Podział zamówienia na części

Zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości”.

Dyspozycja art. 32 ust. 2 nie przesądza o całkowitym zakazie dzielenia zamówienia na mniejsze części. Zakazuje jedynie takiego podziału, który prowadzi do uniknięcia przez Zamawiającego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustawodawca zakazał takiego dzielenia przedmiotu zamówienia, który jest czyniony w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Z powyższego wynika zakaz:
  • dzielenia zamówienia na części, których wartość nie przekracza 30 000 Euro, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy
  • dzielenia zamówienia na części, w celu uniknięcia stosowania przepisów odpowiednich dla procedury podstawowej lub zaostrzonej.

Aby postawić Zamawiającemu zarzut dzielenia zamówienia na części w celu obejścia stosowania przepisów ustawy, należy mu udowodnić, że jego działanie było celowe, a cel polegał na uniknięciu stosowania przepisów ustawy. Przy ocenie czy Zamawiający działał celowo bierzemy pod uwagę przewidywalność udzielenia zamówienia oraz ocenę dołożenia należytej staranności przy szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z Orzeczenie Resortowej Komisji Orzekającej z dnia 11 października 2010 r.  o sygnaturze RKO-64/2008; RKO-19/09 „Dokonując wykładni treści art. 32 ust. 2 p.z.p. należy dojść do wniosku, iż zabronione są jedynie takie podziały zamówień, które zmierzają do uniknięcia przepisów ustawy. Przyjmując wnioskowanie a contrario każdy inny podział zamówienia jest dopuszczalny. Co więcej, zamawiający musi działać "w celu", a więc z zamiarem uniknięcia określonych obowiązków, bądź uzyskania szczególnych uprawnień w wyniku ich niespełnienia (…). Powyższe ewidentnie wskazuje, iż naruszenia tego przepisu można dokonać działając jedynie umyślnie i to w zamiarze bezpośrednim”.

Sam podział zamówienia na części jest działaniem uprawnionym i zależnym od woli Zamawiającego. Zamawiający może zatem świadomie podzielić zamówienie na części i przeprowadzić dla każdej części odrębne postępowanie, lub w jednym postępowaniu dopuścić składanie ofert częściowych. 

Takie działanie Zamawiającego musi znajdować uzasadnienie względami ekonomicznymi, organizacyjnymi czy celowościowymi. Z uprawnionym podziałem na części mamy zatem do czynienia wówczas, gdy Zamawiający, który jest w stanie zaplanować cały zakres zamówienia z pewnych względów ekonomicznych, technicznych czy organizacyjnych, postanawia podzielić je na części i udzielić zamówień na owe części sukcesywnie. Działanie Zamawiającego będzie wówczas zgodne z prawem jeżeli postępowanie dla każdej z części będzie prowadzone w trybie właściwym dla całkowitej szacunkowej wartości zamówienia, czyli łącznej wartości wszystkich jego części.
Dodatkowo, należy sprawdzić czy zamówienie zostało w ogóle podzielone na części tj. czy wszystkie części faktycznie składają się na jedno zamówienie. Przy ocenie czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem bierzemy pod uwagę:
  • przewidywalność udzielenia zamówienia,
  • tożsamość przedmiotową (cechy i funkcjonalność),
  • tożsamość czasową oraz
  • możliwość zrealizowania zamówienia przez jednego Wykonawcę.

Z jednym zamówieniem mamy do czynienia w sytuacji gdy Zamawiający planując zakres udzielenia zamówienia jest w stanie przewidzieć zakres całego zamówienia, a zamówienie to, może zostać zrealizowane przez jednego Wykonawcę.

Zgodnie z uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2012 r. 38/12 Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem czy z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak: tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym lub podobnym przeznaczeniu), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę”, a także zgodnie z uchwała Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 12 października 2010 r. o sygnaturze KIO/KD 68/10 „Aby stwierdzić czy zamawiający dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części, należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności sprawy, tj. rodzaj zamówienia oraz jego przeznaczenia (podobieństwo funkcji technicznych lub gospodarczych), możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę, istnienie związku czasowego pomiędzy powiązanymi ze sobą funkcjonalnie zamówieniami, które mają być zrealizowane w dającej się przewidzieć, określonej perspektywie czasowej”.
Zamawiający, szacując wartość przedmiotu zamówienia, powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie. Jeżeli w czasie przygotowywania postępowania, Zamawiający nie mógł przewidzieć konieczności udzielenia podobnego zamówienia w przyszłości, wówczas nie mamy do czynienia z podziałem zamówienia na części, lecz z dwoma odrębnymi zamówieniami.

Czytaj również:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger