Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 a prawo opcji

Zamawiający przed otwarciem ofert podaje maksymalną kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. O jakiej kwocie mowa w sytuacji gdy zostały przewidziane opcje? Zdecydowanie chodzi o środki finansowe, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego, czy inaczej gwarantowanego. W tym przypadku nie ma znaczenia wartość przewidywanych opcji.


Prawo opcji w Pzp>>>

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, podawana przed otwarciem ofert nie jest tożsama z szacunkową wartością przedmiotu zamówienia. W odróżnieniu od tej drugiej, jest to wartość odpowiadająca rzeczywistym finansowym możliwościom Zamawiającego dotyczącym realizacji zamówienia. Jest to wartość uwzględniająca podatek VAT.
Wskazana maksymalna kwota wiąże Zamawiającego w zakresie możliwości unieważnienia postępowania wówczas gdy oferta najkorzystniejsza przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Zgodnie z opinią UZP Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postępowań, w których zamawiający stosuje prawo opcji „(…) uzasadnione jest przyjęcie wykładni, zgodnie z którą podawana do publicznej wiadomości przy otwarciu ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, powinna odnosić się wyłącznie do wartości tych środków, które są przeznaczone na realizację zamówienia gwarantowanego, bez odnoszenia się do zakresu zamówienia, który może być realizowany w ramach prawa opcji. Tylko podawana przez zamawiającego kwota zamówienia gwarantowanego będzie zatem punktem odniesienia do ewentualnego zastosowania przez zamawiającego art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp”.
Argumentem przemawiającym za trafnością tej tezy jest to, że przewidzenie możliwości skorzystania z prawa opcji nie obliguje Zamawiającego do wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel w przyszłości. Jest to, jak już wcześniej wskazałam, uprawnienie Zamawiającego i tylko możliwość sfinansowania zamówienia objętego opcją może przesądzić o podjęciu przez Zamawiającego decyzji o realizacji zamówienia w „szerszym zakresie”.
Zamawiający ma obowiązek realizacji zamówienia w zakresie minimalnym i tylko środki na ten cel powinny zostać zabezpieczone.
Zatem:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4, wówczas gdy cena oferty najkorzystniejszej w zakresie realizacji minimalnego zakresu zamówienia, przekracza kwotę maksymalną jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego. Nie można jednak uznać, że Zamawiający unieważnia postępowanie wówczas gdy cena oferty jest wyższa od wskazanej kwoty, bowiem cena oferty powinna uwzględniać prawo opcji - więcej


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger