Zamawiający ma prawo do umownego wyłączenia możliwości stosowania art. 632 § 2 ustawy KC przez Wykonawcę

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r., o sygnaturze V CSK 436/12 „Przepis art. 632 § 2 k.c. ma charakter dyspozytywny. Przyjęcie w art. 632 § 2 k.c. jednostronnej ochrony wykonawcy (przyjmującego zamówienie) nie pozbawia stron umowy o roboty budowlane w ramach swobody zawierania umów (art. 3531 k.c.) możliwości ułożenia tego stosunku prawnego według swego uznania w ten sposób, że zostanie zrównoważone ryzyko przyjęcia wynagrodzenia wykonawcy w formie ryczałtowej. Wówczas przeciwwagą dla ryzyka wykonawcy powstania rażącej straty związanej z nieprzewidywalnym wzrostem cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych jest sytuacja prawna inwestora, który nie może żądać obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego nawet w przypadku, gdy wykonawca osiągnął wyższe od oczekiwanych korzyści, np. na skutek spadku cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych. (…)Jednocześnie trzeba podkreślić, że ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie zawsze stawia z góry wykonawcę w niekorzystnej sytuacji. Jest to kwestia określonej koniunktury gospodarczej. Charakter usług budowlanych może być różny. Raz może funkcjonować „rynek inwestora” innym razem „rynek wykonawcy”. Wobec tego nie można uznać, że ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy jest zawsze korzystne dla zamawiającego”.

Zarówno art. 357KC jak i 632 § 2 KC zaliczane są do przepisów o charakterze dyspozytywnym.
Co to oznacza?
Ius dispositivum (inaczej norma prawna dyspozytywna lub względnie obowiązująca) – zastosowanie normy może zostać wyłączone, ograniczone lub zmodyfikowane przez strony w ramach swobody umów. Normy te znajdują zastosowanie gdy strony umowy nie uregulowały danej kwestii odmiennie lub niw uregulowały danej kwestii wcale.
Nic dodać, nic ująć….strony umowy (w tym przypadku Zamawiający bo on jest gospodarzem postępowania), ma prawo wyłączyć możliwość stosowania przez Wykonawcę art. 632 ustawy KC w celu podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. Uzasadnienie znajduje się w wyroku zatem bezcelowe jest jego powtarzanieJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger