Termin związania ofertą - jak obliczyć?

Jak obliczyć kiedy upływa termin związania ofertą?

Zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 5 ustawy Pzp „bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.  Zgodnie z powyższym, pierwszym dniem związania ofertą jest ostatni dzień składania ofert.


Art. 85 ust. 5 ustawy Pzp stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 111 § 2 ustawy KC, zgodnie z którym „Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło”, co oznacza, że regulacja KC w tym zakresie nie ma zastosowania.


Liczenie terminów wynikającym z Pzp podlega jednak w pozostałym zakresie reżimowi Kodeksu Cywilnego (zgodnie z art. 14 Pzp).

I tak, zgodnie z art. 111. § 1 KC "Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia", zgodnie natomiast z  art. 115 KC „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego”.

Nic więc prostszego: liczenie terminu związania ofertą zaczynamy w dniu w którym upływa termin składania ofert, dodajemy 30 dni i już wiemy, że termin związania ofertą upływa z końcem 30 dnia, o ile dzień ten nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą. Może to uczynić jednokrotnie i nie później niż na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w SIWZ.

Jak obliczyć termin 3 dni do upływu terminu związania ofertą?


Jeżeli mamy już obliczone kiedy upływa termin związania ofertą to odejmujemy od tego dnia 3 pełne doby. I ostatecznym dniem, w którym Zamawiający powinien skierować wniosek do Wykonawcy jest dzień poprzedzający pierwszy dzień 3-dniowego terminu, przykład:

Przyjmiemy, że termin związania ofertą upływa w czwartek. Termin zatem upływa, zgodnie  art. 111. § 1 w czwartek o 24.00. Od czwartku odliczamy 3 pełne doby tj.  czwartek, środę i wtorek. Termin zaczyna bieg we wtorek, a zatem, zgodnie z art. 111 § 2 (nie ma lex specialis w Pzp a zatem znajduje zstosowanie), wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą Zamawiający kieruje do Wykonawcy najpóźniej w poniedziałek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger