Samokontrola Zamawiającego

Zgodnie m KIO z dnia 11.02.2011 roku, o sygnaturze KIO/UZP 1852/09; KIO/UZP 1863/09 „Zamawiający ma prawo do weryfikacji prawidłowości swoich działań w toku całego postępowania aż do zawarcia umowy, w tym ma prawo poddać ponownej ocenie oferty złożone w postępowaniu, niezależnie od korzystania przez wykonawców w tym względzie z przysługujących im środków ochrony prawnej. Taka weryfikacja działań własnych zamawiającego nie zagraża w żadnej mierze żadnemu z wykonawców, ponieważ każdemu z nich przysługuje prawo wnoszenia środków ochrony prawnej w odniesieniu do każdej czynności zamawiającego”.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że Zamawiający ma prawo do „samokontrolowania” prowadzonych przez siebie postępowań. Teza ta nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Zamawiający, który w toku postępowania zauważy swoje uchybienie, powinien, jeśli jest oczywiście taka możliwość, przeprowadzić obarczoną wadą czynność powtórnie. Zamawiający może ponownie zbadać i ocenić oferty, a także jeżeli zostało coś przeoczone, wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub do wyjaśnienia treści oferty – należy przy tym pamiętać, że czynność wezwania do uzupełnienia dokumentów, choć możliwa do podjęcia wielokrotnie w odniesieniu do jednego Wykonawcy, w odniesieniu do jednego dokumentu może być podjęta tylko raz.

Powyższe potwierdza brzmienie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Wykonawca lub uczestnik konkursu, niezależnie od tego czy ma podstawę do złożenia odwołania, ma prawo do poinformowania Zamawiającego, w terminie przewidzianym na złożenie odwołania, o bezprawnie podjętej przez niego czynności lub o zaniechaniu czynności. Zamawiający podpisuje umowę z Wykonawcą dopiero po upływie terminu na złożenie odwołania, a zatem taka informacja może doprowadzić do podjęcia czynności samokontrolnych Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna to za stosowne, może powtórnie dokonać czynności obarczonej wadą lub dokonać zaniechanej czynności.

Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
Jeżeli bezdyskusyjnie Zamawiającemu przysługuje prawo do powtórzenia czynności w postępowaniu po otrzymaniu pisemnej informacji o naruszeniu od Wykonawcy, wówczas nie ma również podstaw by kwestionować uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji prawidłowości przeprowadzonych przez siebie czynności na własną rękę.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger