Oferta najkorzystniejsza cenowo przy zastosowaniu prawa opcji

Jaką cenę powinien brać pod uwagę Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty? Oczywiście cenę całkowitą obejmującą nie tylko realizację zamówienia podstawowego, ale również cenę skorzystania z ewentualnych opcji. Tylko takie rozwiązanie czyni zadość zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a ponadto zabezpiecza interes Zamawiającego. W jaki zatem sposób przygotować dokumentację z zastosowaniem prawa opcji?

Pierwsza rzecz jaką Zamawiający musi przygotować to precyzyjny formularz cenowy.
Formularz powinien obejmować cenę zamówienia podstawowego (zwykle jest to cena ryczałtowa, więc podział na poszczególne części tzw. zamówienia gwarantowanego czy minimalnego może okazać się zbędny) oraz cenę poszczególnych opcji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Załóżmy, że:
Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę 100 ryz papieru, 100 segregatorów etc.
Opcja 1 obejmuje 50 ryz papieru
Opcja 2 obejmuje 50 segregatorów.
Formularz powinien zawierać następujące pozycje:
Cena zamówienia podstawowego = …..brutto
Cena opcji 1=….brutto
Cena opcji 2=….brutto
(ważne by zostały podane ceny poszczególnych opcji, gdyż Zamawiający nie ma obowiązku skorzystania ze wszystkich przewidzianych opcji – może skorzystać z jednej lub wszystkich wedle swojego uznania)
cena całkowita = Cena zamówienia podstawowego + cena opcji 1 + cena opcji 2
Cena oferty= cena całkowita

Dalej musimy przygotować  jasny opis sposobu obliczenia ceny przez Wykonawcę.
Przykład:

Rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając całość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Kwota obejmuje cenę zamówienia podstawowego oraz łączną cenę wszystkich opcji, a także wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty.

Cena podana w ofercie jest sumą wartości wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Wykonawca oblicza wartość bez podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Tak wyliczoną wartość, bez VAT, w złotych, Wykonawca zamieszcza w ofercie jako cenę netto. Następnie Wykonawca oblicza cenę brutto dodając podatek VAT do wartości netto. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
UWAGA!
Należy pamiętać, że jako cenę oferty służącą do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się cenę całkowitą podaną w formularzu cenowym i obliczoną na podstawie wzoru:
Cena całkowita (CC) = Cena zamówienia podstawowego (CZP) + Cena Opcji 1 (CO1) + Cena Opcji 2 (CO2) +……………………………..
W ten sposób obliczona cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę ofertową i będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie. W razie rozbieżności między ceną wpisaną słownie a ceną podaną liczbowo, Zamawiający uzna za wiążącą cenę wpisaną słownie.

Następnie w punkcie SIWZ dotyczącym kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej wskazujemy sposób oceny oferty na podstawie kryteriów

Przykład:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Opis kryterium oceny
Znaczenie (%)
Cena (koszt) - KRYTERIUM
100% - ZNACZENIE
Razem
100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej przez Komisję Przetargową. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: SPOSÓB OCENY

Cena najkorzystniejsza ze wszystkich ofert  x 100pkt  x Znaczenie kryterium 100%
Cena oferty badanej

Już wiemy kto złożył ofertę najkorzystniejszą, a ponadto ile będzie nas kosztowało skorzystanie z prawa opcji. Nie ma ponadto obaw, że udzielimy zamówienia na podstawie innych cen w formularzu cenowym dotyczącym zamówienia podstawowego oraz innych w formularzu cenowym dotyczącym opcji.
I gotowe. Powodzenia!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger