kosztorys ślepy a wynagrodzenie ryczałtowe

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont pomieszczeń i korytarzy. W opisie przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone dokładne i precyzyjne informacje dotyczące ilości pomieszczeń i korytarzy, które mają zostać wyremontowane. Do dokumentacji przetargowej dołączył kosztorys ślepy, który miał na celu ułatwienie dokonania kalkulacji cenowej odnośnie jednego pomieszczenia i jednego korytarza. Wykonawca podał jako cenę oferty, kwotę wyliczoną na podstawie kosztorysu ślepego, z pominięciem wytycznych przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia i zarzucił Zamawiającemu, że ten przeprowadził postępowanie w sposób niezgodny z ustawą Pzp. Czy miał rację? Moim zdaniem absolutnie nie.A tu kilka słów wyjaśnienia Zamawiającego:

1.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. numery identyfikacyjne oraz metraż wybranych do remontu pomieszczeń i korytarzy został umieszczony na stronie tytułowej kosztorysu ślepego oraz w opisie przedmiotu zamówienia.
3.   Wykonawca powinien obliczyć cenę w oparciu o wskazany w SIWZ sposób obliczania ceny (pkt 12 SIWZ):


„……..Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając całość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy.

Sposób obliczenia ceny ofertowej:
Cenę ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT ) należy obliczyć w oparciu o załączone „ślepe” kosztorysy ( przedmiary ), dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją z uwzględnieniem ryzyk. Załączony „ślepy” kosztorys jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT. Przy wycenie robót należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia.
W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych robót nieujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.
Sporządzona przez Wykonawcę wycena robót stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich.
Zaoferowana cena będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.
4.    Zgodnie ze wzorem umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ ), Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową. W przypadku zastosowania sposobu rozliczania umowy na podstawie ryczałtu, Zamawiający nie ma obowiązku dołączać do dokumentacji przetargowej przedmiaru robót, ani też kosztorysu ślepego. Przedmiar stanowi zatem element porządkujący, którego cel sprowadza się zasadniczo do ułatwienia Wykonawcy skalkulowania ceny ofertowej Za kalkulację wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie przedmiarów robót odpowiada wyłącznie Wykonawca. W związku z powyższym Wykonawca także nie ma obowiązku załączyć do oferty kosztorysu ofertowego.

W wyroku z dnia 11 września 2008 r. Krajowa. Izba Odwoławcza (KIO/UZP 899/08) podkreśliła, że: „…..jeżeli za wykonane roboty strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe, dołączenie kosztorysu ofertowego ma o tyle znaczenie, że dokument ów należy uznać za uzasadniający merytorycznie oferowaną przez wykonawcę cenę za przedmiot zamówienia. Obowiązkiem wykonawcy jest zaś wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej…”


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger