Dialog konkurencyjny

Zgodnie z art. 60a ustawy PZP dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Tryb ten został wprowadzony do prawa zamówień publicznych nowelą z 7 kwietnia 2007 roku i służy do udzielania zamówień publicznych w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest szczególnie złożony.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego tylko w przypadku zaistnienia łącznie dwóch przesłanek (art. 60b ustawy PZP):

1)    nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;

Przepis pozwala zatem na zastosowanie trybu wobec zamówień szczególnie skomplikowanych, wobec których zachodzi obiektywna trudność ich opisania – wskazania cech jakościowych, parametrów technicznych czy funkcjonalności. Nie można także opisać przedmiotu zamówienia za pomocą ogólnie przyjętych norm europejskich – nie zostały ustalone powszechne standardy jakie ma spełniać dane zamówienie.
Ponadto, przepis znajduje zastosowanie również wtedy gdy Zamawiający jest w stanie opisać przedmiot zamówienia, ma jednak trudność z precyzyjnym wskazaniem uwarunkowań finansowych i prawnych realizacji zamówienia – warunki umowy, warunki płatności. Należy pamiętać, że przyczyny braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia nie mogą leżeć po stronie Zamawiającego. Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności, wymaganej dla obrotu profesjonalnego, musi dołożyć wszelkich starań by dokonać tej czynności. Jeśli mimo to, opisanie przedmiotu jw. Jest niemożliwe, wówczas mamy do czynienia z realizacją opisywanej przesłanki.

2)   cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Nie jest to warunek wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego, a jedynie jego konsekwencja. Zamawiający musi pamiętać by obok ceny, ustanowić także inne kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego zawsze, tj. bez spełnienia jakichkolwiek przesłanek, jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi niepriorytetowe ( art. 5 ust. 1 ustawy PZP)<
Zamawiający wszczyna postępowanie w opisywanym trybie, zamieszczając publiczne ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim publikatorze (BZP, DzUUE). Powyższe oznacz, że Zamawiający wszczynając postępowanie musi choć ogólnie określić przedmiot zamówienia, wskazać jego zarys oraz warunki stawiane Wykonawcom, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu. Poza informacjami, które Zamawiający zamieszcza „standardowo” – tj. w przetargu nieograniczonym, w ogłoszeniu o zamówieniu, musi podać ponadto:
1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu;
Chodzi tu o ogólny zarys przedmiotu zamówienia, opis potrzeb Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia oraz obszary w jakich prowadzone będą negocjacje z wyłonionymi na tym etapie Wykonawcami.
2)    informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody.

W toku prowadzonych negocjacji, zaproszeni Wykonawcy będą prezentować proponowane przez siebie rozwiązania odpowiadające potrzebom Zamawiającego. Rozwiązanie wybrane przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę składania ofert na dalszym etapie postępowania. Informacje dotyczące tego czy nagrody będą przyznane, oraz jaka będzie ich wysokości Zamawiający umieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu. Nagrody wypłacane są w terminie nie krótszym niż 14 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Tryb dialogu konkurencyjnego jest bardzo zbliżony do trybu negocjacji z ogłoszeniem.
Można podzielić go na 3 fazy.
I faza:
Podobnie jak ma to miejsce w przetargu ograniczonym, jest to etap zmierzający to wyłonienia Wykonawców, spełniających w największym stopniu, wskazane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający jest zobowiązany określić w ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału w postępowaniu, podać ich znaczenie oraz sposób oceny spełnienia owych warunków.
Postępowanie kwalifikacyjne Wykonawców nie różni się od przetargu ograniczonego èpatrz przetarg ograniczony.
Bardzo istotne jest precyzyjne określenie warunków udziału w postępowaniu, gdyż w razie jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie posiada instrumentu w postaci możliwości zadawania pytań do ogłoszenia.
Zamawiający zaprasza do dialogu Wykonawców wybranych na I etapie postępowania.
II faza:
Etap dialogu Zamawiającego z Wykonawcami zaproszonymi do dialogu tj. spełniającymi warunki udziału w postępowaniu w stopniu największym.
Zamawiający wskazuje liczbę Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do dialogu w ogłoszeniu o zamówieniu. Liczba Wykonawców zaproszonych do dialogu nie może być mniejsza niż:
3 – w przypadku postępowania prowadzonego w procedurze uproszczonej
5 – w przypadku postępowania prowadzonego w procedurze podstawowej.
a) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest większa niż przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu è Zamawiający zaprasza do dialogu Wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów podczas oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawców,, którzy nie zostali zaproszeni do składania ofert uznaje się za wykluczonych.
b) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest mniejsza niż przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu è Zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Podkreślić należy, iż nie ma przeszkód by Zamawiający prowadził dialog z jednym Wykonawcą, w sytuacji gdy tylko jeden Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.
Dialog ma charakter poufny – żadna strona nie może ujawnić bez zgody drugiej, informacji technicznych i handlowych związanych z prowadzonym dialogiem,  Czas oraz częstotliwość  dialogu z każdym z zaproszonych Wykonawców , zależy wyłącznie od Zamawiającego, który związany jest jedynie zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Dialog jest prowadzony celem umożliwienia Zamawiającemu określenia przedmiotu zamówienia – określeniu rozwiązań, które najlepiej spełniają wymagania Zamawiającego. Ustawodawca nie narzuca Zamawiającemu czasu trwania dialogu – wskazuje jedynie, iż powinien zakończyć się w chwili gdy Zamawiający będzie w stanie przygotować SIWZ wraz ze wskazaniem w opisie rozwiązań spełniających jego potrzeby.

Zmiany spowodowane dialogiem  nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia oraz do zmiany kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, Zamawiający przekazuje Wykonawcom SIWZ.
W trybie dialogu konkurencyjnego stosuje się regulacje dotyczące wadium ( art. 45 i nast. Ustawy PZP).

Zgodnie z art. 87 ust. 1a „w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Informacje dodatkowe należy traktować jako dopuszczalne uzupełnienie treści oferty, nie zaś jako wyjaśnienia, o których mowa w dalszej części przepisu. Informacje dodatkowe, zatem mogą stanowić treść dodatkową, uzupełniającą ofertę, nie może jednak prowadzić do istotnej zmiany treści oferty.
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca może sprecyzować lub dopracować treść oferty. Przez pojęcie sprecyzowania należy rozumieć uściślenie, uszczegółowienie treści oferty dotyczącej proponowanych rozwiązań. Przez pojęcie dopracowania natomiast należy rozumień opracowanie należyte, uzupełnienie o informacje bardziej szczegółowe.
Przytoczony przepis ma na celu zagwarantowanie Zamawiającemu, iż przedmiot zaoferowany przez Wykonawcę spełni jego wymagania, a zatem, wskazane wyżej czynności odnoszą się do merytorycznej treści oferty tj. do opisu przedmiotu zamówienia . Z uwagi na skomplikowany charakter zamówienia i proponowanych przez Wykonawców rozwiązań, nie można dopuścić by brak precyzji lub staranności doprowadził do odrzucenia oferty spełniającej wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy podkreślić, że opisane czynności nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany treści oferty.
III faza
Etap składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do składania ofert, ich ocena oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

Procedura uproszczona (poniżej progów unijnych)Procedura podstawowa (powyżej progów unijnych)
Terminy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu:Dialog konkurencyjny:
Minimalny termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
- 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Minimalne terminy składania ofert to (od dostarczenia zaproszenia do składania ofert):
-7 dni dla dostaw lub usług,
-14 dni dla robót budowlanych.
od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
Dialog konkurencyjny:
Minimalny termin na złożenie wniosku dopuszczenie do udziału w postępowaniu:                                                             
-40   -30 dni/10 dni* - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną,
-37 dni/15 dni* - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w inny sposób
*jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia
Minimalne terminy składania ofert to (od dostarczenia zaproszenia do składania ofert):
-40 – 40 dni/22 dni* - od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert
Termin 40 dni na składanie ofert można skrócić o 5 dni jeżeli SIWZ był dostępny na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
*informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu
–10 dni* - od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert
*jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Podkreślić należy, że pilna potrzeba udzielenia zamówienia nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger