Progi kwotowe a odpowiedni reżim

Zamawiający, który oszacował wartość przedmiotu zamówienia na kwotę przekraczającą 30 000 Euro (zgodnie ze średnim kursem złotego 30 000 * 4,2249=126 747), jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tzw. Progów unijnych, Zamawiający jest zobowiązany do stosowania tzw. procedury krajowej (uproszczonej).
Jeżeli natomiast, wartość zamówienia przekracza progi unijne, wówczas Zamawiający stosuje procedurę podstawową (unijną).
Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z którym:


„…Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:
1)   udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  134.000 euro - dla dostaw lub usług,
b)  5.186.000 euro - dla robót budowlanych;
2)   udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3 i 4, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  207.000 euro - dla dostaw lub usług,
b)  5.186.000 euro - dla robót budowlanych;
3)   sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  414.000 euro - dla dostaw lub usług,
b)  5.186.000 euro - dla robót budowlanych;
4)   w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  414.000 euro - dla dostaw lub usług,
b)  5.186.000 euro - dla robót budowlanych.
Procedura zaostrzona:
-powyżej 10 mln Euro dla ostaw i usług
-powyżej 20 mln Euro dla robót budowlanych
Jeżeli zamówienie lub umowa ramowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, wówczas przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, konieczna jest kontrola Prezesa UZP. 
Różnice:
Procedura uproszczona (poniżej progów unijnych)Procedura podstawowa (powyżej progów unijnych)
Tryby postępowaniaKatalog trybów szerszy:
-przetarg nieograniczony, -przetarg ograniczony,
-negocjacje z ogłoszeniem,
-negocjacje bez ogłoszenia,
-zamówienie z wolnej ręki,
-zapytanie o cenę,
-licytacja elektroniczna
Katalog trybów :
-przetarg nieograniczony, -przetarg ograniczony,
-negocjacje z ogłoszeniem,
-negocjacje bez ogłoszenia,
-zamówienie z wolnej ręki,
-licytacja elektroniczna tylko jeżeli przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym

Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniuW Biuletynie Zamówień PublicznychW Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Terminy składania ofert:Przetarg nieograniczony:
Minimalne terminy składania ofert to:
-7 dni dla dostaw lub usług,
-14 dni dla robót budowlanych
od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych


Przetarg ograniczony:
Minimalny termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
- 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Minimalne terminy składania ofert to (od dostarczenia zaproszenia do składania ofert):
-7 dni dla dostaw lub usług,
-14 dni dla robót budowlanych.
od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
Przetarg nieograniczony:
Minimalne terminy składania ofert to:
-   -    -40 dni/22 dni* - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną,
-47 dni/29 dni* - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w inny sposób
*informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu
Przetarg ograniczony:
Minimalny termin na złożenie wniosku dopuszczenie do udziału w postępowaniu:                                                             
-40   -30 dni/10 dni* - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną,
-37 dni/15 dni* - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w inny sposób
*jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia
Minimalne terminy składania ofert to (od dostarczenia zaproszenia do składania ofert):
-40 – 40 dni/22 dni* - od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert
Termin 40 dni na składanie ofert można skrócić o 5 dni jeżeli SIWZ był dostępny na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
*informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu
–10 dni* - od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert
*jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia


Żądanie wadiumfakultatywneobligatoryjne
Żądanie złożenia dokumentów podmiotowych (potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniufakultatywneobligatoryjne
Ilość Wykonawców zaproszonych do negocjacji w trybie negocjacji z ogłoszeniemMinimum 3Minimum 5
Termin związania ofertąMaksymalnie 30 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia o 60 dniMaksymalnie 60 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia o 60 dni
Czynności w stosunku do oferty złożonej po terminieZamawiający niezwłocznie zwraca ofertęZamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na złożenie odwołania
Odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej cenyObowiązek zawiadomienia Prezesa UZP oraz Komisji Europejskiej--?
Termin zawarcia umowyZamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą po upływie:
- 5 dni – jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczna,
- 10 dni - jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą po upływie:
- 10 dni – jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczna,
- 15 dni - jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób
Możliwość wniesienia odwołania do KIOJedynie na 4 konkretnie wskazane czynności Zamawiającego:
1)   wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2)   opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3)   wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4)   odrzucenie oferty odwołującego.

Na każdą czynność w postępowaniu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger