Równe traktowanie Wykonawców

Zasada równego traktowania Wykonawców została wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy PZP, wspólnie z zasadą uczciwej konkurencji.  Jak sama nazwa wskazuje ma ona za zadanie zobowiązanie Zamawiającego do jednakowego traktowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Złamanie zasady równości następuje wówczas, gdy Zamawiający w sposób preferencyjny traktuje jednego lub kilku Wykonawców, utrudniając tym samym udział w postępowaniu innych. Zamawiający ma obowiązek zagwarantować wszystkim Wykonawcom równe szanse otrzymania zamówienia publicznego.

Zasada ma na celu dopuszczanie do udziału w postępowaniach także mniejszych podmiotów, które z uwagi na mniejsze koszty własne, mogą przyczynić się do podniesienia efektywności ekonomicznej udzielanych zamówień. Nowi, mali przedsiębiorcy, których standardy działania są porównywalne z „większymi” konkurentami, mają możliwość realizacji zamówień, co z tym związane, otrzymania zań wynagrodzenia i w konsekwencji, stwarzania nowych miejsc pracy. Wszystko to ma wpływ na rozwój gospodarczy i jest zjawiskiem niezwykle korzystnym dla państwa jak i dla jego obywateli.
Nieprzestrzeganie zasady równego traktowania Wykonawców sprzyja monopolom na rynku, zmowom cenowym, eliminowaniu małych przedsiębiorców co ma wpływ na wydatkowanie niewspółmiernych środków budżetowych. Przestrzeganie zasady zatem, chroni nie tylko interesy podatników (osób, których pieniądze stanowią budżet państwa), lecz także przedsiębiorców. W skrócie – przestrzeganie zasady chroni interesy nas wszystkich!
Przestrzeganie zasady równości należy do obowiązków Zamawiającego.

Zamawiający nie ma możliwości uprzywilejowania przedsiębiorców polskich względem tych, którzy pochodzą z krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 kwietnia 2014r., o sygnaturze KIO 693/14; 694/14 „Zasada równego traktowania wykonawców wskazuje na obowiązek jednakowego traktowania wykonawców bez ulg i przywilejów zaś zasada zachowania uczciwej konkurencji związana jest z obowiązkami jakie nakłada ustawodawca na zamawiającego w czasie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia w tym dokonania rzetelnej oceny ofert”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger