wezwanie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4


Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 4 ma możliwość wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu załączonych do oferty. We wskazanej procedurze nie wyjaśniamy treści oferty, lecz wyłącznie wskazanych wyżej dokumentów, natomiast na podstawie art. 87 ust. 1 wzywamy do wyjaśnienia treści oferty, nie zaś treści dokumentów i oświadczeń złożonych celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wzywa Wykonawcę do udzielenia stosownych wyjaśnień i nie ma uprawnienia do żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 13 września 2010 r., o sygnaturze KIO/UZP 1863/10 „Wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy p.z.p. mogą dotyczyć wyłącznie treści oferty. Przepis ten nie ma zastosowania do wyjaśniania treści dokumentów lub oświadczeń, składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (…) Wyjaśnienia nie mogą prowadzić w rzeczywistości do uzupełnienia treści oświadczenia lub dokumentu, która nie została w nim zawarta. Wyjaśnienia służyć mają natomiast rozwianiu wątpliwości, które wynikają z niejasnych lub sprzecznych ze sobą treści dokumentów. Wyjaśnienia podające treść, której w ogóle nie ma w dokumencie lub oświadczeniu stanowią de facto - jego uzupełnienie (…) Wymaganie określone w siwz dotyczące parafowania stron oferty, powinno być traktowane jedynie jako zalecenie formalne dla wykonawców. Brak parafy na stronie oferty stanowi jedynie nieistotny brak oferty, czysto formalny i nieskutkujący odrzuceniem oferty. Brak ten nie podlega uzupełnieniu. Czynność zamawiającego w tym zakresie należy uznać za nieskuteczną.

Czytaj również:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger