Przetarg nieograniczony

Główne cechy przetargu nieograniczonego:

1.  Jeden z podstawowych trybów zamówień publicznych – możliwy zawsze!
2.  Zamawiający wszczyna postępowanie wysyłając ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (procedura podstawowa) lub zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (procedura uproszczona)
3.  Zamawiający każdorazowo zamieszcza informację o postępowaniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej> Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o zamówieniu również w innym miejscu (prasa etc.). Powyższa czynność powinna zostać wykonana nie wcześniej niż po opublikowaniu ogłoszenia odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
4.  Zamawiający może poinformować znanych sobie Wykonawców, realizujących zamówienia tożsame, o wszczęciu procedury. Czyni to nie wcześniej niżeli  po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu, a zakres informacji nie może być większy niżeli wynika to z ogłoszenia è najprościej zatem wysłać treść ogłoszenia.
5.  Minimalne terminy składania ofert: Każdorazowo czas  na składanie ofert musi być wystarczający do przygotowania i złożenia oferty.


Procedura uproszczona (poniżej progów unijnych)
Procedura podstawowa (powyżej progów unijnych)
Terminy składania ofert:
Przetarg nieograniczony:
Minimalne terminy składania ofert to:
-7 dni dla dostaw lub usług,
-14 dni dla robót budowlanych
od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych


Przetarg nieograniczony:
Minimalne terminy składania ofert to:
-   -    -40 dni/22 dni* - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną,
-47 dni/29 dni* - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w inny sposób
*informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu

6.   Termin związania ofertą:

Procedura uproszczona (poniżej progów unijnych)
Procedura podstawowa (powyżej progów unijnych)
Termin związania ofertą
Maksymalnie 30 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia o 60 dni
Maksymalnie 60 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia o 60 dni

7.  Wadium:

a)      Zamawiający może żądać wniesienia wadium w postępowaniach prowadzonych w procedurę uproszczonej (poniżej progów unijnych) lub żąda wniesienia wadium w procedurze podstawowej (powyżej progów unijnych)
b)      Wadium nie może przekraczać 3 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego
c)       Formę wadium wybiera Wykonawca, natomiast katalog form, w których może zostać wniesione wadium jest zamknięty


8.  Zamawiający przygotowując postępowanie, przygotowuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).Zamawiający publikuje SIWZ na swojej stronie internetowej i rozdaje Wykonawcom na ich wniosek.
a) SIWZ nie sporządza się dla zamówienia z wolnej ręki oraz licytacji elektronicznej ( sprawdzić!)
b)  SIWZ przekazuje się nieodpłatnie lub za opłatą w wysokości kosztu wydruku i przekazania.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający dokonuje czynności wyjaśnienia niezwłocznie, jednakże nie później niż :
-na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli postępowanie prowadzone jest w procedurze uproszczonej
-na 6 dni przed upływem terminu składania ofert
-na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem,
Pod warunkiem, że wniosek o złożenie wyjaśnień wpłynął nie później niż do końca dnia (24.00), w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po terminie, Zamawiający udziela wyjaśnień lub pozostawia wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnianiami wszystkim Wykonawcom, którzy zgodnie z wiedzą Zamawiającego wezmą udział w postępowaniu tj. wszystkim, którym przekazał SIWZ wraz z informacją o wszczęciu postępowania. Jeżeli Zamawiający zamieścił SIWZ na swojej stronie internetowej, wówczas Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie.

Zamawiający może dokonać zmian w treści SIWZ do upływu terminu składania ofert. 


Zamawiający przekazuje zaktualizowany SIWZ, wszystkim Wykonawcom, którym  przekazał pierwszą wersję SIWZ. Zamawiający przesyła „nowy SIWZ”, także wszystkim Wykonawcom, którzy dokonali czynności w postępowaniu ( złożyli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ). Aktualny SIWZ Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, o ile pierwsza wersja również została opublikowana w taki sposób. Zamawiający, po dokonaniu zmiany w treści SIWZ, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP lub zamieszcza ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w DzUUE. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia również wówczas gdy zmiany treści SIWZ co prawda nie wpływają na treść ogłoszenia, lecz ulega wydłużeniu termin składania ofert.

9.       Ogłoszenie:

a)      W Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli postępowanie prowadzone jest w procedurze uproszczonej – drogą elektroniczną na www.uzp.gov.pl
b)      W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej ( za pośrednictwem Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – drogą elektroniczną na www.simap.europa.eu, pisemnie lub faksem
c)       Zamawiający jest zobowiązany przechowywać dowód publikacji ogłoszeń – załącza je do protokołu z postępowania.
d)      Zamawiający, zmieniając treść ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, może przedłużyć termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Należy pamiętać, że jest to uprawnienie Zamawiającego, jednakże jeżeli zmiana jest istotna (dotyczy w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania , jest to jego obowiązek! Zamawiający przedłuża terminy o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach lub wnioskach przez Wykonawców.
- w procedurze uproszczonej Zamawiający sam decyduje o ile przedłuży termin
-w procedurze podstawowej termin na składanie dokumentów nie może być krótszy niż:
22 dni na składanie ofert w przetargu nieograniczonym, od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (nie zamieszczenia!)
30 dni na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub 10 dni, jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.
Zamawiający publikuje informacje o zmianie w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.
e)      Zamawiający może publikować/zamieszczać ogłoszenia w BZP i DzUUE, nawet jeśli czynność ta z uwagi na wartość zamówienia nie jest obowiązkowa.
więcej o odpowiedniej procedurze przeczytasz tutaj

10.   Jeżeli Wykonawca złożył ofertę po terminie:
a)      W procedurze uproszczonej (poniżej progów unijnych), Zamawiający zwraca ofertę niezwłocznie. W procedurze uproszczonej Wykonawca nie może złożyć odwołania na tę czynność.
b)      W procedurze podstawowej Zamawiający informuje Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwraca wniosek po upływie terminu na złożenie odwołania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger