zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

Jeżeli Zamawiający udziela wielu zamówień publicznych, wówczas należy pomyśleć o powołaniu stałej komisji przetargowej. Jest to zdecydowane ułatwienie w podejmowaniu prac zmierzających do udzielania kolejnych zamówień. Służy niewątpliwie uporządkowaniu i usystematyzowaniu wszelkich czynności podejmowanych przez Zamawiającego.Przykład:         ZARZĄDZENIE  Nr ...............

Czyje?.......z dnia................................


w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej w......................

§1
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z dniem................ powołuję stałą Komisję Przetargową w................ zwaną dalej Komisją, w składzie:
..................................... – przewodniczący Komisji
.............................................
.............................................


§2Do składu Komisji, w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia, mogą być włączane osoby odpowiedzialne merytorycznie za sprawy będące przedmiotem danego postępowania.§3Obowiązki Sekretarza Komisji w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia pełni członek Komisji, pracownik ................lub inna osoba upoważniona wyznaczona do udziału w czynnościach postępowania o udzielenie zamówienia przez Kierownika Zamawiającego tj......................§4Do ważności postanowień Komisji Przetargowej wymagany jest udział, trzech członków w tym Przewodniczącego.§5Komisja działa zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik nr ................. niniejszego zarządzenia.§6Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ...........................Kierownik Zamawiającego


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger