Stosowanie ustawy Pzp do zamówień poniżej 30 000 Euro

Zamówieniem publiczny jest każda umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą, a której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. Z powyższego wynika, że zamówienia poniżej 30 000 Euro stanowią zamówienia publiczne.

Zamawiający jest zobowiązany do prawidłowego, starannego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. Zgodnie z powyższym, aby należycie zweryfikować czy jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy powinien najpierw należycie i zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie opisać przedmiot zamówienia i dopiero na tej podstawie oszacować jego wartość. O istnieniu lub braku istnienia obowiązku stosowania ustawy Pzp decyduje właśnie szacunkowa wartość zamówienia ustalona z należytą starannością. 
Reasumując:
Zamawiający jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp w zakresie wytycznych dotyczących tworzenia opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania jego wartości ( art. 29-35 ustawy Pzp) w odniesieniu do wszystkich udzielanych zamówień publicznych. Tylko na podstawie danych uzyskanych z wykonania ww. czynności, Zamawiający ma możliwość wyłączenia dalszego stosowania przepisów ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 Euro na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp. Należy jednak podkreślić, że Zamawiający powinien stosować zasady przejrzystości, oszczędności oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 30 000 Euro. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest stworzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger