Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp).

Aby Zamawiający mógł skorzystać ze wskazanego trybu musi zaistnieć tylko jedna przesłanka, a mianowicie:
  • wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – tj. postępowanie musi być prowadzone w procedurze krajowej (uproszczonej) – progi w zależności od rodzaju Zamawiającego to 134 000 Euro, 207 000 Euro lub 414 000 Euro dla dostaw lub usług i 5 186 000 Euro dla robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).

Różnice między licytacją elektroniczną a pozostałymi trybami udzielania zamówień:

- oferty są składane w formie elektronicznej za pośrednictwem narzędzi elektronicznych (co może być poczytywane jako ograniczenie konkurencji wśród mniejszych przedsiębiorców niedysponujących odpowiednim sprzętem),
- składana jest więcej niż jedna oferta przez jednego Wykonawcę (postąpienia),
-oferty są składane na odległość.
Jedynym kryterium różnicującym oferty jest cena, gdyż to ona jest przedmiotem licytacji – przedmioty oferowane przez Wykonawców muszą różnić się jedynie ceną, nie zaś standardem czy jakością. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Pzp „Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę”.
Momentem wszczęcia postępowania jest zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie musi zostać zamieszczone ponadto na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie na której prowadzona będzie licytacja, co oznacza, że licytacja może być prowadzona zaró·no przez Zamawiającego na jego stronie internetowej, jak i przez podmiot trzeci, świadczący usługi internetowe dla Zamawiającego.
Ogłoszenie musi zawierać co najmniej następujące informacje:
1)   nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2)   określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia – bardzo precyzyjne, gdyż jedynym kryterium różnicującym oferty jest cena;
4) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych; należy podać w jaki sposób zainteresowani Wykonawcy mogą logować się na stronie internetowej oraz jakie wymagania są stawiane wobec sprzętu posiadanego przez Wykonawcę tj. w jaki sposób odbywać się będzie uwierzytelnianie oświadczeń składanych przez Wykonawcę.
Ofertę w licytacji elektronicznej składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Wymagania stawiane urządzeniom i oprogramowaniu nie mogą naruszać uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, tak więc powinny określać sprzęt i oprogramowanie powszechnie dostępne i używane.
Oferty są automatycznie klasyfikowane na podstawie zaoferowanej ceny, przy czym kolejna oferta z niższą ceną powoduje, iż wcześniejsza oferta przestaje wiązać.
5) sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień;
Zamawiający określa kwotę wywoławczą oraz minimalną wysokość postąpień (kwotowo albo procentowo). Postąpienia, niespełniające wymogów co do wysokości postąpień powinny zostać uznane za bezskuteczne. Zamawiający określa także zasady kwalifikacji Wykonawców do kolejnego etapu postępowania.
6)  informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania – Zamawiający może przewidzieć, że licytacja będzie jednoetapowa lub wieloetapowa. Jeżeli Zamawiający chce skorzystać z możliwości niezakwalifikowania Wykonawców do kolejnych etapów licytacji z uwagi na brak postąpień, wówczas taką ewentualność musi przewidzieć w ogłoszeniu. Wydaje się być ponadto słuszne, iż Zamawiający powinien przewidzieć jaka liczba postąpień zostanie uznana za niewystarczającą do zakwalifikowania Wykonawcy do kolejnego etapu postępowania.
7) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej minimalny termin, zgodnie z art. 76 ust. 1 to 7 dni od dnia ogłoszenia o zamówieniu.
8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej- Wykonawcy powinni mieć możliwość przystąpienia do licytacji w tym samym czasie oraz powinni otrzymać precyzyjną informację co do czasu jej trwania. Termin otwarcia licytacji nie może być krótszy niż 5 dni od przekazania Wykonawcom zaproszenia do składania ofert – zgodnie z KC termin jest liczony od dnia następnego od wystąpienia zdarzenia inicjującego ten termin tj. zaproszenia wysłane w poniedziałek, wszczyna bieg terminu 5-dniowego od wtorku.
9)   warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
10)  informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
11) termin związania ofertą – zgodnie z wartością zamówienia maksymalny termin związania ofertą to 30 dni – możliwe jednorazowe przedłużenie na wniosek Zamawiającego na okres maksymalnie 60 dni.
12)  termin wykonania zamówienia;
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej, żądanie zabezpieczenia jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego (obowiązek jedynie jeżeli umowa w przedmiotowej sprawie zostanie zawarta na dłużej niż 4 lata).
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
15)  adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.

Wykonawca, przed wszczęciem licytacji elektronicznej składa wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Celem złożenia wniosku jest udowodnienie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy Pzp „Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu…”.

Do wyboru najkorzystniejszej oferty niezbędne jest złożenie przynajmniej dwóch wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. Nie jest przy tym niezbędne, aby były to wnioski wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Jeśli jednak tylko jeden wykonawca spełni warunki udziału, wówczas zamawiający zaprosi do składania ofert tylko jego.
Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert oraz do rejestracji na stronie, na której prowadzona będzie licytacja elektroniczna. Rejestracja umożliwia identyfikację Wykonawców jedynie przez Zamawiającego, nie zaś przez pozostałych Wykonawców biorących udział w licytacji.
Jeżeli w licytacji bierze udział jeden Wykonawca, wówczas licytacja powinna zakończyć się wraz z jednym postąpieniem – gdyż, zgodnie z art. art. 78 ust. 3, Wykonawca nie może "licytować się sam ze sobą". Wystarczy zatem złożenie jednej oferty dla uznania ważności licytacji.

W zaproszeniu do składania ofert Zamawiający określa wymagania dotyczące wniesienia wadium – wadium musi zostać wniesione najpóźniej do chwili otwarcia licytacji elektronicznej. Termin wniesienia wadium określa Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert.

Zgodnie z art. 79 ust. 3 „W toku każdego etapu licytacji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w każdym z etapów licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców” -  najlepiej by program obsługujący licytację umożliwiał śledzenie zmian, wskazywał aktualnie najkorzystniejszą ofertę oraz „ranking” pozostałych ofert, a także liczbę aktualnie biorących udział w licytacji Wykonawców. Zamawiający, który przewidział, że licytacja będzie wieloetapowa, może nie zakwalifikować do następnego etapu Wykonawców, którzy nie złożyli nowych postąpień, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający kończy licytację elektroniczną w dowolnie wybranym spośród poniżej przedstawionych momentów:
1)   w terminie określonym w ogłoszeniu – wydaje się być nieefektywny, gdyż Wykonawcy będą czekali do ostatniej chwili z obniżeniem ceny;
2)   jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia – we wskazanym czasie Wykonawca nie złożył nowej, korzystniejszej oferty – rozwiązanie korzystne z uwagi na możliwość uzyskania niskiej ceny z uwagi na konkurencyjność.
3)   po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.
Bezpośrednio po zamknięciu licytacji, Zamawiający podaje nazwę (firmę) Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. któremu zostanie udzielone zamówienie.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger