W jakiej formie składamy odpisy/zaświadczenie z KRS/CEIDG w postępowaniu o udzielenie zamówienia?

Wykonawca ma prawo przedłożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia wydruku komputerowego odpisu z KRS 

Podstawa prawna: § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępniania informacji o podmiotach wpisanych do rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz.U.2011.297.1760) w zw. z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203 j.t.)


Jeżeli wydruk posiada cechy określone w § 9 ust. 2 wskazanego wyżej rozporządzenia, należy uznać iż posiada on cechy dokumentu urzędowego, w związku z czym posiada on moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację KRS.

Wykonawca nie ma obowiązku poświadczać wydruku z KRS za zgodność z oryginałem.

Na Zamawiającym spoczywa obowiązek zbadania czy dokument przedłożony przez Wykonawcę posiada wszystkie cechy wymienione w § 9 ust. 2 tj. zbadania czy posiada on moc dokumentu.

Inaczej jest w sytuacji gdy, Wykonawca uzyska dokument elektroniczny z Centralnej Informacji KRS w formie PDF, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, Do wydruku takiego dokumentu dołącza się wówczas oświadczenie o zgodności wydruku z dokumentem elektronicznym.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 3 ustawy o KRS w zw. z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących form wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (Dz.U.2011.299.1773). Dokument we wskazanej wyżej formie możemy również złożyć w postaci elektronicznej jeżeli postępowanie przewiduje składanie dokumentów w takiej formie.

Zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG),


Każdy zainteresowany może uzyskać informację z CEIDG za pośrednictwem strony internetowej  https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx. 
Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.)
Wydruk ze strony internetowej jest zatem traktowany jako dokument oryginalny i nie wymaga poświadczenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

2 komentarze:

  1. wszystkie dokumenty z KRS oraz raporty o podmiotach i osobach dostępne na eKRS.pl

    OdpowiedzUsuń
  2. Witam! Oczywiście....o tym jest artykuł. Nie zmienia to jednak faktu, że zgodnie z treścią rozporządzenia, orzecznictwem KIO oraz stanowiskiem doktryny, Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia przez Wykonawcę ww. dokumentów. I nie ma tu znaczenia, że sam może je uzyskać. Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger