stopniu uzasadnione wymagania Zamawiającego. To rolą Wykonawcy jest "zaspokojenie potrzeb Zamawiającego i zabezpieczenie jego interesów". Uwagę jednak należy skupić na obowiązku "poszanowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców". Obowiązek ten bezpośrednio koresponduje z zakazem stawiania wymagań w SIWZ, które nie są uzasadnione rzeczywistymi i uprawnionymi wymaganiami Zamawiającego. Warto zatem podkreślić, że chociaż to do Zamawiającego należy kształtowanie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia to Zamawiający ma obowiązek kształtowania ich w taki sposób ażeby nie ograniczać konkurencyjności. Jeżeli zatem Zamawiający wskazuje wymagania w opisie przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione jego rzeczywistym zapotrzebowaniem, wówczas nie realizuje celu zamówień publicznych i może spotkać się z zarzutem naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2006 r., IX Ga 137/06, „Prawo zamówień publicznych chroni bowiem z jednej strony interes Zamawiającego (interes publiczny), z drugiej nakazuje przestrzegać zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców i uczciwej konkurencji. Formułując siwz, Zamawiający musi mieć na uwadze dobra chronione tą ustawą i zachować równowagę pomiędzy rozwiązaniami preferującymi poszczególne interesy". 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykład:
Zamawiający prowadzący postępowanie, którego przedmiotem jest przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń finansowanych w ramach projektu z UE nie powinien kształtować wymagań dotyczących np. organizacji cateringu na bardzo wysokim poziomie, lub zapewnienia lokalizacji szkoleń w hotelu o podwyższonym standardzie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger