Przetarg ograniczony

Główne cechy przetargu ograniczonego: tryb otwarty – zaczyna się ogłoszeniem o zamówieniu i skierowany jest do nieograniczonej liczby Wykonawców. Na etapie składania ofert jest to tryb zamkniętej konkurencji, gdyż do składania ofert są uprawnieni tylko Wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

Przetarg ograniczony to tryb udzielania zamówień publicznych, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Tryb ten można podzielić umownie na dwa etapy: etap składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz ze stosownymi dokumentami a także ocena wniosków oraz etap składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu oraz ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. Pierwszy etap ma doprowadzić zatem do stworzenia rankingu Wykonawców, drugi natomiast do wyłonienia najkorzystniejszej oferty.


1.  Zamawiający wszczyna postępowanie wysyłając ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (procedura podstawowa) lub zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (procedura uproszczona)
2.  Zamawiający każdorazowo zamieszcza informację o postępowaniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej> Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o zamówieniu również w innym miejscu (prasa etc.). Powyższa czynność powinna zostać wykonana nie wcześniej niż po opublikowaniu ogłoszenia odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
3.  Zamawiający może poinformować znanych sobie Wykonawców, realizujących zamówienia tożsame, o wszczęciu procedury. Czyni to nie wcześniej niżeli  po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu, a zakres informacji nie może być większy niżeli wynika to z ogłoszenia è najprościej zatem wysłać treść ogłoszenia.

      Minimalne terminy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Każdorazowo czas  na składanie ofert musi być wystarczający do przygotowania i złożenia oferty.


Procedura uproszczona (poniżej progów unijnych)
Procedura podstawowa (powyżej progów unijnych)
Terminy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Przetarg ograniczony:
Minimalny termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
- 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Minimalne terminy składania ofert to (od dostarczenia zaproszenia do składania ofert):
-7 dni dla dostaw lub usług,
-14 dni dla robót budowlanych.
od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
Przetarg ograniczony:
Minimalny termin na złożenie wniosku dopuszczenie do udziału w postępowaniu:                                                            
       -30 dni/10 dni* - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną,
        -37 dni/15 dni* - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w inny sposób
*jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia
Minimalne terminy składania ofert to (od dostarczenia zaproszenia do składania ofert):
        –40 dni/22 dni* - od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert
Termin 40 dni na składanie ofert można skrócić o 5 dni jeżeli SIWZ był dostępny na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
*informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu
–10 dni* - od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert
*jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Podkreślić należy, że pilna potrzeba udzielenia zamówienia nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

5.   Z zasady niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści SIWZ po upływie terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli zmiany te mają wpływ na treść ogłoszenia o zamówieniu.

6.  Jeżeli Wykonawca złożył wniosek po terminie:

a)  W procedurze uproszczonej (poniżej progów unijnych), Zamawiający zwraca wniosek niezwłocznie. W procedurze uproszczonej Wykonawca nie może złożyć odwołania na tę czynność.
b)  W procedurze podstawowej Zamawiający informuje Wykonawcę o złożeniu wniosku po terminie i zwraca wniosek po upływie terminu na złożenie odwołania.
7. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków, o ile Zamawiający ich złożenia zażądał.
8. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu oceny wniosków informuje o jej wyniku Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Ustawa nie narzuca Zamawiającemu w jakim terminie ma dokonać oceny – Zamawiający sam decyduje kiedy dokona oceny złożonych wniosków.
9. Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu liczbę Wykonawców, których zamierza zaprosić do składania ofert. Liczba Wykonawców nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 20, zawsze jednak musi zapewniać konkurencyjność.
a)  Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest większa niż przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu è Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów podczas oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawców,, którzy nie zostali zaproszeni do składania ofert uznaje się za wykluczonych.
b)  Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest mniejsza niż przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu è Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
10. Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcom zaproszonym do składania ofert (wzięcia udziału w postępowaniu). SIWZ nie zawiera warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu dokumentów podmiotowych.
11.   Wadium:
a)  Zamawiający może żądać wniesienia wadium w postępowaniach prowadzonych w procedurę uproszczonej (poniżej progów unijnych) lub żąda wniesienia wadium w procedurze podstawowej (powyżej progów unijnych)
b)  Wadium nie może przekraczać 3 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego
c)   Formę wadium wybiera Wykonawca, natomiast katalog form, w których może zostać wniesione wadium jest zamknięty

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu wraz z określeniem ich znaczenia i sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, czyli:
1) Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu. Podejmując tę czynność jest związany brzmieniem art. 22 ustawy PZP, a zatem Zamawiający może określić warunki dotyczące:
o    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
o    posiadania wiedzy i doświadczenia;
o   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
o    sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2)   Zamawiający wskazuje sposób oceny spełnienia warunków,
3)  Zamawiający określa jakie znaczenie mają poszczególne warunki, tak by móc stworzyć listę rankingową Wykonawców.
4)  Zamawiający wskazuje jakie dokumenty Wykonawca jest zobowiązany złożyć  na potwierdzenie spełniania postawionych przez siebie warunków.
Zamawiający ma obowiązek żądać przedstawienia dokumentów w postępowaniu prowadzonym w procedurze podstawowej.
Zamawiający ma zaś prawo żądać dokumentów w postępowaniu prowadzonym w procedurze uproszczonej.
5) Zamawiający sprawdza, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i jeżeli spełnia przypisuje mu punktację zgodnie z określonym znaczeniem warunków i sposobem oceny ich spełnienia tworząc przy tym listę rankingową.
Zamawiający przekazuje Wykonawcom wybranym w czasie badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zaproszenie do składania ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ nie zawiera już warunków udziału w postępowaniu ani wykazu dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć na potwierdzenie ich spełnienia.

Przykład:

Zamawiający musi spełniać następujące warunki:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia :
By spełnić warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać  iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie X usług/dostaw, których przedmiotem było……………….. o wartości nie mniejszej niż Y  zł brutto każda;
Zamawiający, który wykaże, iż zrealizował X usług/dostaw o wartości Y każda spełnia minimalne warunki udziału w postępowaniu. Za każdą kolejną wymienioną i zrealizowaną usługę/dostawę o wartości Y Wykonawca otrzyma 1 pkt.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.
By spełnić warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował kolejno:
- min. Jeden Radca Prawny/ mgr prawa….etc…
- min. jeden …..
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy składaniu wniosku przedłożył kopie decyzji właściwych Izb o nadaniu  stosownych uprawnień
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
By spełnić warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż Z  zł PLN.


W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość wykonanych usług brutto wykazanych w załączonym przez Wykonawcę wykazie.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, do których złożenia jest zobowiązany Wykonawca.
a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp ;
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług/dostaw z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi /dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług/dostaw z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami
d) oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia;
e) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż Z zł.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp.


Lub inne zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Ustawodawca nie określił wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie nakazał również dokonać tej czynności Zamawiającemu. To Wykonawca składa wniosek, który musi spełniać wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger