Wykonawca może wykonywać działalność nieujawnioną w KRS lub CEIDG

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 17 maja 2011 r., o sygnaturze KIO/KD 38/11 „Zarówno Krajowy Rejestr Sądowy jaki Ewidencja Działalności Gospodarczej są rejestrami o charakterze jawnym, zawierającymi istotne informacje, identyfikujące przedsiębiorcę osadzonego w życiu gospodarczym (…) Ujęcie w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i Ewidencji Działalności Gospodarczej, takiego rodzaju działalności, który nie wymaga uzyskania koncesji, nie jest też działalnością regulowaną, która stawia wymóg uzyskania stosownego zezwolenia, nie może przesądzać o istnieniu, czy braku istnienia uprawnień do prowadzenia określonej działalności, bowiem sam wpis takich uprawnień nie statuuje (…) Wymóg przedłożenia aktualnego wypisu/odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, potwierdzającego prowadzenie przez wykonawcę działalności takiego rodzaju w zakresie żądanym przez zamawiającego i objętym przedmiotem zamówienia, należy uznać za nieuprawnione i nadmierne żądanie zamawiającego”, oraz 


Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 6 grudnia 2013 r., o sygnaturze KIO 2701/13 „Odpis z KRS żądany jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia i przedkładany przez wykonawców w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu otwarcia likwidacji bądź ogłoszenia upadłości wykonawcy ubiegającego się o dane zamówienie (…) Wpis w KRS dotyczący przedmiotu działalności ma jedynie charakter informacyjny i służy celom statystycznym”, 

Wykonawca może wykonywać działalność nieujawnioną w KRS oraz w CEIDG i nie ma obowiązku udowadniania Zamawiającemu, że wykonuje działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. KRS oraz CEIDG mają charakter rejestrów jawnych. Zawierają aktualne informacje dotyczące przedsiębiorcy. Zamawiający żąda ich przełożenia w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów, stwierdzenie braku istnienia podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 tj. zweryfikowania czy wobec Wykonawcy otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem ogłoszenia upadłości zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

Żądanie przedłożenia odpisu z KRS lub CEIDG w innym celu niż wskazany powyżej, np. w celu wykazania prowadzenia przez Wykonawcę działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia jest nadmiernym i nieuprawnionym żądaniem Zamawiającego, który w żadnym wypadku nie znajduje uzasadnienia w przepisach Pzp.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger