Zamówienie z wolnej ręki

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy PZP zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Jest to tryb niekonkurencyjny, stanowiący wyjątek od zasady uczciwej konkurencji – nie ma etapu porównywania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Z uwagi na dopuszczenie tylko jednego Wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, możliwość zastosowania trybu uzależniona jest od wystąpienia jednej z enumeratywnie wyliczonych przesłanek, których nie można interpretować rozszerzająco:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: ( tj. z przyczyn obiektywnych zamówienie może być wykonane przez tylko jednego Wykonawcę, a nie z przyczyn subiektywnych Zamawiający uznaje, że ze względu na doświadczenie i umiejętności zamówienie może wykonać tylko jeden Wykonawca. Nie chodzi zatem o to, że inni Wykonawcy będą mieli trudności z wykonaniem zamówienia, lecz o to, że faktycznie tylko jeden w ogóle jest w stanie je wykonać. Chodzi o istnienie swego rodzaju „monopolu”. Nie chodzi także o przekonanie Zamawiającego, iż dany Wykonawca zaproponuje najniższą cenę za realizację zamówienia – takie przekonanie musi zostać zweryfikowane przy zastosowaniu trybów konkurencyjnych. Przesłanka nie znajduje zastosowania również w sytuacjach:

• gdy Zamawiający podpisał z Wykonawcą umowę na kanwie której zobowiązany jest do udzielenia zamówienia temu Wykonawcy,
• gdy Zamawiający chce nabyć materiały eksploatacyjne lub części wymienne do urządzenia, które już posiada, o ile takowe można nabyć również u innych Wykonawców).
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (np. z uwagi na posiadanie urządzenia, do którego części lub materiały eksploatacyjne dostarcza jeden dystrybutor),
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów (gdy przedmiot zamówienia jest obciążony prawem wyłącznym –prawem autorskim, patentowym, znakiem towarowym. Zamawiający musi jednak udowodnić, że tylko ten dany przedmiot zamówienia spełnia jego uzasadnione potrzeby oraz, że tylko ten Wykonawca jest w stanie taki przedmiot zrealizować np.
zamówienie na dostawę oprogramowania – należy udowodnić, że dane oprogramowanie posiada unikalne cechy, które pozwalają na zaspokojenie UZASADNIONYCH potrzeb Zamawiającego. Inne oprogramowania nie mogą zostać zakupione z uwagi na właśnie brak tych specyficznych cech:
• nadzór autorski nad realizacją projektu budowlanego - pogląd kontrowersyjny ==> sprawdź
• nabycie prawa do korzystania z bazy danych zawierającej zbiór aktów prawnych (Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o. – spełnia cechy utworu wskazane w prawie autorskim)
• wykład autorki (posiada cechy utworu jeżeli możliwy jest do przeprowadzenia przez jedną osobę – specjalistę, posiada cechy indywidualne tj. wygłoszony zostanie na podstawie zupełnie unikalnego programu, jest realizowany w ramach umowy o dzieło)
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (możliwość udzielenia jednostce badawczej, która wykorzystuje zdolności intelektualne osób fizycznych oraz ośrodkowi prowadzącemu działalność kulturalną o profilu artystycznym. Można zamawiać nie tylko utwory w rozumieniu prawa autorskiego ale również np. ekspertyzy, możliwe do wykonania przez jeden podmiot, dzieła artystyczne już istniejące, wykonywane w ramach jednej organizacji przez jednostki, nawet jeżeli nie wniosły one żadnego wkładu twórczego).

2) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę;

Przesłanka o bardzo zbliżonym brzmieniu do przesłanki stosowania negocjacji bez ogłoszenia - sprawdź! przesłanka numer 3
Tutaj dodatkowo musi zaistnieć okoliczność swego rodzaju monopolu Wykonawcy, który jest jedynym podmiotem mogącym zrealizować dane zamówienie.

3) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;

Zgodnie z art. 110. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

4) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;

Należy spełnić łącznie następujące przesłanki, przy czym niespełnienie choćby jednej uniemożliwia zastosowanie trybu z wolnej ręki:
• Zaistniała wyjątkowa sytuacja (nadzwyczajna, niebędąca skutkiem zjawisk możliwych do przewidzenia)
• Zaistnienie tej sytuacji nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zaistniały przyczyny niezależne od Zamawiającego
• Nie było możliwe przewidzenie tej sytuacji
• Zamówienie powinno być natychmiast wykonane (nie chodzi o pilność wykonania lecz o obowiązek natychmiastowego wykonania – należy przeanalizować skutki jakie mogą zaistnieć w przypadku nie wykonania zamówienia natychmiast)
• Nie można zachować terminów wymaganych dla przeprowadzenia innych trybów
Można zastosować jako uzasadnienie prawne udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku:
-kataklizmu (pożar, powódź etc.)
Nie można:
-remont (jeżeli zły stan budynku/pomieszczenia był widoczny od dłuższego czasu i tylko zwłoka Zamawiającego wpłynęła na potrzebę niezwłocznego wykonania remontu)
-opady atmosferyczne właściwe dla klimatu (śnieg w grudniu)

5) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

• Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego już się wcześniej toczyło dwukrotnie, w tym choćby raz w trybie przetargowym (nieograniczony lub ograniczony)
• Postępowanie zostało unieważnione z jednej z następujących przyczyn:
-nie wpłynęła żadna oferta
-Nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
-Wszystkie oferty zostały odrzucone z uwagi na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia (uzasadnienie prawne odrzucenia wszystkich ofert to art. 89 ust. 1 pkt 2)
• Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (zmiana dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, terminu jego wykonania, warunków gwarancji, sposobu finansowania, a także warunków udziału w postępowaniu czy kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wszystkich innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na decyzję Wykonawcy odnośnie złożenia oferty w postępowaniu).

6) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
Należy spełnić łącznie następujące przesłanki:
• Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy usług lub robót budowlanych ( nie dostaw!)
• Zamówienie dodatkowe nie zostało objęte zamówieniem podstawowym
• Wartość zamówień dodatkowych nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego (nawet jeśli kilkukrotnie udzielimy zamówień dodatkowych, ich łączna suma nie może przekroczyć określonego progu)
• Wykonanie zamówienia dodatkowego warunkuje możliwość prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego tj. bez wykonania zamówienia dodatkowego nie ma możliwości prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego tzn. nie chodzi tylko o utrudnione wykonanie zamówienia podstawowego w sposób prawidłowy, lecz o nie możliwość takiego wykonania.
• Wykonanie zamówienia stało się konieczne z uwagi na okoliczności niemożliwe wcześniej do przewidzenia
• Oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego z uwagi na przyczyny techniczne lub gospodarcze wiązałoby się z koniecznością poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów (i tu zakup części zgodnych z wymogami gwarancyjnymi producenta - zakup innych mógłby spowodować utratę gwarancji) lub wykonanie zamówienia podstawowego jest niemożliwe bez wykonania zamówienia dodatkowego (i tu zamówienie na roboty budowlane w postaci naprawy usterek technicznych, wykrytych podczas realizacji zamówienia podstawowego, bez naprawienia których nie można prowadzić dalszych prac).

7) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

Należy spełnić łącznie następujące przesłanki:
• W okresie ostatnich 3 lat udzielono zamówienia na usługi lub roboty budowlane (nie dostawy!) w trybie przetargowym
• Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego
• Wartość zamówień uzupełniających nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego (nawet jeśli kilkukrotnie udzielimy zamówień uzupełniających, ich łączna suma nie może przekroczyć określonego progu)
• zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
• możliwość udzielenia zamówień uzupełniających była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu ( szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została powiększona o wartość planowanych zamówień uzupełniających)

8) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

Należy spełnić łącznie następujące przesłanki:
• W okresie ostatnich 3 lat udzielono zamówienia na dostawy w trybie przetargowym
• Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego
• Wartość zamówień uzupełniających nie przekracza 20 % wartości zamówienia podstawowego (nawet jeśli kilkukrotnie udzielimy zamówień uzupełniających, ich łączna suma nie może przekroczyć określonego progu)
• zamówienie polega na rozszerzeniu dostawy
• zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze – chodzi o znaczne trudności techniczne w użytkowaniu lub dozorze w przypadku zakupu sprzętu o innych parametrach technicznych/
• możliwość udzielenia zamówień uzupełniających była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu ( szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została powiększona o wartość planowanych zamówień uzupełniających)

9) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;

Zakup w charakterze nabywcy ( w postępowaniu upadłościowym egzekucyjnym lub podczas likwidacji innego podmiotu), wymaga szybkiej reakcji – niemożliwe jest zachowanie terminów przewidzianych dla innych trybów. Możliwy jest zakup wyłącznie dostaw na szczególnie korzystnych warunkach.

10) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Chodzi o zamówienia na dostawy, które są dokonywane na zarówno na polskiej giełdzie towarowej jak i na giełdzie towarowej Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

Placówka zagraniczna może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne tj. postępowanie prowadzone jest w procedurze krajowej (uproszczonej).
Placówką zagraniczną jest przedstawicielstwo dyplomatyczne, stałe przedstawicielstwo przy organizacji międzynarodowej, urząd konsularny, instytut polski lub inna placówka podległa ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mająca siedzibę poza terytorium RP.

12) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Przesłanka analogiczna do poprzedniej, umożliwiająca udzielenie zamówień o wartości „podprogowej” w trybie z wolnej ręki przez jednostki wojskowe.
Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, podpisuje oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także, jeżeli postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, przedkłada dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
Zamawiający wskazuje jakie dokumenty Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w zaproszeniu do negocjacji.

Zamawiający ma obowiązek powiadomić Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, jeżeli postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej (unijnej) tj. szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne.

Wyjątkiem od obowiązku powiadamianie Prezesa UZP jw. są następujące sytuacje:

1) Zamawiający nabywa w trybie z wolnej ręki dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, a przedmiotem zamówienia są:
• dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej,
• dostawy gazu z sieci gazowej,
• dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
• usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych;
2) Zamawiający nabywa dostawy, usługi lub roboty budowlane w trybie z wolnej ręki z uwagi na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach;
3) Zamawiający nabywa dostawy w trybie z wolnej ręki z uwagi na możliwość udzielenia zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym lub zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej.
W przypadku zamówień, które udzielane są w trybie z wolnej ręki, z uwagi na następujące przesłanki:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
• b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,
• c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;
3) gdy następuje sytuacja stanowiąca wyjątek od zasady powiadamiania Prezesa UZP o wszczęciu postępowań o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki w procedurze podstawowej ( wymienione powyżej),
Zamawiający nie musi stosować następujących przepisów:
1) dotyczących obowiązku powołania Komisji Przetargowej (art. 19-21 ustawy Pzp)
2) dotyczących wykluczenia następujących Wykonawców z postępowania:
• wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
• wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) obowiązku załączenia do zaproszenia do negocjacji informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy lub wzoru umowy
W przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy dokonywane na giełdzie towarowej, Zamawiający może odstąpić od stosowania następujących przepisów:
• art. 27 Pzp
• Dotyczące obowiązku złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz ewentualnie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
• art. 139

W przypadku natomiast postępowań, których przedmiotem są zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, a podstawą wyboru trybu z wolnej ręki jest możliwość świadczenia przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów lub w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisu dotyczącego obowiązku złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz ewentualnie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest najmniej sformalizowane z uwagi na fakt braku ustawowych obowiązków odnośnie zamieszczania ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz brak obowiązku złożenia oferty po stronie Wykonawcy. Zamawiający prowadzi z Wykonawcą rokowania, które doprowadzić mają do wypracowania konsensusu w zakresie np. warunków umowy.
Podobnie jak przy postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Czyni to jednak nie w momencie wyboru najkorzystniejszej oferty (w trybie z wolnej ręki mamy do czynienia tylko z jedną ofertą), lecz po wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
Ogłoszenie takie powinno zawierać następujące informacje:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.
Zamówienie z wolnej ręki jest polskim odpowiednikiem unijnego trybu negocjacji bez ogłoszenia – można negocjować z kilkoma bądź z jednym Wykonawcą.
Zamówienie z wolnej ręki można zastosować również w innych uzasadnionych przypadkach niż określone powyżej, na podstawie art. 5 ust. 1a, dla zakupu usług o charakterze niepriorytetowym, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności:
1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków;
2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
3) poniesieniem straty w mieniu publicznym;
4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań.
Wszelkie usługi, które nie znalazły się w wykazie usług priorytetowych traktowane są jako usługi niepriorytetowe. - nieaktualne od 19.10.2014r.

Na podstawie art. 5 ust. 1b zamówienie z wolnej ręki może być także stosowane bez konieczności zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa.

Oraz zgodnie z art. 134 ust. 6 ustawy Pzp zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:

1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9;
2) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych;
3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim określonego;
4) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger