Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum

Celem tworzenia konsorcjum w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wspólne zrealizowanie przez podmioty wchodzące w jego skład przedmiotu zamówienia. Niewątpliwym jest zatem, że konsorcjum powinno być dopuszczone do udziału w postępowaniu jeżeli:

- Żaden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp- Podmioty wchodzące w skład konsorcjum wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 23 lipca 2010 r., o sygnaturze KIO/UZP 1432/10Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, w świetle art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. (tzw. warunki negatywne). Natomiast jeżeli chodzi o warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy p.z.p., dotyczące potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego (tzw. warunki pozytywne), w przypadku konsorcjum, co do zasady, mogą być one spełnione łącznie. Taka wykładnia wynika z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w celu łączenia potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego”.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z powyższego jednoznacznie wynika, że składając ofertę należy załączyć wszelkie dokumenty składane na potwierdzenie braku istnienia podstaw do wykluczenia przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, KRS/CEIDG, dokumenty z ZUS czy US)> Jeżeli bowiem wobec jednego podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum zaistnieją przesłanki wykluczenia, wówczas całe konsorcjum zostanie wykluczone z postępowania. Jeśli chodzi o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wystarczy, że „konsorcjum wykaże”, że choćby jeden z podmiotów spełnia owe warunki.

Ponadto konsorcjum w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu  (np. warunku wiedzy i doświadczenia) wskaże doświadczenie, które jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum pozyskał w trakcie udziału w innym konsorcjum, wówczas nie ma podstaw prawnych do kwestionowania spełnienia warunku poprzez żądanie wskazania faktycznie wykonywanych przez ten podmiot czynności.

Innymi słowy: jeżeli konsorcjum zostanie udzielone zamówienie, wówczas po jego realizacji, każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum będzie miał prawo wykazywania realizacji całości przedmiotu zamówienia w kolejnych postępowaniach.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z wyrokiem KIO z 26 stycznia 2010 roku, o sygnaturze KIO/UZP 1777/09 "Brak podstaw prawnych do ograniczania możliwości wykazywania doświadczenia uczestnika konsorcjum tylko do zakresu faktycznie realizowanych przez niego czynności w ramach danego zamówienia".

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 17 kwietnia 2009 roku, o sygnaturze  KIO/UZP 393/09; KIO/UZP 397/09Zdaniem Izby, w sytuacji gdy roboty te realizowane były przez konsorcjum, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca uprawniony był wykazać jako swoje doświadczenie, które nabył w ramach konsorcjum, niezależnie od tego jaką część prac faktycznie wykonywał”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger