Jeden Wykonawca = jedna oferta

Wykonawca ma prawo złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym stanowi art. 82 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zatem Zamawiający otrzyma więcej niż jedną ofertę od tego samego Wykonawcy, wówczas każda z nich zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp. 

Nie ma więc możliwości by jeden Wykonawca, działając samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę.

Z przykładem złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę mamy do czynienia w sytuacji gdy:

- jedna oferta zostaje złożona samodzielnie przez Wykonawcę, a druga przez konsorcjum , w którego skład wchodzi Wykonawca,
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 11 marca 2010 r., o sygnaturze  KIO/UZP 121/10, KIO/UZP 122/10, KIO/UZP 123/10w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum w składzie wykonawców, oferty składane oddzielnie i samodzielnie przez poszczególnych jego członków są ofertami innych wykonawców. Stanowisko przeciwne oparte jest jedynie na semantycznym podstawieniu i zastępowaniu terminu "wykonawca" przez termin "konsorcjum". Izba wskazuje, że w świetle przepisów p.z.p. jest to zabieg nieuprawniony. Ustawa nie tylko nie przyznaje konsorcjum wykonawców odrębnej podmiotowości prawnej (osobowości prawnej, zdolności sądowej, etc...) ale w ogóle tego typu terminem się nie posługuje, a jego używanie w obrocie i języku prawniczym jest jedynie pewnym zwyczajowo przyjętym skrótem myślowym dla określenia wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 23 p.z.p. W świetle powyżej konstatacji wydaje się notoryjne, że zarówno oferta złożona przez wykonawcę samodzielnie i oferta złożona przezeń wraz z innymi wykonawcami, w znaczeniu przedmiotowym (zobowiązaniowym) pozostają jego ofertami. Jedyną różnicą jest tutaj fakt, iż z tytułu złożenia pierwszej oferty wykonawca będzie zobowiązany samodzielnie natomiast w przypadku oferty wspólnej wraz z innymi wykonawcami. Jednakże ciągle pozostają to dwa oświadczenia woli (oferty) złożone przez wykonawcę w tym samym postępowaniu. Powyższe nie ma związku z oceną, iż do wnoszenia środków ochrony prawnej uprawnione są jedynie wszystkie podmioty, które złożyły wspólną ofertę, tzn. wszystkie takie podmioty muszą działać łącznie. W żadnym razie nie zmienia to faktu, iż wykonawca, który w postępowaniu złożył ofertę w składzie dwóch różnych konsorcjów albo złożył ofertę samodzielnie i jednocześnie drugą ofertę wraz z innymi wykonawcami, złożył dwie oferty w postępowaniu. Na marginesie Izba wskazuje, iż stanowisko przeciwne prowadziłoby do możliwości masowego obchodzenia zakazu składania więcej niż jednej oferty sformułowanego w art. 82 ust. 1 p.z.p."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- jedna oferta zostaje złożona przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a druga przez spółkę cywilną, której jednym ze wspólników jest ów przedsiębiorca.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 2 sierpnia 2012 roku, o sygnaturze KIO 1542/12 Oświadczenie woli, jakim jest złożenie oferty, jest składane nie przez spółkę cywilną, a przez jej wspólników – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Również wspólnicy, a nie spółka, mogą być stroną przyszłej umowy o zamówienie publiczne”,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jednak oferta zostaje złożona przez spółkę cywilną, której jeden ze wspólników, składa drugą ofertę w ramach konsorcjum

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 2 sierpnia 2012 roku, o sygnaturze KIO 1542/12 Wbrew zasadzie, że wykonawca może złożyć jedną ofertę jest sytuacja, gdy jeden wykonawca, działając wspólnie z innymi wykonawcami – raz w konsorcjum, a drugi raz jako wspólnik spółki cywilnej, składa dwie oferty".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie ma jednak żadnych przeszkód by Wykonawca, który składa ofertę w postępowaniu: 


- powierzył swoje zasoby na podstawie art. 26 ust. 2b innemu Wykonawcy składającemu ofertę w tym samym postępowaniu,
- realizował część zamówienia jako podwykonawca innego Wykonawcy składającego ofertę w tym samym postępowaniu.

Wyjątkową sytuacją, uzasadniającą złożenie więcej niż jednej oferty w postępowaniu jest złożenie ofert częściowych. Taka sytuacja ma miejsce jedynie wówczas gdy Zamawiający przewidział taką możliwość w SIWZ, co stanowi jego uprawnienie a nie obowiązek. Zamawiający ma ponadto prawo do wskazania maksymalnej liczby części, na których oferty mogą zostać złożone przez jednego Wykonawcę.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger