Kryteria oceny ofert a zakup samochodów osobowych kategorii M i N

Przykład kryteriów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pojazd samochodowy kategorii M i N:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powinien kierować się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób ocenić spełnienie kryteriów:

Lp.
Opis kryterium oceny
Znaczenie (%)
1.
Cena
x%
2.
Zużycie energii
y%
3.
Emisja dwutlenku węgla
z%
4.
Emisja pozostałych zanieczyszczeń
w%

Razem
100%

Oferty powinny być oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej. Oferty powinny być oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie poszczególnych kryteriów.

Cena:
Cena powinna być oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena najkorzystniejsza ze wszystkich ofert  x 100pkt  x Znaczenie kryterium x%
---------------------------------
Cena oferty badanej
Zużycie energii:
Zużycie energii powinno być oceniane metodą punktową wg wzoru:

Najniższa wielkość zużycia energii przez pojazd spośród ofert badanych x 100pkt  x Znaczenie kryterium y%
----------------------------------------
Wielkość zużycia energii przez pojazd w ofercie badanej

wielkość zużycia energii przez pojazd obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem:
wielkość użycia energii przez pojazd w litrach na kilometr (l/km) x 32 MJ/l  (wartość energetyczna paliwa wg, wskazanego wyżej rozporządzenia).

WARTOŚCI ENERGETYCZNE PALIW SILNIKOWYCH

Paliwo
Wartość
energetyczna*
Olej napędowy
36 MJ/l
Benzyna
32 MJ/l
Gaz ziemny lub biogaz
33-38 MJ/Nm3
Skroplony gaz (LPG)
24 MJ/l
Etanol
21 MJ/l
Biodiesel - estry metylowe kwasów tłuszczowych
33 MJ/l
Paliwo emulsyjne
32 MJ/l
Wodór
11 MJ/Nm3

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (§ 5 pkt 1), Wykonawca podaje wielkość zużywanej energii, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według innej metody pomiaru zużycia paliwa lub zużycia energii elektrycznej, zapewniającej porównywalność ofert;

Emisja dwutlenku węgla:

Emisja dwutlenku węgla powinna być oceniana metodą punktową wg wzoru:

Najniższa wielkość emisji dwutlenku węgla (g/km) przez pojazd spośród ofert badanych x 
100pkt  x Znaczenie kryterium z%
-------------------------------------------------------------
wielkość emisji dwutlenku węgla (g/km) przez pojazd w ofercie badanej
   
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (§ 5 pkt 2), Wykonawca podaje wielkość emisji dwutlenku węgla, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według innej metody pomiaru emisji, zapewniającej porównywalność ofert;

Emisja pozostałych zanieczyszczeń:

Emisja pozostałych zanieczyszczeń powinna być oceniana metodą punktową poprzez porównanie najniższej łącznej wielkości emisji tlenków azotu, cząstek  stałych i węglowodorów niemetanowych przez pojazd ze wszystkich ofert  podlegających ocenie do wielkości emisji wymienionych zanieczyszczeń przez
pojazd w ofercie badanej, wg wzoru:

Najniższa łączna wielkość emisji pozostałych zanieczyszczeń (g/km) przez pojazd spośród ofert badanych x 100pkt  x Znaczenie kryterium w%
---------------------------------------------------------------------------------------
łączna wielkość emisji pozostałych zanieczyszczeń (g/km) przez pojazd w ofercie badanej
       
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (§ 5 pkt 3), Wykonawca podaje wyrażone łącznie lub oddzielnie wielkości emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych albo ich sumy), zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, zapewniającej porównywalność ofert.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.

łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie= liczba punktów w kryterium „cena”  + liczba punktów w kryterium „zużycie energii” + liczba punktów w kryterium „emisja dwutlenku węgla” + liczba punktów w kryterium „emisja pozostałych zanieczyszczeń”


Kryteria oceny ofert można wyrazić również w postaci wartości pieniężnej odzwierciedlającej koszty zużycia energii oraz koszty emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania pojazdu samochodowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger