Wstęp do dalszych rozważań nt. badania i oceny ofert

Wykonawca może złożyć jedną ofertę w postępowaniu, zgodnie z art. 82 ust. 1. Przed upływem terminu składania ofert, który jest określony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, ewentualnie w zaproszeniu do składania ofert, Wykonawca może :

  • wycofać złożoną przez siebie ofertę;
  • zmienić złożoną ofertę.

Jeżeli Wykonawca złożył ofertę po upływie terminu składania ofert, wówczas:

  • W postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej (uproszczonej), Zamawiający zwróci Wykonawcy ofertę niezwłocznie. W postępowaniach o wartości podprogowej Wykonawca nie ma możliwości złożenia odwołania kwestionującego zasadność czynności zwrócenia oferty złożonej po upływie terminu składania ofert. Zwrócenie oferty jest obowiązkiem Zamawiającego
  • W postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne tj. w postępowaniu prowadzonym w procedurze podstawowej, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po upływie terminu na składanie ofert, jednakże ofertę zwróci dopiero po upływie terminu na złożenie odwołania.
Wykonawca, który nie wycofał oferty przed upływem terminu składania ofert jest nią związany przez okres związania ofertą, tj. jest zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie pod rygorem utraty wadium (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp). Termin związania ofertą jest określany przez Zamawiającego w SIWZ, i , w zależności od wartości zamówienia, wynosi odpowiedni maksymalnie 30, 60 lub 90 dni przy czym Zamawiający może ustalić termin krótszy. Termin związania ofertą może zostać przedłużony jednorazowo o maksymalnie 60 dni na wniosek Zamawiającego skierowany na maksymalnie 3 dni przed upływem terminu związania ofertą - niezbędne jest wyrażenie zgody przez Wykonawcę, lub wielorazowo, na wniosek Wykonawcy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. pierwszym dniem jest ostatni dzień składania ofert.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest skuteczne, wówczas gdy Wykonawca przedłużył ważność wadium  lub wniósł nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub nie przedłuży ważności wadium lub nie wniesie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, zostaje wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2.

Postępowanie ze złożonymi ofertami:

Przywołane instytucje Pzp mają na celu dopuszczenie do oceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, nawet jeśli zawierają nieistotne błędy czy omyłki. Warunkiem dopuszczenia oferty do oceny jest jednak zakaz ingerowania w pierwotnie określoną w ofercie wolę Wykonawcy w zakresie istotnych jej części.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger