Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia jest bardzo istotną czynnością zmierzającą do prawidłowego przygotowania procedury udzielenia zamówienia publicznego. Należyte i staranne oszacowanie rzutuje na poprawność przy ustaleniu konieczności stosowania ustawy PZP, jak i poprawny wybór procedury uproszczonej, podstawowej lub zaostrzonej. Szacowanie przedmiotu zamówienia podobnie jak tworzenie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający powinien dokonać zgodnie z postanowieniami ustawy nawet jeśli w konsekwencji powyższych czynności okaże się, że wartość zamówienia wyklucza stosowanie ustawy ( art.4 ust. 8). Czynności wskazane poprzedzają wszczęcie procedury i, póki nie zostaną dokonane, nie możemy jednoznacznie stwierdzić czy obowiązuje nakaz zastosowania procedur określonych w PZP.


Zgodnie z art. 34 ust. 1 szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia to całkowite szacunkowe wynagrodzenia wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT).
Przepisy ustawy PZP wskazują metody szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający stosuje zatem metody określone w ustawie i czyni to z należytą starannością. W odniesieniu do dostaw i usług natomiast, Zamawiający ma obowiązek zastosować stosowne metody zachowując przy tym należytą staranność.


Należyta staranność dłużnika zgodnie z art. 355 KC, to staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju.

Zamawiający szacując wartość przedmiotu zamówienia bierze pod uwagę wszelkie okoliczności oraz wymagania które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty, tym samym dokonuje oszacowania na podstawie przygotowanego opisu przedmiotu zamówienia oraz ewentualnie na podstawie warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych we wzorze umowy. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż każdorazowa zmiana opisu przedmiotu zamówienia nakazuje Zamawiającemu powtórzyć czynność oszacowania jego wartości.
Przy zamówieniach na dostawy lub usługi Zamawiający jest zobowiązany do zastosowania metod szacowania przyjętych dla danego rodzaju zamówień, przy czym ma oczywiście możliwość samodzielnego wyboru odpowiedniej metody. O zachowaniu należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane świadczyć będzie prawidłowe sporządzenie kosztorysu inwestorskiego lub programu funcjonalno-użytkowego, zawierającego planowane koszty prac projektowych oraz budowlanych.

Czynność szacowania wartości przedmiotu zamówienia Zamawiający wykonuje nie wcześniej jak na 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania (w przypadku dostaw i usług), lub nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania (w przypadku robót budowlanych). 

Wskazane ograniczenia czasowe ma na celu należyte i precyzyjne dokonanie czynności oszacowania, gdyż ceny rynkowe dostaw, usług lub robót budowlanych mogą ulegać zmianie w czasie. Dodatkowo, ustawodawca nakazuje Zamawiającemu aktualizować szacunkową wartość zamówienia, wówczas gdy ulegną zmianie okoliczności mogące wpływ na szacunkową wartość zamówienia.
W przypadku zamówień publicznych udzielanych w ramach programu współfinansowanego z Unii Europejskiej szacując wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę wszystkie tożsame dostawy, usługi i roboty budowlane, które będą udzielane w ramach danego projektu w całym okresie jego realizacji.
Ustawodawca w art. 5 ustawy PZP wskazał wyjątek od zasady. Szacowanie wartości tylko w perspektywie rocznej stanowić będzie naruszenie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy PZP, z uwagi na możliwość oszacowania wartości zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, które mają zostać zrealizowane w ramach całego projektu. Jeżeli natomiast Zamawiający nie mógł przewidzieć faktycznego zakresu zamówienia przy wszczęciu pierwszego postępowania, wówczas będziemy mieli do czynienia z kilkoma zamówieniami, nie zaś z jednym podzielonym.

Do szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia należy doliczyć wartość przewidywanych zamówień uzupełniających. 

Ponieważ ustawa określa maksymalny limit wartości dla zamówień uzupełniających - 50% wartości zamówienia podstawowego - oraz stanowi, że polegać one mogą jedynie na powtórzeniu czynności tego samego rodzaju, zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia podstawowego, powinien ustalić jego wartość z należytą starannością i odpowiednio ją zwiększyć, w zależności od tego, w jakim dopuszczalnym zakresie zamierza skorzystać z zamówień uzupełniających.

Zamówienie uzupełniające jako przesłanka zastosowania trybu z wolnej ręki>>>

Do szacunkowej wartości doliczamy również prawo opcji, jeżeli Zamawiający postanowił z niego skorzystać, więcej tutaj

Należy podkreślić, że pojęcie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia nie jest tożsame z pojęciem maksymalnej kwoty, którą Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na realizację zamówienia.

Jeżeli Zamawiający prowadzi postępowanie z podziałem na części, wówczas szacunkową wartością przedmiotu zamówienia jest wartość wszystkich jego części. Zamawiający powinien jednak ustalić wartość zamówienia dla każdej części w celu prawidłowego podania wysokości wymaganego wadium. Nie ma przeszkód w prowadzeniu kilku oddzielnych postępowań w celu realizacji jednego zadania, inwestycji. Warunkiem jednak zgodności takich czynności  z prawem jest prowadzenie każdego z postępowań zgodnie z przepisami właściwymi dla wartości całości zamówienia.
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 20 czerwca 2012 r. o sygnaturze KIO 1157/12 „Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia ma miejsce przed wszczęciem postępowania i służy wyborowi reżimu, który winien być stosowany w procesie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie sposób przyjąć, iż zmiana okoliczności na jego etapie obliguje zamawiającego do zmiany wartości szacunkowej. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger