Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia - czy powinna być znana Wykonawcom?

Zamawiający jest uprawniony do poinformowania Wykonawców zainteresowanych udzieleniem zamówienia publicznego jaką wartość przedstawia, ustalona przed wszczęciem procedury, szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia. 

Pojęcie szacunkowej wartości zamówienia nie jest tożsame z maksymalną kwotą jaką Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na realizację zamówienia. Kwota, jaką podaje Zamawiający przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 PZP) jest kwotą z budżetu, czyli taką, która przedstawia realne i faktycznie możliwości finansowe Zamawiającego w odniesieniu do finansowania zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia natomiast, jest wartością ustaloną przez Zamawiającego na podstawie np. kosztorysów, badania rynku itp. Tę kwotę Zamawiający, jeśli uzna to za celowe, może tuż po wszczęciu postępowania (zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu) wpisać na pierwszej stronie protokołu, który to protokół powinno się udostępnić Wykonawcom na ich wniosek. Dodając, że Wykonawcą jest, zgodnie z at. 2 ust. 11 ustawy Pzp „….osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego”, należy uznać, że Wykonawcy każdy zainteresowany udzieleniem zamówienia publicznego ma wgląd do protokołu już od chwili wszczęcia postępowania.
Należy jednak podkreślić, że uprawnienie Zamawiającego do podania w/w kwoty nie oznacza istnienia obowiązku jej podania. Ustawodawca w sposób wyraźny, decyzję o ujawnieniu lub nie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia przed otwarciem ofert, scedował na Zamawiającego.
Reasumując:
Zamawiający, jeżeli leży to w jego interesie, może podać szacunkową wartość zamówienia w SIWZ - tak aby była ona znana wszystkim Wykonawcom, lub podać ją w protokole z postępowania - tak aby była znana Wykonawcom zainteresowanym wglądem do protokołu jeszcze na etapie składania ofert. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger